| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej (PLH020013)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej (PLH0200132)), obejmujący obszar 30,22 ha, położony w województwie dolnośląskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na obszarze ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIE W LEŚNEJ (PLH020013)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 lutego 2017 r. (poz. 588)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIE W LEŚNEJ (PLH020013)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

356732,04

239113,18

2

356686,63

239110,46

3

356673,70

239186,04

4

356672,54

239191,52

5

356649,94

239187,47

6

356646,70

239184,68

7

356644,42

239183,30

8

356588,13

239178,96

9

356588,52

239178,46

10

356602,96

239160,04

11

356606,70

239155,27

12

356611,84

239148,71

13

356568,60

239139,10

14

356542,83

239138,66

15

356488,51

239178,84

16

356470,79

239198,49

17

356436,33

239214,26

18

356397,86

239184,17

19

356363,35

239169,46

20

356363,73

239169,61

21

356365,55

239148,17

22

356372,47

239142,77

23

356373,67

239077,13

24

356379,90

239046,68

25

356422,12

239002,22

26

356441,71

238999,18

27

356456,13

238983,86

28

356450,43

238964,28

29

356448,14

238956,42

30

356465,95

238951,23

31

356478,82

238949,87

32

356495,63

238919,67

33

356505,19

238877,65

34

356612,24

238812,45

35

356616,30 

238810,75

36

356636,43

238806,30

37

356643,89

238806,37

38

356683,05 

238824,66

39

356708,96

238836,81

40

356749,53

238850,70

41

356707,00

238951,91

42

356744,48

238949,09

43

356758,68 

238948,01

44

356768,68

238950,43

45

356773,09

238951,63

46

356777,69

238952,88

47

356790,40

238956,34

48

356795,72

238957,78

49

356817,07

238963,72

50

356817,02

238968,74

51

356816,46

238986,84

52

356799,49

239021,17

53

356788,87

239024,72

54

356781,23

239083,88

55

356736,78

239081,71

56

356732,04

239113,18

 

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

358147,83

239513,83

2

358118,35

239519,98

3

358070,19

239485,51

4

358026,98

239503,11

5

357993,78

239510,97

6

357989,80

239511,91

7

357986,58

239512,67

8

357996,98

239585,79

9

357987,65

239625,16

10

357991,86

239674,55

11

357982,31

239701,32

12

357980,12

239747,07

13

357987,57

239803,24

14

358012,65

239821,39

15

358029,59

239840,89

16

358046,23

239874,87

17

358026,85

239886,37

18

358023,08

239898,74

19

358009,51

239895,87

20

357994,76

239883,12

21

357976,64

239875,90

22

357968,35

239879,06

23

357964,55

239885,26

24

357964,96

239894,33

25

357975,87

239912,35

26

357984,98

239926,19

27

357945,39

239953,21

28

357921,32

239916,55

29

357912,36

239903,92

30

357901,54

239886,20

31

357874,92

239871,19

32

357870,80

239813,85

33

357865,12

239755,83

34

357854,76

239676,25

35

357852,35

239654,32

36

357850,29

239616,27

37

357850,43

239588,47

38

357854,25

239553,15

39

357854,21

239531,69

40

357856,81

239518,45

41

357864,41

239502,04

42

357882,07

239480,17

43

357916,52

239443,07

44

357947,32

239422,18

45

357977,84

239401,32

46

358032,04

239364,17

47

358093,53

239329,34

48

358111,27

239311,08

49

358121,49

239295,15

50

358125,47

239282,46

51

358125,59

239270,11

52

358120,99

239253,65

53

358114,83

239245,64

54

358088,16

239204,62

55

358082,15

239196,46

56

358066,13

239175,07

57

358034,11

239132,31

58

358023,57

239130,71

59

357986,54

239078,05

60

357952,65

239050,95

61

357936,14

239037,29

62

357907,32

239010,45

63

357865,64

238982,11

64

357855,02

238972,64

65

357827,45

238943,97

66

357809,03

238862,04

67

357802,65

238832,08

68

357793,52

238800,41

69

357785,78

238782,78

70

357782,15

238783,65

71

357768,80

238664,52

72

357767,31

238651,12

73

357762,29

238609,58

74

357755,77

238558,82

75

357764,86

238483,17

76

357812,60

238577,51

77

357849,82

238680,12

78

357901,20

238759,25

79

357952,05

238828,97

80

357991,97

238868,59

81

358039,05

238944,72

82

358069,13

239000,32

83

358075,24

239006,74

84

358091,16

239021,02

85

358124,16

239033,57

86

358116,14

239064,95

87

358140,55

239068,49

88

358190,39

239099,06

89

358181,33

239115,61

90

358136,13

239090,71

91

358137,03

239134,83

92

358121,29

239144,84

93

358174,11

239206,48

94

358183,18

239207,30

95

358219,59

239347,25

96

358213,98

239372,14

97

358203,41

239434,74

98

358183,03

239456,70

99

358167,47

239483,27

100

358147,83

239513,83


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej (PLH020013) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIE W LEŚNEJ (PLH020013)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIE W LEŚNEJ (PLH020013)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIE W LEŚNEJ (PLH020013)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIE W LEŚNEJ (PLH020013)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIE W LEŚNEJ (PLH020013)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIE W LEŚNEJ (PLH020013)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

mopek

Barbastella barbastellus

migrująca i zimująca

2

nocek duży

Myotis myotis

migrująca i zimująca

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »