| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH0800562)), obejmujący obszar 7,31 ha, położony w województwie lubuskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wyznaczenie obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DIABELSKI STAW KOŁO RADOMICKA (PLH080056)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 lutego 2017 r. (poz. 571)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DIABELSKI STAW KOŁO RADOMICKA (PLH080056)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

481716,08

226294,17

2

481714,61

226254,65

3

481761,46

226218,05

4

481849,30

226212,19

5

481852,23

226162,41

6

481941,53

226040,90

7

481982,52

226007,23

8

482032,30

225998,45

9

482076,22

225970,63

10

482102,57

225941,35

11

482112,82

225932,57

12

482188,94

225917,93

13

482232,86

225863,76

14

482308,99

225844,73

15

482342,66

225816,91

16

482360,23

225793,49

17

482405,62

225770,07

18

482437,82

225761,28

19

482470,03

225802,27

20

482455,39

225793,49

21

482427,58

225792,03

22

482414,40

225857,90

23

482373,41

225910,61

24

482289,96

225936,96

25

482260,68

225976,49

26

482210,90

226020,41

27

482152,35

226037,98

28

482117,21

226064,33

29

482017,66

226086,29

30

481963,49

226165,34

31

481894,68

226200,48

32

481841,98

226267,82

33

481754,14

226301,49

34

481724,86

226305,89

35

481716,08

226294,17

 


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DIABELSKI STAW KOŁO RADOMICKA (KOD OBSZARU PLH080056)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DIABELSKI STAW KOŁO RADOMICKA (KOD OBSZARU PLH080056)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DIABELSKI STAW KOŁO RADOMICKA (PLH080056)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DIABELSKI STAW KOŁO RADOMICKA (PLH080056)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3130

Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nano-juncetea

2

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

4

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

5

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

6

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »