| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 10 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości

Na podstawie art. 92 ust. 4 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. poz. 1338) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do pełnienia służby w innej miejscowości”;

2) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegółowe warunki przyznawania lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, z której dojazd do miejsca zamieszkania jest znacznie utrudniony, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wysokość oraz warunki przyznawania i zwracania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)), zwanego dalej „równoważnikiem pieniężnym”;”;

3) w § 2 w ust. 2:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „Krajowej Administracji Skarbowej”,

b) w pkt 3 wyrazy „Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „Krajowej Administracji Skarbowej”;

4) w § 4 w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, do której funkcjonariusz został przeniesiony, zwanemu dalej „kierownikiem jednostki organizacyjnej”.”;

5) użyte w § 5 w ust. 1, w § 10 w ust. 1, w § 12 w ust. 3 i 4 oraz w § 13 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy „kierownik urzędu” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „kierownik jednostki organizacyjnej”;

6) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszty zakwaterowania w tymczasowej kwaterze ponosi jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, do której funkcjonariusz został przeniesiony.”;

7) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty i diety, o których mowa w ust. 1, zwraca jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, do której funkcjonariusz został przeniesiony.”;

8) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalenie wysokości i wypłata diet dla funkcjonariusza następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi należności przysługujących funkcjonariuszom z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

9) w § 18:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza powracającego po upływie okresu czasowego przeniesienia do jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ekwiwalent z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania, za każdy dzień przeniesienia, w wysokości 95% stawki diety, określonej w przepisach dotyczących należności przysługujących funkcjonariuszom z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

c) w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) zwolnienia od pełnienia służby w przypadku, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszty podróży, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwraca jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem.”;

10) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 10 maja 2017 r. (poz. 965)

WZÓR – OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »