| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 9 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy

Na podstawie art. 120 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy (Dz. U. poz. 1421) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy"

2) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tryb mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, na stopień służbowy;"

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku mianowania na stopień służbowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz mianowania na stopień służbowy inny niż określony w § 4 ust. 2 dyrektora izby administracji skarbowej, przepisu ust. 1 nie stosuje się."

4) § 3–5 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w korpusie szeregowych Służby Celno-Skarbowej, w korpusie podoficerów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej składa do kierownika jednostki organizacyjnej:

1) dyrektor właściwej w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanej dalej „komórką organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra" – w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie celno-skarbowym;

3) naczelnik urzędu skarbowego – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie skarbowym;

4) bezpośredni przełożony, z zachowaniem drogi służbowej – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej.

§ 4. 1. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy komisarza i nadkomisarza w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej oraz na stopnie służbowe w korpusie oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

1) dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra – w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

2) dyrektor izby administracji skarbowej – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym lub urzędzie skarbowym.

2. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy podkomisarza w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej i na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w przypadku dyrektora izby administracji skarbowej;

2) dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra – w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

3) dyrektor izby administracji skarbowej – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym lub urzędzie skarbowym.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, opiniuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 5. 1. W przypadku Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o mianowanie na stopień służbowy składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

2. W przypadku zastępców dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów celno-skarbowych, naczelników urzędów skarbowych oraz ich zastępców wniosek o mianowanie na stopień służbowy składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dyrektor izby administracji skarbowej."

5) w § 6:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 1,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 21 września – Dniem Krajowej Administracji Skarbowej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w przypadkach, o których mowa w art. 179 ust. 1 pkt 10 oraz art. 180 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)), następuje z dniem zwolnienia ze służby."

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ SŁUŻBOWY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 9 maja 2017 r. (poz. 967)

WZÓR – WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ SŁUŻBOWY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »