| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

Na podstawie art. 80bb ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „ewidencją”, oraz sposób ich wprowadzania.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) obiekt – obiekt w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

2) schemat zasilania – strukturę danych cech informacyjnych obiektów przekazywanych do ewidencji;

3) suma kontrolna – zestaw danych generowany przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, potwierdzający aktualność danych zgromadzonych w ewidencji.

§ 3. [Zapewnienie dostępu do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 Prawa o ruchu drogowym]

Dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy, w zakresie:

1) pkt 1–18 i 20 – zapewnia się organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów,

2) pkt 1–6, 8, 10, 11, 13 i 14 – zapewnia się zakładom ubezpieczeń,

3) pkt 1–4, 8 i 13–15 – zapewnia się Policji,

4) pkt 1–4, 8 i 15 – zapewnia się Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Granicznej,

5) pkt 1 i 8, z wyłączeniem danych osobowych, oraz pkt 9–11, 13, 15 i 18 – zapewnia się stacjom kontroli pojazdów,

6) pkt 1–4 i 7 – zapewnia się Ministrowi Sprawiedliwości,

7) pkt 1–6, 8, 10, 11, 13 i 14 – zapewnia się Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

– przy czym dane te są zweryfikowane w rejestrze PESEL i REGON, w przypadku ich przekazywania z tych rejestrów.

§ 4. [Sposób wprowadzania danych do ewidencji]

Wprowadzanie danych do ewidencji następuje w sposób przewidziany schematem zasilania, określonym i udostępnionym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego aktualizacje, wraz z dotyczącymi go informacjami, w tym terminem rozpoczęcia jego obowiązywania, są publikowane na portalu informacyjnym obsługującym system teleinformatyczny ewidencji, przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, z zachowaniem czasu niezbędnego na dostosowanie po stronie podmiotów obowiązanych do wprowadzania danych do ewidencji.

§ 5. [Dane gromadzone w ewidencji]

1. Dane zgromadzone w ewidencji są opatrzone sumą kontrolną.

2. Pobrane dane obiektu zawierają identyfikator, który, wraz z sumą kontrolną, dołączany jest każdorazowo do wprowadzanych danych.

3. W przypadku gdy dane obiektu są wprowadzane do ewidencji po raz pierwszy, identyfikator i suma kontrolna są generowane przez system po wprowadzeniu danych.

§ 6. [Postępowanie w celu wprowadzenia danych do ewidencji dotyczących więcej niż jednego obiektu]

1. W przypadku pobrania danych zgromadzonych w ewidencji, w celu wprowadzenia danych do ewidencji dotyczących więcej niż jednego obiektu, podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji wskazuje, którego obiektu dotyczą wprowadzane dane.

2. Dane wprowadzane do ewidencji:

1) dotyczące osoby nieposiadającej numeru PESEL i niefigurującej w ewidencji, muszą być zgodne z dokumentem potwierdzającym tożsamość tej osoby;

2) dotyczące podmiotu nieposiadającego numeru REGON i niefigurującego w ewidencji, muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumentach przedstawionych przez ten podmiot.

§ 7. [Dane słownikowe]

Przy wprowadzaniu danych i informacji do ewidencji używa się danych słownikowych, które udostępniane są przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, podlegających, w uzasadnionych przypadkach, uzupełnieniu na zgłoszenie podmiotu obowiązanego do wprowadzania danych do ewidencji.

§ 8. [Potwierdzenie poprawnego wprowadzenia danych do ewidencji]

Poprawne wprowadzenie danych do ewidencji jest potwierdzane komunikatem z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, którego wygenerowanie wymaga:

1) wskazania sumy kontrolnej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3;

2) wskazania obiektu, którego dane dotyczą;

3) wskazania danych w zakresie wymaganym zgodnie z art. 80ba ust. 1 ustawy;

4) użycia aktualnego schematu zasilania;

5) użycia danych osób albo podmiotów zgodnie z danymi w rejestrze PESEL lub REGON, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2;

6) użycia danych zgodnych z danymi słownikowymi udostępnianymi przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

§ 9. [Zapewnienie dostępu do danych]

Podmiotom, o których mowa w § 3:

1) pkt 1, dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy,

2) pkt 2 i 6, dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy,

3) pkt 1, 5 i 7, dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 11 ustawy

– zapewnia się od dnia 4 czerwca 2018 r.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.2)

Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 413 i 2125) oraz rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 433 i 2123), które tracą moc z dniem 13 listopada 2017 r. na podstawie art. 3 pkt 1 lit. c tiret drugie tiret podwójne trzecie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1926).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »