| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej,

podpisane w Warszawie dnia 2 lutego 2005 r.

POROZUMIENIE

między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej i Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec –

w duchu istniejących przyjaznych stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec i dążąc do utrwalania i pogłębiania przyjaznych stosunków poprzez dalszą współpracę w dziedzinie ochrony środowiska,

uwzględniając Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 19 maja 1992 r. oraz Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z dnia 7 kwietnia 1994 r.,

uznając wspólną odpowiedzialność za ochronę środowiska, naturalne warunki życia w Europie i ochronę klimatu globalnego oraz zamierzając wnieść wspólny wkład w zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec –

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

(1) Niniejsze porozumienie reguluje współpracę między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w zakresie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, zwanych dalej „projektami”.

(2) Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje wstępnego wyboru projektów, kierując się przy tym priorytetami polityki ekologicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz standardami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Projekty powinny mieć charakter modelowy, a przy ich realizacji powinny znaleźć zastosowanie najlepsze dostępne techniki.

(3) Po dokonaniu wstępnego wyboru projektów Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje do Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec dokumentacje projektowe sporządzone dla tych projektów w języku polskim i niemieckim.

(4) Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec ocenia przekazane dokumentacje projektowe, ewentualnie z udziałem osób trzecich. Oceny dokonuje się, uwzględniając także dostępne w danym czasie niemieckie środki budżetowe.

(5) Po dokonaniu oceny tych dokumentacji projektowych i przeprowadzeniu konsultacji ze zgłaszającymi projekty, zwanymi dalej „beneficjentami”, Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec przedstawi konkretne oferty dofinansowania grupie roboczej ds. wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska przy Polsko-Niemieckiej Radzie Ochrony Środowiska, zwanej dalej „grupą roboczą”. Grupa robocza dokonuje ostatecznego wyboru projektów.

Artykuł 2

(1) W celu wsparcia wspólnych projektów Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec przyzna dotacje na realizację projektów zatwierdzonych przez grupę roboczą. Dotacje te zostaną wypłacone beneficjentom za pośrednictwem instytucji upoważnionej przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec. Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec zapewni ponadto sfinansowanie realizowanych w Republice Federalnej Niemiec programów szkolenia i wymiany dotyczących realizacji projektów.

(2) Na wniosek beneficjentów instytucja, o której mowa w ustępie 1, może także udzielić pożyczek celowych na sfinansowanie projektów zatwierdzonych przez grupę roboczą po sprawdzeniu zdolności kredytowych beneficjentów i możliwości zabezpieczenia pożyczek.

(3) W celu ustalenia wysokości i warunków pożyczek celowych i dotacji instytucja, o której mowa w ustępie 1, oraz beneficjenci zawrą umowy o dofinansowanie. Umowy te przed wejściem w życie będą wymagały zgody Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec.

Artykuł 3

(1) Dostawy i usługi związane z realizacją projektów, finansowane w zakresie wartości udzielanych dotacji, o których mowa w artykule 2 ustęp 1, zostaną zwolnione z cła, podatków i opłat zrównanych z podatkami, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

(2) Zlecenia na dostawy i usługi w zakresie realizacji projektów udzielane będą z zachowaniem konkurencji międzynarodowej zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 4

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli u beneficjentów w zakresie wykorzystania środków, o których mowa w artykule 2, przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec, instytucję, o której mowa w artykule 2 ustęp 1, oraz Federalną Izbę Rozrachunkową Republiki Federalnej Niemiec uregulowane będą w umowach o dofinansowanie, o których mowa w artykule 2 ustęp 3.

Artykuł 5

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Niniejsze porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony i może być wypowiedziane przez każdą z Umawiających się Stron w drodze noty pisemnej, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie niniejszego porozumienia nie wpłynie na realizację projektów rozpoczętych w ramach niniejszego porozumienia, a niezakończonych w momencie utraty jego mocy obowiązującej.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 2 lutego 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

 

Minister Środowiska
Rzeczypospolitej Polskiej

Za Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

Wersja obcojęzyczna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »