| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór legitymacji]

Określa się wzór:

1) legitymacji ucznia dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, zwanej dalej „ustawą”, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) legitymacji nauczyciela dla nauczycieli, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy, zwanej dalej „legitymacją nauczyciela”, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności legitymacji ucznia ]

1. Legitymacja ucznia dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy, zwana dalej „legitymacją ucznia”, jest wydawana albo przedłużana jest jej ważność na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia wszczęcia postępowania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający pobieranie nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w tym:

1) zaświadczenie wydane przez szkołę,

2) adnotację szkoły na wniosku o wydanie legitymacji lub

3) inny dokument potwierdzający naukę w danej szkole oraz pobieranie nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

3. Rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej składa wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której osoba uprawniona pobiera naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

4. Rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej może złożyć wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji ucznia bezpośrednio do właściwego konsula.

§ 3. [Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności legitymacji nauczyciela ]

1. Legitymacja nauczyciela jest wydawana albo przedłużana jest jej ważność na wniosek nauczyciela, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia wszczęcia postępowania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów w języku polskim, w tym:

1) zaświadczenie wydane przez szkołę,

2) adnotację szkoły na wniosku o wydanie legitymacji lub

3) inny dokument potwierdzający nauczanie w danej szkole języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów w języku polskim.

3. Nauczyciel składa wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji nauczyciela za pośrednictwem szkoły, w której naucza języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

4. Nauczyciel może złożyć wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji nauczyciela bezpośrednio do właściwego konsula.

§ 4. [Ważność legitymacji]

Legitymacje, o których mowa w § 1, są wydawane i przedłużane na czas trwania roku szkolnego obowiązującego w państwie wydania z terminem ważności upływającym ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Ważność legitymacji oznacza się przez umieszczenie na legitymacji daty ważności oraz odciśnięcie okrągłej pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego albo urzędu konsularnego.

§ 5. [Utrata, zmiana danych, uszkodzenie lub zniszczenie legitymacji ]

W przypadku utraty dotychczasowej legitymacji, zmiany imienia lub nazwiska ucznia albo nauczyciela albo uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację posiadacza legitymacji do wniosku o wydanie legitymacji nie dołącza się dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2.

§ 6. [Przedłużanie ważności legitymacji]

1. Konsul, przed wydaniem legitymacji, o których mowa w § 1, sprawdza datę wpisania szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a lit. a ustawy, do bazy szkół prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w tym sprawdza, czy wpis ten nie został dokonany później niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.

2. Przedłużanie ważności legitymacji, o których mowa w § 1, odbywa się na wniosek:

1) rodzica lub opiekuna prawnego osoby uprawnionej – w przypadku legitymacji ucznia,

2) nauczyciela – w przypadku legitymacji nauczyciela

– po sprawdzeniu wpisu szkoły do bazy szkół, o której mowa w ust. 1, zaktualizowanej nie później niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.

§ 7. [Ważność legitymacji wydanych na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. ]

Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 8.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: wz. K. Smoliński


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI UCZNIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 12 kwietnia 2017 r. (poz. 811)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI UCZNIA

infoRgrafika

Opis wzoru legitymacji:

Papier o gramaturze 200–250 g/m2. Tło białe, z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu: 110 mm x 70 mm. Na pierwszej stronie wzdłuż dłuższej krawędzi biało-czerwony pas przez całą wysokość legitymacji.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI NAUCZYCIELA]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI NAUCZYCIELA

infoRgrafika

Opis wzoru legitymacji:

Papier o gramaturze 200–250 g/m2. Tło białe, z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu: 110 mm x 70 mm. Na pierwszej stronie wzdłuż dłuższej krawędzi biało-czerwony pas przez całą wysokość legitymacji.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »