| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 9 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy

Na podstawie art. 120 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy (Dz. U. poz. 1421) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy"

2) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tryb mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, na stopień służbowy;"

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku mianowania na stopień służbowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz mianowania na stopień służbowy inny niż określony w § 4 ust. 2 dyrektora izby administracji skarbowej, przepisu ust. 1 nie stosuje się."

4) § 3–5 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w korpusie szeregowych Służby Celno-Skarbowej, w korpusie podoficerów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej składa do kierownika jednostki organizacyjnej:

1) dyrektor właściwej w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanej dalej „komórką organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra" – w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie celno-skarbowym;

3) naczelnik urzędu skarbowego – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie skarbowym;

4) bezpośredni przełożony, z zachowaniem drogi służbowej – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej.

§ 4. 1. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy komisarza i nadkomisarza w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej oraz na stopnie służbowe w korpusie oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

1) dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra – w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

2) dyrektor izby administracji skarbowej – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym lub urzędzie skarbowym.

2. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy podkomisarza w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej i na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w przypadku dyrektora izby administracji skarbowej;

2) dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra – w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

3) dyrektor izby administracji skarbowej – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym lub urzędzie skarbowym.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, opiniuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 5. 1. W przypadku Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o mianowanie na stopień służbowy składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

2. W przypadku zastępców dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów celno-skarbowych, naczelników urzędów skarbowych oraz ich zastępców wniosek o mianowanie na stopień służbowy składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dyrektor izby administracji skarbowej."

5) w § 6:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 1,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 21 września – Dniem Krajowej Administracji Skarbowej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w przypadkach, o których mowa w art. 179 ust. 1 pkt 10 oraz art. 180 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)), następuje z dniem zwolnienia ze służby."

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ SŁUŻBOWY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 9 maja 2017 r. (poz. 967)

WZÓR – WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ SŁUŻBOWY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »