| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 19 ust. 5, art. 111 ust. 3 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
W wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych i wyborach do nowych rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stosuje się odpowiednio wzory urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, ustalone w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z uwzględnieniem wzorów ustalonych niniejszą uchwałą.
§ 2.
Dla przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 1, ustala się wzory:

1) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

5) zaświadczenia dla męża zaufania w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

6) zaświadczenia dla zastępcy pełnomocnika w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;

7) protokołu z wyborów uzupełniających/ponownych, stosowanego w wyborach do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

8) obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej o obsadzeniu mandatu(ów) radnego(ych) w wyborach uzupełniających/ponownych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 3.
W wyborach uzupełniających i ponownych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, zarządzonych dla obsadzenia nie wszystkich mandatów w okręgu stosuje się wzór „Protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na radnych” ustalony dla wyborów do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (M. P. Nr 68, poz. 699) ze zmianą w punkcie protokołu dotyczącym okręgu w brzmieniu „obejmujący mandatów” polegającą na dodaniu po wyrazie „mandatów” wyrazów „do obsadzenia”.
§ 4.
W wyborach uzupełniających do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców stosuje się pierwszą część „Informacji o sposobie głosowania w wyborach do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców” stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. (M. P. Nr 74, poz. 739), z następującą zmianą: skreśla się wyrazy „w okręgu”.”
§ 5.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz o zmianie uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie (M. P. Nr 3, poz. 33).
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

Załącznik 1.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 stycznia 2007 r. (poz. 19)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

(Stosuje się, jeżeli wybory przeprowadzane
są nie we wszystkich okręgach wyborczych)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »