| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 23 marca 2017 r.

o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Art. 1. [Prawo o miarach]

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania;”;

2) w art. 8 w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wyłącznie legalizację ponowną.”;

3) po art. 8c dodaje się art. 8ca w brzmieniu:

„Art. 8ca. W przypadku gdy prawna kontrola metrologiczna przyrządu pomiarowego jest przeprowadzana w miejscu jego zainstalowania lub użytkowania i jest to niezbędne dla prawidłowego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, organ administracji miar albo podmiot upoważniony wzywa wnioskodawcę do:

1) udostępnienia specjalistycznego sprzętu, w szczególności wzorców miary wraz z dowodami spójności pomiarowej, i odpowiednich środków technicznych;

2) udostępnienia materiałów lub substancji niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzenia przyrządu pomiarowego;

3) dostarczenia dodatkowych egzemplarzy przyrządu pomiarowego reprezentujących typ, który ma być zatwierdzony, jego elementów lub urządzeń dodatkowych w przypadkach badania typu;

4) zapewnienia pomocy personelu pomocniczego przy sprawdzaniu przyrządu pomiarowego.”;

4) w art. 8h ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy upłynął okres ważności, zatwierdzenie typu uznaje się za ważne w odniesieniu do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do użytkowania.”;

5) art. 8l otrzymuje brzmienie:

„Art. 8l. Organ administracji miar oraz podmiot upoważniony odmawiają, w drodze decyzji, dokonania legalizacji, w przypadku gdy:

1) nie jest zatwierdzony typ zgłoszonego przyrządu pomiarowego podlegającego zatwierdzeniu typu;

2) przyrząd pomiarowy jest uszkodzony, niekompletny lub nieprzygotowany do sprawdzenia;

3) czynności związane z legalizacją mają być wykonywane w miejscu, o którym mowa w art. 8c pkt 3, a wnioskodawca nie zapewnił warunków, o których mowa w art. 8ca.”;

6) w art. 8m:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zgodność konstrukcji, wykonania, materiałów i charakterystyk metrologicznych z zatwierdzonym typem lub wymaganiami, z tym że w przypadku zmiany wymagań, która nastąpiła przed zgłoszeniem do legalizacji pierwotnej przyrządu pomiarowego podlegającego zatwierdzeniu typu – wyłącznie z zatwierdzonym typem;”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Podczas legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego, wprowadzonego do obrotu lub do użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności, przeprowadza się sprawdzenie tego przyrządu pod względem zgodności z wymaganiami obowiązującymi w roku, w którym dokonano oceny zgodności, w oparciu o które dokonano tej oceny.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Legalizacja jednorodnej partii przyrządów pomiarowych może być wykonana jako sprawdzenie każdego egzemplarza przyrządu pomiarowego albo z zastosowaniem metody statystycznej.”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Metoda statystyczna, o której mowa w ust. 5, polega na losowym pobraniu z każdej jednorodnej partii przyrządów pomiarowych próbki tych przyrządów i sprawdzeniu każdego egzemplarza przyrządu pomiarowego z pobranej próbki.”;

7) w art. 8n po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań, organ administracji miar albo podmiot upoważniony, w drodze decyzji, odmawia poświadczenia dowodem legalizacji, że ten przyrząd spełnia wymagania.”;

8) w art. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szczegółowy sposób przeprowadzania prawnej kontroli metrologicznej, w tym sposób dokonywania legalizacji za pomocą metody statystycznej, rodzaje przyrządów pomiarowych, które mogą podlegać legalizacji dokonywanej za pomocą tej metody, oraz warunki jednorodności partii przyrządów pomiarowych,”;

9) w art. 10 uchyla się pkt 3;

10) po art. 10a dodaje się art. 10b–10d w brzmieniu:

„Art. 10b. 1. Przy Prezesie działa Rada Metrologii, zwana dalej „Radą”.

2. Do zadań Rady należy opiniowanie:

1) stanu i kierunków rozwoju krajowej metrologii;

2) działalności merytorycznej administracji miar;

3) strategicznego planu, o którym mowa w art. 16 ust. 2;

4) rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 16 ust. 3.

3. Prezes oraz minister właściwy do spraw gospodarki mogą zlecać Radzie opracowywanie i przedstawianie analiz lub opinii w zakresie innym niż określony w ust. 2.

4. Opinie i analizy Rady sporządzane w ramach wykonywania jej zadań są przedstawiane Prezesowi i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

5. Rada w celu wykonania swoich zadań ma prawo wglądu do dokumentów administracji miar i może żądać niezbędnych informacji od Prezesa, z wyjątkiem dokumentów i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice prawnie chronione.

Art. 10c. 1. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw gospodarki spośród kandydatów zgłoszonych przez organy, podmioty i organizacje, o których mowa w ust. 2.

2. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki;

3) przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

4) przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji;

5) przedstawiciel Wojskowego Centrum Metrologii;

6) 5 przedstawicieli ogólnopolskich organizacji gospodarczych lub przedsiębiorców prowadzących badania naukowe w obszarze technologii pomiarowych;

7) 5 przedstawicieli uczelni, których jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarach nauk przyrodniczych, ścisłych lub technicznych;

8) przedstawiciel okręgowych urzędów miar wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działania administracji miar.

3. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie metrologii;

4) posiada wykształcenie wyższe.

4. Kadencja Rady trwa 5 lat.

5. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

3) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków;

4) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1 i 2.

7. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę. Powołanie następuje do końca kadencji Rady. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 10d. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa lub co najmniej pięciu członków Rady, nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Rada może powoływać komisje problemowe. W skład komisji mogą wchodzić eksperci zewnętrzni.

6. Szczegółowy tryb działania Rady, wyboru przewodniczącego oraz powoływania i funkcjonowania komisji problemowych określa regulamin ustanowiony przez Radę.

7. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), w przypadku gdy posiedzenia Rady odbywają się poza miejscem ich zamieszkania lub świadczenia pracy.

8. Obsługę organizacyjną i finansową Rady zapewnia Główny Urząd Miar.”;

11) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektorzy wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im urzędów.”;

12) w art. 12:

a) ust. 3d otrzymuje brzmienie:

„3d. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W skład zespołu wchodzi 5 osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów, w tym co najmniej 2 członków Rady. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes powołuje i odwołuje dyrektorów oraz wykonuje w stosunku do nich inne czynności z zakresu prawa pracy.”,

c) uchyla się ust. 5,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes sprawuje nadzór w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów zadań należących do ich zakresu działania i prawidłowości funkcjonowania kierowanych przez nich urzędów oraz przeprowadza w tym zakresie kontrole.”;

13) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi okręgowe urzędy miar, a także określa ich obszar działania i siedziby, uwzględniając w szczególności zapotrzebowanie na czynności metrologiczne w poszczególnych regionach, rozwój gospodarczy oraz tradycję w tym zakresie.

2. W drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki może, w ramach okręgowych urzędów miar, tworzyć i znosić wydziały zamiejscowe tych urzędów, uwzględniając zapotrzebowanie na czynności metrologiczne w poszczególnych regionach, rozwój gospodarczy oraz tradycję w tym zakresie.”;

14) w art. 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organizację okręgowych urzędów miar określają nadane przez Prezesa, w drodze zarządzenia, statuty i regulaminy.”,

b) uchyla się ust. 3;

15) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. Środki finansowe pozyskane na finansowanie zadań, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem środków wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)), są gromadzone na wyodrębnionym rachunku prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, nie stanowią dochodów budżetu państwa.”;

16) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Do zakresu działania Prezesa należy:

1) utrzymywanie i rozwój systemu legalnych jednostek miar i państwowych wzorców jednostek miar, w szczególności:

a) budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar i układów pomiarowych służących do przekazywania jednostek miar przechowywanych i stosowanych w Urzędzie, oraz prowadzenie prac rozwojowych w tym zakresie,

b) informowanie, w drodze obwieszczenia, o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych dla państwowych wzorców jednostek miar,

c) zapewnienie, w drodze porównań, powiązania państwowych wzorców jednostek miar z międzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami jednostek miar w innych krajach, a także potwierdzania kompetencji w zakresie realizowanych wzorcowań i pomiarów,

d) zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych, w tym na rzecz podmiotów wykonujących działalność w celu zapewnienia jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, której organizację określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 3,

e) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza administracji miar będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, utrzymujących i udostępniających te wzorce,

f) wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia,

g) wykonywanie ekspertyz i badań przyrządów pomiarowych,

h) wyznaczanie wartości wielkości przez wykonywanie pomiarów przedmiotów, w stosunku do których dokonywane są czynności pomiarowe,

i) organizowanie i prowadzenie krajowych porównań międzylaboratoryjnych;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących metrologii, w szczególności w zakresie technologii pomiarowych, oraz współpraca z innymi jednostkami naukowymi w tym zakresie;

3) wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu, w szczególności:

a) udzielanie konsultacji i prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie przyrządów, metod oraz technologii pomiarowych,

b) organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w dziedzinie miar i technologii pomiarowych,

c) prowadzenie działań popularyzujących i promujących zagadnienia miar i metrologii, w tym prowadzenie działalności wydawniczej,

d) inicjowanie prac normalizacyjnych w sprawach miar,

e) inicjowanie rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych i innych przedsięwzięć w dziedzinach dotyczących metrologii oraz nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi podmiotami zajmującymi się taką działalnością;

4) współpraca międzynarodowa w zakresie miar, w szczególności:

a) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w metrologicznych organizacjach międzynarodowych i regionalnych,

b) współdziałanie z zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działania w zakresie miar;

5) wykonywanie zadań z zakresu prawnej kontroli metrologicznej, w szczególności:

a) zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników przeprowadzonych badań i nadawanie znaków zatwierdzenia typu, w drodze decyzji, jak również cofanie decyzji zatwierdzenia typu,

b) prowadzenie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych,

c) wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej oraz uznawanie za równoważną prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne,

d) udzielanie i cofanie jednostkom, w drodze decyzji, upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,

e) wydawanie certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej;

6) nadzorowanie i koordynacja służby miar w Polsce, w szczególności:

a) sprawowanie nadzoru nad organami administracji miar i kierowanymi przez nie urzędami oraz zapewnianie prawidłowości i spójności ich działania,

b) sprawowanie nadzoru nad jednostkami, o których mowa w lit. c oraz w pkt 5 lit. d, w zakresie działalności wynikającej z udzielonych im upoważnień i zezwoleń,

c) wydawanie, odmowa wydania i cofanie jednostkom, w drodze decyzji, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,

d) wykonywanie zadań organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579) w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych,

e) opracowywanie projektów rozporządzeń w sprawach należących do jego zakresu działania,

f) opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych,

g) sygnalizowanie właściwym organom potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w sprawach miar;

7) wydawanie Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Miar;

8) wykonywanie, w zakresie swoich kompetencji, innych prac metrologicznych;

9) wykonywanie zadań przewidzianych w odrębnych ustawach lub powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Prezes przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do zatwierdzenia, zaopiniowany przez Radę, czteroletni strategiczny plan działania Głównego Urzędu Miar, obejmujący główne cele, wyzwania i kierunki działań Urzędu, w powiązaniu ze strategiami rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5).

3. Prezes przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, zaopiniowane przez Radę:

1) roczny plan działania Głównego Urzędu Miar obejmujący realizację poszczególnych zadań, o których mowa w ust. 1, uwzględniający postanowienia planu, o którym mowa w ust. 2, oraz

2) roczne sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu.”;

17) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obwieszczenia Prezesa, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zarządzenia Prezesa w sprawach, o których mowa w art. 14 ust. 2.”;

18) uchyla się art. 19;

19) w art. 20:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu działania dyrektorów należy:”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1–2, dyrektorzy wykonują na terytorialnym obszarze działania podległych im urzędów.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręgowe urzędy miar mogą wykonywać inne prace metrologiczne, zgodnie ze swoimi kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych.”,

d) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Okręgowe urzędy miar mogą po uzgodnieniu z Prezesem współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami oraz uczelniami prowadzącymi działania w zakresie miar.”;

20) w art. 21:

a) w ust. 1:

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) czasowe wycofanie z użytkowania, w drodze decyzji, przyrządów pomiarowych, których legalizacja utraciła ważność zgodnie z art. 8n ust. 4;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wycofanie, w drodze decyzji:

a) z obrotu lub użytkowania – przyrządów pomiarowych niespełniających wymagań,

b) z użytkowania – przyrządów pomiarowych w przypadku, gdy w okresie, na który została wydana decyzja, o której mowa w pkt 4a, nie zostanie poświadczone dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.”,

b) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

„5. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, jest wydawana na okres 3 miesięcy i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Na uzasadniony wniosek strony okres ten może być przedłużany na kolejne okresy 3 miesięczne.

6. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, organ administracji miar przedłuża stosowanie zabezpieczeń, o których mowa w art. 22j ust. 3, na czas obowiązywania tej decyzji.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, wygasa przed upływem okresu, na który została wydana, z dniem poświadczenia dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.”;

21) w art. 22j:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dowody legalizacji poświadczające dokonanie legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej zostały wydane przez podmioty nieposiadające upoważnień, zostały zniszczone lub uszkodzone albo brak jest dowodów legalizacji przyrządu pomiarowego,”,

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) legalizacja utraciła ważność zgodnie z art. 8n ust. 4”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się na czas niezbędny do:

1) przeprowadzenia czynności mających na celu ustalenie i wyjaśnienie okoliczności sprawy będącej przedmiotem kontroli albo usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, nie dłużej niż na okres 2 miesięcy, lub

2) wydania decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4a.”;

22) w art. 24:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do opłat, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczących odraczania terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, rozkładania na raty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej i umarzania zaległości podatkowej, z zastrzeżeniem ust. 8.”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Opłaty, o których mowa w ust. 2, umarza się na zasadach określonych w art. 67d ustawy – Ordynacja podatkowa.”;

23) w art. 24a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nieuiszczenie w terminie opłat, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 i 7, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.”;

24) w art. 26:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kto umyślnie użytkuje lub przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe wycofane z użytkowania na podstawie decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4a lub 5, lub umyślnie niszczy zabezpieczenia, o których mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1

– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.”,

b) w ust. 2 po wyrazach „w ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”.

Art. 2. [Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie]

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960, z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 935) w art. 56 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar;”.

Art. 3. [Zniesienie organów administracji miar]

1. Znosi się organy administracji miar – naczelników obwodowych urzędów miar oraz likwiduje się obwodowe urzędy miar.

2. Dotychczasowe zadania i kompetencje naczelników obwodowych urzędów miar przejmują właściwi miejscowo dyrektorzy okręgowych urzędów miar.

Art. 4. [Następstwa likwidacji obwodowych urzędów miar]

1. Z dniem likwidacji obwodowych urzędów miar:

1) należności i zobowiązania obwodowych urzędów miar stają się należnościami i zobowiązaniami właściwych okręgowych urzędów miar;

2) składniki mienia będące w posiadaniu obwodowych urzędów miar przechodzą w posiadanie właściwych okręgowych urzędów miar.

2. Dyrektorzy okręgowych urzędów miar dokonają inwentaryzacji składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na dzień objęcia ich w posiadanie przez okręgowe urzędy miar.

Art. 5. [Następstwa zniesienia organów administracji miar]

1. Z dniem zniesienia organów administracji miar – naczelników obwodowych urzędów miar oraz likwidacji obwodowych urzędów miar:

1) naczelnicy obwodowych urzędów miar niebędący członkami korpusu służby cywilnej stają się pracownikami służby cywilnej zatrudnionymi we właściwych miejscowo okręgowych urzędach miar;

2) pracownicy zatrudnieni w obwodowych urzędach miar stają się pracownikami właściwych miejscowo okręgowych urzędów miar.

2. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) stosuje się odpowiednio.

3. Właściwi dyrektorzy okręgowych urzędów miar są obowiązani niezwłocznie zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy.

4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 379).

Art. 6. [Delegacja]

Minister właściwy do spraw gospodarki powoła Radę Metrologii w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. [Stosowanie przepisów]

Do dnia powołania Rady Metrologii pierwszej kadencji stosuje się art. 12 ust. 3d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 8. [Pierwszy czteroletni strategiczny plan działania]

Prezes Głównego Urzędu Miar przedstawi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki pierwszy czteroletni strategiczny plan działania Głównego Urzędu Miar w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. [Przepisy dotychczasowe]

1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Postępowania prowadzone przed naczelnikami obwodowych urzędów miar wszczęte i niezakończone do dnia zniesienia naczelników obwodowych urzędów miar toczą się dalej przed właściwymi dyrektorami okręgowych urzędów miar.

3. Czynności urzędowe dokonane przez naczelników obwodowych urzędów miar zachowują ważność.

Art. 10. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 9 pkt 1–5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 pkt 1–5 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 8;

2) art. 13 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 13.

Art. 11. [Dotychczasowe statuty i regulaminy]

1. Dotychczasowe statuty i regulaminy zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów i regulaminów nadanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Prezes Głównego Urzędu Miar nada statuty i regulaminy okręgowym urzędom miar w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 12. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 9 i 11, pkt 12 lit. c i d, pkt 13 i 14, pkt 17 lit. b i pkt 19, art. 2–4 oraz art. 5 ust. 1, 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

2) art. 1 pkt 6 lit. c i d oraz pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »