| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 42 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie Komitetu Wspomagającego do spraw Prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Tworzy się Komitet Wspomagający do spraw Prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, zwany dalej „Komitetem”, który działa do 31 stycznia 2012 r.

2. Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.
1. Do zadań Komitetu należy rozpatrywanie stanowisk związanych z realizacją Programu 6-miesięcznego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. oraz z realizacją fiszek programowych w sprawach związanych z Polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. oraz spraw organizacyjno-logistycznych wynikających ze sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

2. Komitet może opracowywać, z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub Przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich, informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń w Unii Europejskiej.

§ 3.
1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący – Sekretarz do Spraw Europejskich, będący sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

2) wiceprzewodniczący – Minister–Członek Rady Ministrów Michał Boni;

3) dwóch członków wyznaczonych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

4) po jednym członku, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

a) ministra właściwego do spraw gospodarki,

b) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

c) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

5) przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Stałych Przedstawicieli II oraz Komitecie Stałych Przedstawicieli I.

2. Jeżeli jest to uzasadnione programem posiedzenia, przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Komitetu – z prawem do głosowania – niebędących członkami Komitetu sekretarzy albo podsekretarzy stanu, wyznaczonych przez właściwych ministrów.

3. W pracach Komitetu może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W pracach Komitetu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego, w szczególności:

1) przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych;

2) eksperci, których opinie są niezbędne do realizacji zadań Komitetu;

3) przedstawiciele innych podmiotów i organów, których obecność zostanie uznana za niezbędną.

5. Komitet może obradować także w formie wideo lub telekonferencji oraz podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej.

6. Przewodniczący wyznacza sekretarza Komitetu.

§ 4.
1. Przewodniczący w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Komitetu w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) ustala program posiedzeń Komitetu;

4) wskazuje, zgodnie z właściwością, członkom Komitetu zadania do wykonania.

2. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzeniom Komitetu przewodniczy wiceprzewodniczący.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego posiedzeniu przewodniczy członek Komitetu wskazany przez przewodniczącego.

§ 5.
Komitet podejmuje uchwały większością głosów obecnych na posiedzeniu.
§ 6.
1. Z posiedzenia Komitetu sekretarz Komitetu sporządza protokół.

2. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Komitetu.

§ 7.
1. Organy administracji rządowej współpracują z Komitetem i udzielają pomocy w pracach Komitetu oraz realizują jego uchwały.

2. Przewodniczący może zwracać się do innych instytucji niż organy, o których mowa w ust. 1, o udzielenie pomocy w pracach Komitetu.

3. Przewodniczący może zlecić przygotowanie ekspertyz i opinii.

§ 8.
1. Obsługę administracyjną Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a obsługę organizacyjno-biurową Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Komitetu przysługuje zwrot kosztów przejazdów i noclegów zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 9.
1. Komitet działa na podstawie niniejszego zarządzenia.

2. Komitet przyjmuje na pierwszym posiedzeniu regulamin, który określa szczegółową organizację i tryb pracy Komitetu.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354 i Nr 117, poz. 676.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »