| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581 i 1948), zwanej dalej „kontrolą”;

2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 74 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia.

§ 2. [Zakres kontroli]

Kontrola jest wykonywana doraźnie i polega na:

1) bezpośrednim uczestniczeniu kontrolującego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;

2) kontroli dokumentacji prowadzonej przez podatnika podatku od wydobycia niektórych kopalin związanej z działalnością podlegającą kontroli, w szczególności:

a) deklaracji podatkowych,

b) dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin,

c) ewidencji, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz w § 3 ust. 1 i 3.

§ 3. [Ewidencja zakupionego urobku rudy miedzi i przyrządów pomiarowych ]

1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin dokonujący wydobycia urobku rudy miedzi i produkcji koncentratu, do celów produkcji koncentratu z zakupionego urobku rudy miedzi, prowadzi ewidencję zakupionego urobku rudy miedzi, wyprodukowanego z niego koncentratu oraz zawartości w tym koncentracie miedzi i srebra.

2. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin dokonujący wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej prowadzi ewidencję przyrządów pomiarowych używanych do pomiaru:

1) ilości gazu ziemnego lub ropy naftowej służących do określania kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, wprowadzanych do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo załadowanych na inny środek transportu;

2) ilości gazu ziemnego lub ropy naftowej:

a) wykorzystanych na cele badawcze,

b) wydobytych z odwiertu rozpoznawczego lub wydobywczego w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 7b ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

4. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Użycie systemu teleinformatycznego]

1. Ewidencje, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, są prowadzone w sposób umożliwiający identyfikację czynności podlegających ewidencjonowaniu przy zachowaniu ciągłości zapisów.

2. Ewidencje, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, z wyjątkiem ewidencji prowadzonych przy użyciu systemu teleinformatycznego, wymagają zarejestrowania i zabezpieczenia urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a poszczególne karty kolejnego ponumerowania.

3. Wpisów do ewidencji, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, dokonuje się w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w ewidencjach dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę potwierdza się podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia.

4. Ewidencje, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, mogą być prowadzone przy użyciu systemu teleinformatycznego, który:

1) umożliwia wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewnia ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwia dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją o osobie dokonującej tej korekty oraz datą jej dokonania;

3) pozwala na uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym;

4) uniemożliwia usuwanie wpisów.

§ 5. [Wpis do ewidencji zakupionego urobku rudy miedzi]

1. Wpisów do ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, dokonuje się bezpośrednio po przyjęciu zakupionego urobku rudy miedzi, przekazaniu zakupionego urobku rudy miedzi do produkcji koncentratu oraz określeniu ilości koncentratu wyprodukowanego z zakupionego urobku rudy miedzi.

2. Wpisów do ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, dotyczących ilości miedzi w koncentracie dokonuje się po dokonaniu pomiaru jej zawartości w koncentracie, każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat.

3. Wpisów do ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, dotyczących ilości srebra w koncentracie za dany miesiąc, na podstawie pobranych próbek dziennych, dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wyników pomiarów jego zawartości w koncentracie.

§ 6. [Wpis do ewidencji przyrządów pomiarowych]

1. Wpisów do ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 3, dokonuje się bezpośrednio po podłączeniu lub odłączeniu przyrządu pomiarowego podlegającego ewidencjonowaniu.

2. Ewidencję, o której mowa w § 3 ust. 3, prowadzi się odrębnie dla każdego miejsca podlegającego kontroli.

§ 7. [Sposób prowadzenia ewidencji]

Ewidencje, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, mogą być prowadzone przez kontynuowanie wpisów odpowiednio w ewidencji zakupionego urobku rudy miedzi, wyprodukowanego z niego koncentratu oraz zawartości w tym koncentracie miedzi i srebra, oraz w ewidencji przyrządów pomiarowych używanych do pomiaru ilości gazu ziemnego lub ropy naftowej, zarejestrowanych na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

§ 8.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 2218), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Załącznik 1. [WZÓR – EWIDENCJA ZAKUPIONEGO UROBKU RUDY MIEDZI, WYPRODUKOWANEGO Z NIEGO KONCENTRATU ORAZ ZAWARTOŚCI W TYM KONCENTRACIE MIEDZI I SREBRA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 12 kwietnia 2017 r. (poz. 801)

Załącznik nr 1

WZÓR – EWIDENCJA ZAKUPIONEGO UROBKU RUDY MIEDZI, WYPRODUKOWANEGO Z NIEGO KONCENTRATU ORAZ ZAWARTOŚCI W TYM KONCENTRACIE MIEDZI I SREBRA

Lp.

Data wpisu

Ilość przyjęta zakupionego urobku rudy miedzi [t]

Ilość zakupionego urobku rudy miedzi przekazana do produkcji koncentratu [t]

Ilość koncentratu wyprodukowana z zakupionego urobku rudy miedzi [t]

Ilość miedzi i srebra w otrzymanym koncentracie

miedzi [t]

srebra [kg]

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2. [WZÓR – EWIDENCJA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH UŻYWANYCH DO POMIARU ILOŚCI GAZU ZIEMNEGO LUB ROPY NAFTOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – EWIDENCJA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH UŻYWANYCH DO POMIARU ILOŚCI GAZU ZIEMNEGO LUB ROPY NAFTOWEJ

Lp.

Data wpisu

Rodzaj czynności

Miejsce zainstalowania przyrządu pomiarowego

Rodzaj i cechy przyrządu pomiarowego1)

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad użytkowaniem przyrządu pomiarowego

Stan licznika przyrządu pomiarowego

Uwagi

podłączenie/ odłączenie

początkowy

końcowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Dotyczy układów pomiarowych wyposażonych w zespół urządzeń służących do pomiaru ilościowego i jakościowego strumienia przepływającego gazu ziemnego lub ropy naftowej.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »