| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
 MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje oraz wymagany staż pracy od osób zatrudnionych przy pobieraniu, badaniu i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanych dalej „jednostkami”;

2) wykaz stanowisk, w poszczególnych działach i pracowniach jednostek, związanych z pobieraniem, badaniem i preparatyką oraz wydawaniem krwi lub jej składników.

§ 2. [Zatrudnienie, kwalifikacje, wykaz stanowisk]

1. W jednostkach zatrudnia się osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy.

2. Kwalifikacje oraz staż pracy, o których mowa w § 1 pkt 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wykaz stanowisk, o których mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Przepis przejściowy]

Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia w jednostkach na stanowiskach pracy wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, niespełniające wymaganych kwalifikacji zawodowych określonych w tym załączniku, mogą być zatrudnione na tych stanowiskach do czasu uzupełnienia kwalifikacji, jednak nie dłużej niż przez okres 7 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz. U. poz. 2482), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823 oraz z 2017 r. poz. 1524).

Załącznik 1. [KWALIFIKACJE ORAZ WYMAGANY STAŻ PRACY OD OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY BADANIU DAWCÓW, POBIERANIU, BADANIU I PREPARATYCE ORAZ WYDAWANIU KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW W JEDNOSTKACH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 września 2017 r. (poz. 1724)

Załącznik nr 1

KWALIFIKACJE ORAZ WYMAGANY STAŻ PRACY OD OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY BADANIU DAWCÓW, POBIERANIU, BADANIU I PREPARATYCE ORAZ WYDAWANIU KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW W JEDNOSTKACH

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Staż pracy w zawodzie (w latach)

1

Kierownik apteki szpitalnej

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.)

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

2

Kierownik działu (z wyłączeniem:

– apteki szpitalnej,

– działu analiz lekarskich,

– działu immunologii transfuzjologicznej,

– działu czynników zakaźnych,

– działu zapewnienia jakości,

– działu preparatyki i działu farmacji szpitalnej)

– prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem działu lub

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem działu, lub

– prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem działu, lub

– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zgodnego z profilem działu

5 (w tym min. 2 lata w tym dziale)

3

Kierownik działu farmacji szpitalnej

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

4

Kierownik:

– działu analiz lekarskich,

– działu immunologii transfuzjologicznej,

– działu czynników zakaźnych,

– działu zapewnienia jakości,

– działu preparatyki

– prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem działu lub

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem działu

5 (w tym min. 2 lata w tym dziale)

5

Kierownik pracowni (z wyłączeniem:

– pracowni analiz lekarskich,

– pracowni wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej

– pracowni wykonujących badania czynników zakaźnych)

– prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem pracowni lub

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem pracowni, lub

– prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem pracowni, lub

– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zgodnego z profilem pracowni

5

6

Kierownik:

– pracowni analiz lekarskich

– pracowni wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej

– pracowni wykonujących badania czynników zakaźnych

– prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem pracowni lub

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem pracowni

5 (w tym min. 2 lata w tym dziale)

7

Starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

– prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem działu lub

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinach przydatnych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, lub

– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zgodnego z profilem działu

– prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem działu

5

8

Asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej

– prawo wykonywania zawodu lekarza lub

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, lub

– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lub

– posiadanie dyplomu magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia lub innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedziny nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

2

9

Młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

– prawo wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej lub posiadanie dyplomu magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedziny nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

10

Starszy technik analityki medycznej

co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna lub technika analityki medycznej

5

11

Technik analityki medycznej

co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna lub technika analityki medycznej

12

Starszy technik

posiadanie tytułu zawodowego technika chemika lub technika farmaceutycznego lub posiadanie co najmniej wykształcenia średniego dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

5

13

Technik

posiadanie tytułu zawodowego technika chemika lub technika farmaceutycznego lub posiadanie co najmniej wykształcenia średniego dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

14

Starsza pielęgniarka/starsza położna

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

5

15

Pielęgniarka/położna

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

16

Starszy ratownik medyczny

tytuł zawodowy ratownika medycznego i realizacja obowiązków doszkalania zawodowego określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.)

3

17

Ratownik medyczny

tytuł zawodowy ratownika medycznego i realizacja obowiązków doszkalania zawodowego określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

18

Farmaceuta

ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku farmacja i prawo wykonywania zawodu farmaceuty

19

Starszy technik farmaceutyczny

tytuł zawodowy technika farmaceutycznego

5

20

Technik farmaceutyczny

tytuł zawodowy technika farmaceutycznego

21

Pomoc laboratoryjna

co najmniej wykształcenie podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy

22

Starsza sekretarka medyczna

co najmniej wykształcenie średnie

5

23

Sekretarka medyczna

co najmniej wykształcenie średnie

24

Starszy rejestrator medyczny

co najmniej wykształcenie średnie

5

25

Rejestrator medyczny

co najmniej wykształcenie średnie

26

Starszy statystyk medyczny

co najmniej wykształcenie średnie

5

27

Statystyk medyczny

co najmniej wykształcenie średnie

 

Załącznik 2. [WYKAZ STANOWISK, W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I PRACOWNIACH JEDNOSTEK, ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM, BADANIEM I PREPARATYKĄ ORAZ WYDAWANIEM KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW]

Załącznik nr 2

WYKAZ STANOWISK, W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I PRACOWNIACH JEDNOSTEK, ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM, BADANIEM I PREPARATYKĄ ORAZ WYDAWANIEM KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW

Lp.

Dział lub pracownia

Stanowisko

1

Apteka szpitalna

1) kierownik apteki szpitalnej

2) farmaceuta, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

3) starszy technik farmaceutyczny, technik farmaceutyczny

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny, pomoc laboratoryjna

2

Dział farmacji szpitalnej

1) kierownik działu farmacji szpitalnej

2) farmaceuta, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

3) starszy technik farmaceutyczny, technik farmaceutyczny, starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny, pomoc laboratoryjna

3

Dział dawców (w tym gabinet lekarski)

1) kierownik działu, kierownik pracowni, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

2) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny

4) pomoc laboratoryjna

4

Dział analiz lekarskich

1) kierownik działu, o którym mowa w lp. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, kierownik pracowni, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik

3) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny

5) pomoc laboratoryjna

5

Dział immunologii transfuzjologicznej

1) kierownik działu, o którym mowa w lp. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, kierownik pracowni, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny

4) pomoc laboratoryjna

6

Dział czynników zakaźnych

1) kierownik działu, o którym mowa w lp. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, kierownik pracowni, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny

4) pomoc laboratoryjna

7

Dział pobierania

1) kierownik działu, kierownik pracowni, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

2) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny

4) pomoc laboratoryjna

8

Dział preparatyki

1) kierownik działu, o którym mowa w lp. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, kierownik pracowni, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik

3) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny

5) pomoc laboratoryjna

9

Dział zapewnienia jakości

1) kierownik działu, o którym mowa w lp. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, kierownik pracowni, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny

4) pomoc laboratoryjna

10

Dział ekspedycji

1) kierownik działu, kierownik pracowni, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik

3) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny

5) pomoc laboratoryjna

11

Pracownia analiz lekarskich

1) kierownik pracowni, o którym mowa w lp. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik

3) starsza pielęgniarka/starsza położna, pielęgniarka/położna, starszy ratownik medyczny, ratownik medyczny

4) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny

5) pomoc laboratoryjna

12

Pracownia:

– analiz lekarskich,

– wykonująca badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej

– wykonująca badania czynników zakaźnych

1) kierownik pracowni, o którym mowa w lp. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, starszy asystent/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent/asystent diagnostyki laboratoryjnej, młodszy asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

2) starszy technik analityki medycznej, technik analityki medycznej, starszy technik, technik

3) starsza sekretarka medyczna, sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna, rejestratorka medyczna, starszy statystyk medyczny, statystyk medyczny

4) pomoc laboratoryjna

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »