| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 14 marca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w dziale „750 – Administracja publiczna”:

– rozdział „75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe” otrzymuje brzmienie:

„75008 Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi”,

– uchyla się rozdział „75010 Urzędy kontroli skarbowej”,

– uchyla się rozdział „75013 Izby celne i urzędy celne”,

– po rozdziale „75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dodaje się rozdział 75024 w brzmieniu:

„75024 Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości”,

– rozdział „75082 Działalność Biura Krajowej Informacji Podatkowej” otrzymuje brzmienie:

„75082 Działalność Krajowej Informacji Skarbowej”,

b) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

– rozdział „75648 Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne” otrzymuje brzmienie:

„75648 Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celno-skarbowe”,

– rozdział „75650 Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych” otrzymuje brzmienie:

„75650 Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych”,

– rozdział „75651 Wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)” otrzymuje brzmienie:

„75651 Wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)”,

– rozdział „75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe” otrzymuje brzmienie:

„75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe”,

– rozdział „75658 Wpływy z podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych rozliczanego przez urzędy celne” otrzymuje brzmienie:

„75658 Wpłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych”;

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w paragrafie „307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w objaśnieniach do paragrafu tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, między innymi takie jak: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia, należności za rozłąkę i służby dyżurne, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop, inne świadczenia dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w związku z przeniesieniem do pełnienia służby w innej miejscowości, wartość wyżywienia przysługującego funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej,”,

b) objaśnienia do paragrafu „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.”,

c) zdanie pierwsze objaśnień do paragrafu „425 Zakup sprzętu i uzbrojenia” otrzymuje brzmienie:

„Paragraf ten służy do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego i występuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i w budżetach wojewodów – w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ministerstwie Sprawiedliwości – w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów oraz w izbach administracji skarbowej – w dziale 750 Administracja publiczna.”.

§ 2. [Zastosowanie przepisu § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, drugie i trzecie po raz pierwszy]

Przepisy § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, drugie i trzecie mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, drugie i trzecie, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294 oraz z 2017 r. poz. 73 i 162.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »