| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 1241), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 2745);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 218);

3) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 1469).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 2745), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 218), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 1469), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 marca 2017 r. (poz. 578)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 grudnia 1999 r.

w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14g ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie reguluje zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji, zwanego dalej „Centrum”.

2.1) W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.2)).

§ 2. 1. Wynagrodzenie pracowników Centrum zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty przyjmowanej – zgodnie z przepisami o służbie cywilnej – do ustalenia wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej.

2. W załączniku do rozporządzenia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, tabelę stanowisk i odpowiadających im mnożników wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Centrum.

2a.3) Dla pracowników Centrum, o których mowa w ust. 1, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania premii ustala Prezes Centrum.

3.4) Do ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie odpowiednio tabele XII i XIII zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Dyrektorom i wicedyrektorom komórek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów w komórkach organizacyjnych, właściwych w sprawach legislacji i redagowania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przysługuje – niezależnie od dodatku funkcyjnego – dodatek legislacyjny w wysokości określonej w załączniku dla głównego legislatora.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 grudnia 1999 r.

TABELA STANOWISK, MNOŻNIKÓW WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO I LEGISLACYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Lp.

Stanowisko

Mnożniki

Wymagania kwalifikacyjne

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

dodatku legislacyjnego

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

7

1.

Prezes Centrum

6,0–8,0

1,5–2,5

1,5–2,5

wyższe prawnicze

7

2.

wiceprezes Centrum

5,0–7,0

1,0–2,0

1,0–2,0

wyższe prawnicze

7

3.

dyrektor komórki organizacyjnej

2,1–5,0

0,5–1,0

wyższe

5

4.

wicedyrektor komórki organizacyjnej główny księgowy

1,7–4,0

0,3–0,9

wyższe

5

5.5)

naczelnik wydziału koordynator zastępca głównego księgowego

1,4–4,0

0,2–0,8

wyższe

5

główny legislator

1,3–3,3

0,2–2,0

wyższe prawnicze

4 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 5 lat pracy związanej z legislacją lub 6 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo

ekspert

1,3–3,3

wyższe prawnicze

5

radca prawny

1,3–3,3

według odrębnych przepisów

6.5)

starszy legislator

1,2–3,2

0,2–1,9

wyższe prawnicze

3 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 4 lata pracy związanej z legislacją lub 5 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo

radca Prezesa Centrum

1,2–3,2

wyższe

4

audytor wewnętrzny

1,2–3,2

według odrębnych przepisów

główny specjalista

1,2–3,1

wyższe

4

7.5)

legislator

1,1–3,0

0,1–1,8

wyższe prawnicze

2 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 3 lata pracy związanej z legislacją lub 4 lata pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo

starszy specjalista starszy księgowy

1,1–2,9

wyższe

4

8.

specjalista referendarz

1,0–2,8

wyższe

2

9.

młodszy legislator

1,0–2,6

0,1–1,7

wyższe prawnicze

referent prawny

1,0–2,5

wyższe prawnicze

10.

sekretarz

0,9–2,1

średnie

starszy referent księgowy podreferendarz

0,8–2,0

średnie

11.

referent

0,7–1,9

średnie


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 1469), które weszło w życie z dniem 25 września 2015 r.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 782 i 1214, z 2012 r. poz. 1403, z 2013 r. poz. 882, z 2015 r. poz. 241 i 1538, z 2016 r. poz. 227, 396, 686, 1370 i 1611 oraz z 2017 r. poz. 39, 51, 156 i 455.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 2745), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »