| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA

z dnia 22 lutego 2011 r.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby

Spis treści:

1.

Stosowane skróty i pojęcia

2.

Planowanie w gospodarowaniu wodami zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną

3.

Ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza

 

Wody powierzchniowe

 

Odwzorowanie położenia granic części wód powierzchniowych

 

Odwzorowanie typów części wód powierzchniowych w dorzeczu

 

Wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód

 

Określenie warunków referencyjnych dla typów części wód powierzchniowych

 

Wody podziemne

 

Odwzorowanie położenia granic części wód podziemnych

4.

Podsumowanie znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych

 

Punktowe źródła zanieczyszczeń

 

Zanieczyszczenia obszarowe wraz z krótką charakterystyką użytkowania gruntów

 

Oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód pobory wód powierzchniowych

5.

Zmiany klimatu a gospodarowanie wodami w pierwszym cyklu planistycznym

 

Obserwowane i prognozowane skutki globalnego ocieplenia w Polsce

6.

Określenie i odwzorowanie obszarów chronionych

7.

Monitoring wód oraz ocena stanu

 

Wody powierzchniowe

 

Wody podziemne

 

Obszary chronione

8.

Cele środowiskowe oraz odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych

 

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy Art. 4 RDW

 

Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy Art. 4 RDW

 

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych (derogacje)

9.

Podsumowanie analizy ekonomicznej korzystania z wód

 

Charakterystyka ekonomiczna obszaru dorzecza

 

Zwrot kosztów usług wodnych w sektorze komunalnym

 

Zwrot kosztów usług wodnych w sektorze przemysłu

 

Zwrot kosztów usług wodnych w rolnictwie i leśnictwie

 

Zwrot kosztów usług wodnych w pozostałych formach korzystania z wód

 

Oszacowanie kosztów zasobowych i środowiskowych

10.

Podsumowanie programów działań zapisanych w Programie wodno-środowiskowym kraju

11.

Wykaz pozostałych programów i planów wraz z krótką charakterystyką

 

Krajowe dokumenty o charakterze planistycznym i rozwojowym

 

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015

 

Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013

 

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego

 

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

 

Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016

 

Krajowy Program Zwiększenia Lesistości (aktualizacja 2003 r.)

 

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej

 

Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej

 

Strategia Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce

 

Sektorowe programy operacyjne na lata 2007 – 2013

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007 – 2013

 

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Strategia Gospodarki Wodnej 2005 r.

 

Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)

 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2003 r.

 

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2005 r.

 

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2009 r.

 

Regionalne dokumenty o charakterze planistycznym i rozwojowym

 

Strategie Rozwoju dla województw

 

Wojewódzki program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami

 

Plany gospodarowania odpadami województw

 

Programy małej retencji

 

Plany ochrony parków narodowych

 

Plany ochrony dla obszarów Natura 2000

12.

Krótka charakterystyka działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie

 

I tura konsultacji społecznych

 

II tura konsultacji społecznych

 

III tura konsultacji społecznych

 

Podsumowanie wyników

13.

Wykaz właściwych władz

14.

Punkty kontaktowe i procedury pozyskiwania źródłowej dokumentacji i informacji wykorzystanej do sporządzenia PGW

15.

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby

16.

Literatura

17.

Spis tabel

18.

Spis rysunków

 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby

Załączniki:

Załącznik nr 1 – mapy:

Mapa 1.

Granica obszaru dorzecza Łaby

Mapa 2.

Jednolite części wód powierzchniowych – obszar dorzecza Łaby

Mapa 3.

Scalone części wód powierzchniowych – obszar dorzecza Łaby

Mapa 4.

Jednolite części wód podziemnych – obszar dorzecza Łaby

Mapa 5.

Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych – obszar dorzecza Łaby

Mapa 6.

Ekoregiony – obszar dorzecza Łaby

Mapa 7.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych – obszar dorzecza Łaby

Mapa 8.

Ocena stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych – obszar dorzecza Łaby

Mapa 9.

Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych – obszar dorzecza Łaby

Mapa 10.

Sieć monitoringu wód powierzchniowych – obszar dorzecza Łaby

Mapa 11.

Sieć monitoringu wód podziemnych – obszar dorzecza Łaby

Mapa 12.

Wykaz wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych – obszar dorzecza Łaby

Mapa 13.

Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – obszar dorzecza Łaby

Mapa 14.

Wykaz wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – obszar dorzecza Łaby

Mapa 15.

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – obszar dorzecza Łaby

Mapa 16.

Punktowe źródła zanieczyszczeń – obszar dorzecza Łaby

Załącznik nr 2 – Charakterystyka jednolitych części wód

Załącznik nr 3 – Mapy do celów planistycznych:

● Mapa nr 1.

Granice obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Mapa nr 2.

Jednolite części wód powierzchniowych

Mapa nr 3

Scalone części wód powierzchniowych

Mapa nr 4.

Jednolite części wód podziemnych

Mapa nr 5.

Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych

Mapa nr 6.

Typy jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych

Mapa nr 7.

Typy jednolitych części wód powierzchniowych przybrzeżnych i przejściowych

Mapa nr 8.

Ekoregiony

● Mapa nr 9.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych

● Mapa nr 10.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych

● Mapa nr 11.

Ocena stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych

● Mapa nr 12.

Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych

● Mapa nr 13.

Sieć monitoringu wód powierzchniowych

● Mapa nr 14

Sieć monitoringu wód podziemnych

● Mapa nr 15.

Wykaz wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych

● Mapa nr 16.

Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

● Mapa nr 17.

Wykaz wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

● Mapa nr 18.

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych

● Mapa nr 19.

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie

● Mapa nr 20.

Punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald TUSK

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »