| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie niektórych danych przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Służbę Celno-Skarbową

Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie:

a) danych identyfikujących funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej wykonującego czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz osobę udzielającą pomocy przy wykonywaniu tych czynności,

b) środków, którymi posługuje się funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze przy wykonywaniu zadań służbowych,

– zwane dalej „dokumentami”;

2) tryb wydawania i przechowywania dokumentów;

3) sposób posługiwania się dokumentami.

§ 2. [Wydawanie dokumentów funkcjonariuszowi]

Funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu czynności operacyjno-rozpoznawcze, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, oraz osobie udzielającej pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwanej dalej „osobą udzielającą pomocy”, mogą być wydawane wszelkiego rodzaju dokumenty, w tym:

1) stwierdzające tożsamość;

2) potwierdzające uprawnienia lub kwalifikacje;

3) dotyczące miejsca zatrudnienia;

4) dotyczące nabycia lub posiadania nieruchomości.

§ 3. [Dokumenty wydawane do użytku służbowego]

Do użytku służbowego mogą być wydane krajowe i zagraniczne dokumenty, a także przedmioty służące do ich zabezpieczenia lub zapewnienia kamuflażu.

§ 4. [Podmiot wydający dokumenty]

Dokumenty wydaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 5. [Wniosek o wydanie dokumentu]

1. Wniosek o wydanie dokumentu składają, w formie pisemnej, za pośrednictwem komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych właściwej w sprawach wydawania dokumentów, zwanej dalej „komórką wydającą dokumenty”:

1) kierownicy komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze,

2) naczelnicy urzędów celno-skarbowych

– zwani dalej „wnioskodawcami”.

2. Wniosek o wydanie dokumentu zawiera:

1) nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej, w której dokument będzie wykorzystywany;

2) uzasadnienie potrzeby posiadania przez funkcjonariusza lub osobę udzielającą pomocy dokumentu przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz określenie okoliczności, w jakich dokument będzie wykorzystywany;

3) aktualny wzór dokumentu, jeżeli nie został określony w odrębnych przepisach;

4) rzeczywiste i fikcyjne dane osobowe funkcjonariusza lub osoby udzielającej pomocy, w zakresie niezbędnym do opracowania danego rodzaju dokumentu, obejmujące w szczególności:

a) imię lub imiona oraz nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) miejsce zamieszkania i zameldowania;

5) inne informacje konieczne do opracowania treści dokumentu;

6) potwierdzenie posiadania uprawnień lub kwalifikacji w przypadku występowania o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 2 pkt 2;

7) potwierdzenie wykonania badań technicznych środka transportu w przypadku występowania o wydanie dokumentu rejestracyjnego środka transportu.

§ 6. [Dokument potwierdzający uprawnienia lub kwalifikacje]

1. Dokument potwierdzający uprawnienia lub kwalifikacje można wydać funkcjonariuszowi lub osobie udzielającej pomocy w przypadku posiadania takich uprawnień lub kwalifikacji.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dokument, o którym mowa w ust. 1, można wydać funkcjonariuszowi lub osobie udzielającej pomocy nieposiadającym uprawnień lub kwalifikacji wymienionych w tym dokumencie.

§ 7. [Posługiwanie się dokumentami]

Dokumentami można posługiwać się wyłącznie w okolicznościach określonych we wniosku o ich wydanie, z zastrzeżeniem, że podejmowanie przez funkcjonariusza lub osobę udzielającą pomocy czynności, do których wykonywania upoważnia dokument, jest zabronione.

§ 8. [Okres na jaki wydaje się dokumenty]

Dokumenty wydaje się na czas niezbędny do wykonania zadania służbowego.

§ 9. [Postępowanie z dokumentami]

1. Dokumenty przechowują, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, funkcjonariusze wyznaczeni przez wnioskodawcę.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi potrzeba stałego posiadania dokumentu przez funkcjonariusza lub osobę udzielającą pomocy, dla których dokument sporządzono.

3. Wydawanie i zwrot dokumentów odbywa się za pokwitowaniem.

4. Dokumenty wystawione dla osoby udzielającej pomocy są pobierane i zwracane przez funkcjonariusza.

§ 10. [Ewidencja wykorzystywania przechowywanych dokumentów]

Funkcjonariusze, o których mowa w § 9 ust. 1, prowadzą ewidencję wykorzystywania przechowywanych dokumentów obejmującą następujące informacje:

1) dane osobowe funkcjonariusza pobierającego dokument;

2) datę pobrania i zwrotu dokumentu;

3) oznaczenie sprawy, w związku z którą pobrano dokument;

4) pokwitowanie pobrania i zwrotu dokumentu;

5) informacje dodatkowe.

§ 11. [Postępowanie z dokumentami, które utraciły ważność lub są nieprzydatne w danej sprawie]

1. Dokumenty, które utraciły ważność lub są nieprzydatne w danej sprawie, podlegają zwrotowi do komórki wydającej dokumenty.

2. Dokumenty, które:

1) utraciły ważność, a istnieje potrzeba dalszego ich wykorzystywania – podlegają aktualizacji i zwrotowi do wnioskodawcy;

2) są nieprzydatne w danej sprawie – są przechowywane w odrębnych zbiorach, okresowo weryfikowanych pod względem ewentualnej przydatności dokumentów w przyszłości;

3) trwale utraciły swoją przydatność – podlegają komisyjnemu protokolarnemu zniszczeniu.

§ 12. [Postępowanie w przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia dokumentu]

W przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia dokumentu wnioskodawca niezwłocznie powiadamia o tym fakcie, wraz z opisem okoliczności zdarzenia, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 13. [Zachowanie ważności]

1. Dokumenty, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących uprawnionego do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są ewidencjonowane w ewidencji prowadzonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych (Dz. U. poz. 2582), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »