| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór legitymacji]

Określa się wzór:

1) legitymacji ucznia dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, zwanej dalej „ustawą”, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) legitymacji nauczyciela dla nauczycieli, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy, zwanej dalej „legitymacją nauczyciela”, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności legitymacji ucznia]

1. Legitymacja ucznia dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy, zwana dalej „legitymacją ucznia”, jest wydawana albo przedłużana jest jej ważność na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia wszczęcia postępowania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający pobieranie nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w tym:

1) zaświadczenie wydane przez szkołę,

2) adnotację szkoły na wniosku o wydanie legitymacji lub

3) inny dokument potwierdzający naukę w danej szkole oraz pobieranie nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

3. Rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej składa wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której osoba uprawniona pobiera naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

4. Rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej może złożyć wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji ucznia bezpośrednio do właściwego konsula.

§ 3. [Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności legitymacji nauczyciela]

1. Legitymacja nauczyciela jest wydawana albo przedłużana jest jej ważność na wniosek nauczyciela, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia wszczęcia postępowania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów w języku polskim, w tym:

1) zaświadczenie wydane przez szkołę,

2) adnotację szkoły na wniosku o wydanie legitymacji lub

3) inny dokument potwierdzający nauczanie w danej szkole języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów w języku polskim.

3. Nauczyciel składa wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji nauczyciela za pośrednictwem szkoły, w której naucza języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

4. Nauczyciel może złożyć wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji nauczyciela bezpośrednio do właściwego konsula.

§ 4. [Ważność legitymacji]

Legitymacje, o których mowa w § 1, są wydawane i przedłużane na czas trwania roku szkolnego obowiązującego w państwie wydania z terminem ważności upływającym ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Ważność legitymacji oznacza się przez umieszczenie na legitymacji daty ważności oraz odciśnięcie okrągłej pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego albo urzędu konsularnego.

§ 5. [Utrata, zmiana danych, uszkodzenie lub zniszczenie legitymacji]

W przypadku utraty dotychczasowej legitymacji, zmiany imienia lub nazwiska ucznia albo nauczyciela albo uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację posiadacza legitymacji do wniosku o wydanie legitymacji nie dołącza się dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2.

§ 6. [Przedłużanie ważności legitymacji]

1. Konsul, przed wydaniem legitymacji, o których mowa w § 1, sprawdza datę wpisania szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a lit. a ustawy, do bazy szkół prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w tym sprawdza, czy wpis ten nie został dokonany później niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.

2. Przedłużanie ważności legitymacji, o których mowa w § 1, odbywa się na wniosek:

1) rodzica lub opiekuna prawnego osoby uprawnionej – w przypadku legitymacji ucznia,

2) nauczyciela – w przypadku legitymacji nauczyciela

– po sprawdzeniu wpisu szkoły do bazy szkół, o której mowa w ust. 1, zaktualizowanej nie później niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.

§ 7. [Ważność legitymacji wydanych na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r.]

Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: wz. K. Smoliński


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI UCZNIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 12 kwietnia 2017 r. (poz. 811)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI UCZNIA

infoRgrafika

Opis wzoru legitymacji:

Papier o gramaturze 200–250 g/m2. Tło białe, z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu: 110 mm x 70 mm. Na pierwszej stronie wzdłuż dłuższej krawędzi biało-czerwony pas przez całą wysokość legitymacji.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI NAUCZYCIELA]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI NAUCZYCIELA

infoRgrafika

Opis wzoru legitymacji:

Papier o gramaturze 200–250 g/m2. Tło białe, z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu: 110 mm x 70 mm. Na pierwszej stronie wzdłuż dłuższej krawędzi biało-czerwony pas przez całą wysokość legitymacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »