| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,

podpisana w Nikozji dnia 10 września 2015 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 10 września 2015 r. w Nikozji została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Cypryjskiej,

zwane dalej „Stronami”,

mając na uwadze zagwarantowanie wzajemnej ochrony wszystkich informacji, którym nadano klauzule tajności zgodnie z prawem krajowym jednej ze Stron i przekazano lub przesłano drugiej Stronie, jak również wspólnie wytworzono, kierując się zamiarem stworzenia regulacji w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, która obowiązywać będzie w odniesieniu do wszelkiej wspólnej działalności związanej z wymianą informacji niejawnych, potwierdzając, iż niniejsza Umowa nie stoi w sprzeczności ze zobowiązaniami Stron wynikającymi z innych umów międzynarodowych, uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

DEFINICJE [Definicje]

W rozumieniu niniejszej Umowy następujące definicje oznaczają:

1) „informacje niejawne” – wszelkie materiały lub informacje, niezależnie od formy, nośnika i sposobu ich utrwalenia, także podczas procesu ich wytwarzania, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron;

2) „kontrakt niejawny” – umowę regulującą wzajemne prawa i obowiązki zawierających ją podmiotów, której realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych, bądź z wytworzeniem takich informacji;

3) „właściwe organy” – podmioty uprawnione do przekazywania, przesyłania, otrzymywania, przechowywania, ochrony i wykorzystywania informacji niejawnych zgodnie z prawem krajowym swojej Strony, w tym także właściwe organy bezpieczeństwa;

4) „właściwe organy bezpieczeństwa” – organy, o których mowa w artykule 3 ustęp 2 niniejszej Umowy;

5) „kontrahent” – osobę prawną powołaną zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron realizującą kontrakt niejawny lub ubiegającą się o jego zawarcie;

6) „zamawiający” – organ państwowy lub osobę prawną uprawnioną do zawierania kontraktów niejawnych, powołaną zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron;

7) „Strona trzecia” – każdą organizację międzynarodową, podmiot lub państwo niebędące Stroną niniejszej Umowy oraz instytucje państwowe, organizacje i obywateli jak również osoby nie posiadające obywatelstwa.

ARTYKUŁ 2

KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Klasyfikowanie informacji niejawnych]

1. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę tajności odpowiednią do ich treści zgodnie z prawem krajowym Strony wytwarzającej. Strona otrzymująca gwarantuje równorzędny poziom ochrony otrzymanym informacjom niejawnym, zgodnie z postanowieniami ustępu 3.

2. Klauzula tajności może zostać zmieniona lub zniesiona wyłącznie przez właściwy organ, który ją nadał. Odbiorca zostaje niezwłocznie poinformowany o każdym przypadku zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.

3. Strony uzgadniają, że niżej wymienione klauzule tajności są równorzędne:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

REPUBLIKA CYPRYJSKA

ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM

ŚCIŚLE TAJNE

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

TOP SECRET

TAJNE

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

SECRET

POUFNE

EMΠlΣΤЕYTIKO

CONFIDENTIAL

ZASTRZEŻONE

περιορισμένης χρήσης

RESTRICTED

 

ARTYKUŁ 3

WŁAŚCIWE ORGANY BEZPIECZEŃSTWA [Właściwe organy bezpieczeństwa]

1. Właściwe organy bezpieczeństwa Stron sprawują nadzór nad realizacją niniejszej Umowy.

2. Dla celów niniejszej Umowy właściwymi organami bezpieczeństwa są:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) w Republice Cypryjskiej – Krajowa Władza Bezpieczeństwa.

3. W celu zapewnienia skutecznej współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy, w zakresie kompetencji przyznanych im prawem krajowym, właściwe organy bezpieczeństwa mogą w razie potrzeby i za obopólną zgodą zawierać szczegółowe uzgodnienia techniczne lub organizacyjne.

ARTYKUŁ 4

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Zasady ochrony informacji niejawnych]

1. Zgodnie z niniejszą Umową oraz swoim prawem krajowym, Strony podejmują stosowne działania w celu ochrony informacji niejawnych, które są przekazywane, przesyłane lub zostają wytworzone w wyniku wspólnej działalności Stron lub właściwych organów, w tym także wytworzonych w związku z realizacją kontraktu niejawnego.

2. Otrzymane informacje niejawne mogą być wykorzystane wyłącznie w celach określonych przy ich przekazaniu lub przesłaniu.

3. W celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE/ EMΠIΣTEYTIKO/CONFIDENTIAL lub wyższej niezbędne jest przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z prawem krajowym Strony otrzymującej takie informacje.

4. Dostęp do informacji o klauzuli ZASTRZEŻONE/ ΠEPIOPIΣMENHΣ XPHΣH/ RESTRICTED jest regulowany prawem krajowym Strony otrzymującej takie informacje.

5. Strona nie przekazuje informacji, o których mowa w ustępie 1, żadnej Stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego organu drugiej Strony, który nadał klauzulę tajności.

ARTYKUŁ 5

KONTRAKTY NIEJAWNE [Kontrakty niejawne]

1. Zamawiający może zawrzeć kontrakt niejawny z kontrahentem, który posiada siedzibę na terytorium jednej ze Stron.

2. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1, zamawiający składa wniosek do właściwego organu bezpieczeństwa swojej Strony o wystąpienie do właściwego organu bezpieczeństwa drugiej Strony z prośbą o wydanie pisemnego zapewnienia, że kontrahent posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego odpowiednie do klauzuli informacji, do których będzie miał dostęp.

3. Wydanie zapewnienia, o którym mowa w ustępie 2, gwarantuje, że kontrahent spełnia warunki w zakresie ochrony informacji niejawnych określone prawem krajowym Strony, na terytorium której posiada siedzibę.

4. Informacje niejawne nie będą udostępniane kontrahentowi do czasu uzyskania zapewnienia, o którym mowa w ustępie 2.

5. Zamawiający przekazuje kontrahentowi instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego niezbędną do realizacji kontraktu niejawnego, która stanowi nieodłączną część kontraktu niejawnego. Instrukcja zawiera postanowienia dotyczące wymogów bezpieczeństwa, w szczególności:

1) wykaz informacji niejawnych odnoszących się do danego kontraktu niejawnego, z uwzględnieniem ich klauzul tajności;

2) zasady nadawania klauzul tajności informacjom wytworzonym podczas realizacji danego kontraktu niejawnego;

3) właściwe organy bezpieczeństwa, o których mowa w artykule 3 ustęp 2 odpowiedzialne za współpracę w zakresie ochrony informacji niejawnych wytworzonych podczas realizacji danego kontraktu niejawnego;

4) obowiązek informowania właściwego organu bezpieczeństwa swojej Strony o każdym przypadku naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych lub o podejrzeniu ich naruszenia.

6. Zamawiający przekazuje kopię instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego właściwemu organowi bezpieczeństwa swojej Strony, który przesyła ją właściwemu organowi bezpieczeństwa Strony kontrahenta.

7. Realizacja kontraktu niejawnego w części związanej z dostępem do informacji niejawnych będzie możliwa po spełnieniu przez kontrahenta warunków niezbędnych do ochrony informacji niejawnych, zgodnie z odpowiednią instrukcją bezpieczeństwa.

8. Każdy podwykonawca spełnia te same warunki ochrony informacji niejawnych, jakie zostały nałożone na kontrahenta.

ARTYKUŁ 6

PRZEKAZYWANIE I PRZESYŁANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Przekazywanie i przesyłanie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne oznaczone klauzulą POUFNE/EMΠIΣTEYTIKO/ CONFIDENTIAL i wyższą są przekazywane drogą dyplomatyczną lub w inny sposób zapewniający ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, uzgodniony między właściwymi organami bezpieczeństwa Stron, o których mowa w artykule 3 ustęp 2. Odbiorca potwierdza pisemnie odbiór informacji niejawnych.

2. Informacje niejawne są przesyłane, jeśli to konieczne, za pomocą bezpiecznych systemów, uzgodnionych między właściwymi organami bezpieczeństwa Stron, o których mowa w artykule 3 ustęp 2.

3. W Republice Cypryjskiej głównym punktem odbierania i wysyłania informacji niejawnych wymienianych w ramach realizacji niniejszej Umowy jest:

The Central TOP SECRET Registry at the Ministry of Foreign Affairs Presidental Pałace Avenue, 1447, Nicosia

ARTYKUŁ 7

POWIELANIE I TŁUMACZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Powielanie i tłumaczenie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE/ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ/ TOP SECRET są powielane i tłumaczone tylko po uprzednim wydaniu pisemnego zezwolenia przez właściwy organ, który przekazał te informacje.

2. Powielanie i tłumaczenie informacji niejawnych odbywa się zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron. Powielone i przetłumaczone informacje podlegają takiej samej ochronie jak oryginały. Liczba kopii i tłumaczeń będzie ograniczona do liczby wymaganej dla celów służbowych.

ARTYKUŁ 8

NISZCZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Niszczenie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne, z zastrzeżeniem ustępu 2, są niszczone zgodnie z prawem krajowym Stron w taki sposób, aby uniemożliwić ich częściowe lub całkowite odtworzenie.

2. Informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE/ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ/ TOP SECRET nie są niszczone. Po wykorzystaniu będą one zwracane właściwemu organowi drugiej Strony.

ARTYKUŁ 9

WIZYTY [Wizyty]

1. Osobom przybywającym z wizytą na terytorium państwa drugiej Strony zezwala się na dostęp w niezbędnym zakresie do informacji niejawnych, a także do obiektów, w których informacje niejawne są wykorzystywane, przetwarzane lub przechowywane, tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Strony.

2. Co najmniej 30 dni przed planowaną wizytą właściwy organ bezpieczeństwa Strony przyjmującej wizytę otrzymuje wniosek o wizytę od właściwego organu bezpieczeństwa drugiej Strony.

3. Wniosek o wizytę, o którym mowa w ustępie 2, zawiera:

1) cel, termin i program wizyty;

2) imię i nazwisko osoby przybywającej z wizytą, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

3) stanowisko służbowe osoby przybywającej z wizytą wraz z nazwą instytucji lub jednostki, którą reprezentuje;

4) klauzulę tajności informacji, do których osoba przybywająca z wizytą będzie miała dostęp;

5) nazwę i adres odwiedzanej jednostki;

6) imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przyjmującej wizytę.

4. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwy organ bezpieczeństwa Strony przyjmującej wizytę, wniosek o wizytę może zostać przesłany z pominięciem terminu, o którym mowa w ustępie 2.

5. W przypadku kontraktu niejawnego właściwe organy bezpieczeństwa Stron mogą uzgodnić listę osób przyjeżdżających, uprawnionych do wizyt okresowych. Lista jest ważna przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy i może być przedłużona o kolejny okres czasu, nieprzekraczający 12 miesięcy. Wnioski o wizyty okresowe są składane zgodnie z przepisami, o których mowa w ustępach 2 i 3. Po zatwierdzeniu listy przez właściwe organy bezpieczeństwa Stron, wizyty mogą być organizowane bezpośrednio przez zainteresowane podmioty.

6. Strony zapewnią ochronę danych osobowych osób przybywających z wizytą, zgodnie ze swoim prawem krajowym.

ARTYKUŁ 10

NARUSZENIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Naruszenie regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych]

1. Naruszenie regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych jest wynikiem działania lub zaniechania osoby prawnej lub fizycznej, które jest sprzeczne z niniejszą Umową i prawem krajowym Stron.

2. Wszelkie przypadki naruszenia lub podejrzenia naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych Strony wytwarzającej lub informacji niejawnych wytworzonych w wyniku wspólnej działalności Stron są niezwłocznie zgłaszane właściwemu organowi bezpieczeństwa Strony, na terytorium której naruszenie to miało miejsce.

3. Każdy przypadek naruszenia lub podejrzenia naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych będzie zbadany zgodnie z prawem krajowym Strony, na terytorium której zdarzenie to miało miejsce.

4. W przypadku naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych, o którym mowa w ustępie 1, właściwy organ bezpieczeństwa Strony, na terytorium której naruszenie to miało miejsce pisemnie informuje właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Strony o fakcie, okolicznościach i wyniku czynności, o których mowa w ustępie 3.

5. Właściwe organy bezpieczeństwa Stron będą współpracować przy prowadzeniu czynności, o których mowa w ustępie 3, na wniosek jednego z nich.

6. W przypadku gdy naruszenie regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych, o którym mowa w ustępie 1, wystąpiło na terytorium Strony trzeciej, Strona która przekazywała lub przesyłała informacje niejawne we współpracy ze Stroną trzecią podejmie czynności, o których mowa w ustępach 2–5.

ARTYKUŁ 11

KOSZTY [Koszty]

Każda ze Stron pokrywa własne koszty poniesione w związku z realizacją niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 12

KONSULTACJE [Konsultacje]

1. Właściwe organy bezpieczeństwa Stron informują się wzajemnie o wszelkich zmianach w swoim prawie krajowym w zakresie ochrony informacji niejawnych, które dotyczą postanowień niniejszej Umowy.

2. W celu zapewnienia ścisłej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej Umowy właściwe organy bezpieczeństwa Stron konsultują się na wniosek jednego z tych organów.

3. Każda ze Stron zezwoli przedstawicielom właściwego organu bezpieczeństwa drugiej Strony na składanie wizyt na terytorium swojego kraju w celu omówienia procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych, które zostały jej przesłane przez drugą Stronę.

4. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony używają języka angielskiego lub swoich języków urzędowych, dołączając tłumaczenie na język urzędowy drugiej Strony lub na język angielski.

ARTYKUŁ 13

ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Rozstrzyganie sporów]

1. Wszelkie kwestie sporne dotyczące stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich konsultacji między właściwymi organami bezpieczeństwa Stron.

2. Jeśli nie jest możliwe rozwiązanie sporu w sposób, o którym mowa w ustępie 1, będzie on rozstrzygany drogą dyplomatyczną.

3. W trakcie konsultacji Strony wypełniają nadal obowiązki wynikające z postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 14

POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO [Poświadczenia bezpieczeństwa oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego]

1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy, Strony uznają poświadczenia bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli POUFNE/EMΠlΣΤЕYTIKO/CONFIDENTIAL lub wyższej wydane zgodnie z prawem krajowym drugiej Strony.

2. Właściwe organy bezpieczeństwa Stron przekazują sobie bezzwłocznie wszelkie informacje dotyczące zmian we wzajemnie uznawanych poświadczeniach bezpieczeństwa i świadectwach bezpieczeństwa przemysłowego.

3. Na wniosek, właściwe organy bezpieczeństwa Stron, zgodnie ze swoim prawem krajowym, przekazują sobie informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowań sprawdzających dotyczących obywateli, którzy mieszkają lub mieszkali na terytorium każdej ze Stron, lub na potrzeby postępowań bezpieczeństwa przemysłowego prowadzonych wobec kontrahentów Stron.

ARTYKUŁ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE [Postanowienia końcowe]

1. Umowa niniejsza wejdzie w życie zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

3. W przypadku wypowiedzenia, wszelkie informacje niejawne przekazane, przesłane lub wytworzone w wyniku wspólnej działalności Stron lub właściwych organów, w tym także wytworzone w związku z realizacją kontraktu niejawnego, będą chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dopóki Strona wytwarzająca pisemnie nie zwolni Strony otrzymującej z tego obowiązku.

4. Umowa niniejsza może zostać zmieniona na podstawie wspólnej pisemnej zgody obu Stron. Takie zmiany wejdą w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 1.

Sporządzono w Nikozji dnia 10 września 2015 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, greckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim uważany jest za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku angielskim

Wersja w języku greckim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 czerwca 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kozak

Redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »