| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 68), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 111).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 111), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.”.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 20 kwietnia 2017 r. (poz. 963)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

Na podstawie art. 231 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące wzorce dotyczące spółki jawnej udostępnione w systemie teleinformatycznym:

1) wzorzec umowy spółki jawnej, zwany dalej „wzorcem umowy”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę jawną, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki jawnej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wzorzec umowy o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce jawnej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)1) wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki jawnej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9)1) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki jawnej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o systemie teleinformatycznym, rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579) służący do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki jawnej, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący takiej spółki.

§ 2. Jeżeli wzorzec umowy albo uchwały przewiduje warianty treści poszczególnych postanowień, należy dokonać wyboru poszczególnych wariantów, oznaczając wybrany wariant w systemie teleinformatycznym.

§ 3. Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się:

1) jeżeli są osobami fizycznymi – imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL numerem paszportu ze wskazaniem kraju wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem;

2) jeżeli są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – firmą bądź nazwą, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – numerem we właściwym rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem organu prowadzącego rejestr, jeżeli rejestr prowadzony jest za granicą – wskazaniem kraju, w którym jest prowadzony, a także siedzibą i adresem.

§ 4. Wskazana we wzorcu umowy liczba osób jest przykładowa, a liczba wspólników nie jest ograniczona wzorcem umowy.

§ 5.2) Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.

§ 6. Określając rok obrotowy, należy określić datę końcową pierwszego roku obrotowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791), przy czym data ta nie może być późniejsza niż 18 miesięcy od dnia zawiązania spółki.

§ 7. Określając przedmiot działalności spółki, wspólnicy posługują się systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności według słownika tej klasyfikacji zamieszczonego w systemie teleinformatycznym.

§ 8. 1. Wartość wkładów wnoszonych do spółki przez każdego wspólnika określa się liczbami arabskimi oraz słownie.

2. Czas trwania spółki w przypadku wariantu B w § 8 wzorca umowy oznacza się liczbami arabskimi.

§ 9. Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy podlega zmianom w zakresie postanowień przewidzianych we wzorcu określonym w załączniku nr 2, w tym również w zakresie możliwości wyboru innego wariantu postanowienia umownego, z wyjątkiem postanowień § 1 i § 13 ust. 2 wzorca umowy.

§ 10. Po podpisaniu dokumentu sporządzonego przy wykorzystaniu wzorca, w dokumencie pochodzącym z systemu teleinformatycznego umieszczana jest informacja o osobie podpisującej wraz z oznaczeniem rodzaju podpisu.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3), z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2, 6 i 7 oraz § 9, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 14)

WZORZEC UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 25)

WZORZEC UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI AKCYJNEJ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY

infoRgrafika

Załącznik nr 56)

WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY PRZEZ SPÓŁKĘ JAWNĄ

infoRgrafika

Załącznik nr 67)

WZORZEC UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI JAWNEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 7

WZORZEC UMOWY O PRZENIESIENIU PRAW I OBOWIĄZKÓW W SPÓŁCE JAWNEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 88)

WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE ADRESU SPÓŁKI JAWNEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 98)

WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI JAWNEJ

infoRgrafika


1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 111), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 stycznia 2015 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Art. 58 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, o którym mowa w § 1 załącznika – obecnie: art. 58 § 1 pkt 2 na podstawie: art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), który wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

8) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »