| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2014 roku,

podpisana w Kijowie dnia 10 czerwca 2014 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy, zwani dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Działając na rzecz ograniczenia występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz zabezpieczenia terytorium Unii Europejskiej przed jego przenoszeniem z terytorium Ukrainy,

Uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (Dz. Urz. UE L 155 z 18.06.2009, str. 30 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.6.2013, str. 1), a w szczególności jej artykuł 27,

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1. Na terytorium Ukrainy określa się strefę buforową, na obszarze której będzie realizowany w 2014 roku, we współpracy Państw Umawiających się Stron, program zwalczania wścieklizny, zwany dalej „Programem”.

2. Program ma na celu ograniczenie występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz ochronę terytorium Unii Europejskiej przed jego przeniesieniem.

3. Program będzie realizowany za pomocą dwóch kampanii szczepień przeprowadzonych w strefie buforowej, o której mowa w ustępie 1, wiosną i jesienią 2014 roku, zwanych dalej „akcjami szczepień”, a także przez kontrolę efektywności tych szczepień oraz monitorowanie występowania choroby na obszarze strefy buforowej.

Artykuł 2

Strefa buforowa, o której mowa w artykule 1, stanowi obszar o powierzchni 31 500 km2, który został określony w załączniku nr 1 do Umowy.

Artykuł 3

1. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania akcji szczepień, kontroli efektywności przeprowadzonych szczepień, monitorowania występowania wścieklizny oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, w wyniku badania laboratoryjnego, wystąpienia wścieklizny na obszarze strefy buforowej, zostały zawarte w Programie, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

2. Główni Lekarze Weterynarii Państw Umawiających się Stron informują się wzajemnie o terminach przeprowadzania szczepień w ramach akcji szczepień przed ich wykonaniem.

Artykuł 4

1. Strona Polska zobowiązuje się do:

1) przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej, o którym mowa w artykule 27 w ustępie 8 decyzji Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii, o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizacji Programu, we współpracy ze Stroną Ukraińską i zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej;

2) przekazania Komisji Europejskiej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu, o której mowa w artykule 5 w punktach 6 i 7, otrzymanej od Strony Ukraińskiej;

3) przekazania Stronie Ukraińskiej środków zgodnie z artykułem 6 ustęp 4.

2. Czynności, o których mowa w ustępie 1 punktach 1 i 2, wykonuje Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 5

Strona Ukraińska zobowiązuje się do:

1) współpracy w przygotowaniu wniosku, o którym mowa w artykule 4 w ustępie 1 w punkcie 1;

2) wykonania Programu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy;

3) zakupu przynęt z doustną szczepionką przeciw wściekliźnie przeznaczoną dla lisów wolno żyjących, dopuszczoną do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Ukrainy, posiadającą miano wirusa szczepionkowego zgodnie z danymi rejestracji preparatu, w liczbie 1 575 000 sztuk;

4) zawarcia umów na zakup i dystrybucję przynęt, o których mowa w punkcie 3, na podstawie ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania zainteresowanych podmiotów, w którym jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena;

5) zbadania oraz udokumentowania miana wirusa szczepionkowego dla każdej serii szczepionki bezpośrednio przed jej rozrzuceniem. Jeśli miano wirusa szczepionkowego jest niższe niż określone w dokumentach rejestracji preparatu, partia szczepionki nie może zostać wykorzystana do realizacji Programu;

6) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 10 lipca 2014 roku, następującej dokumentacji:

a) okresowego sprawozdania technicznego i finansowego obejmującego realizację Programu w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2014 roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy,

b) poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w lit. a, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2, oraz że dostępne są wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów;

7) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 1 marca 2015 roku, następującej dokumentacji:

a) rocznego sprawozdania technicznego i finansowego obejmującego realizację Programu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy,

b) mapy obszaru objętego akcjami szczepień oraz mapy zawierającej lokalizacje przypadków wystąpienia wścieklizny stwierdzonych na tym obszarze w 2014 roku,

c) poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w lit. a, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 ustęp 2, oraz że dostępne są wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów,

d) wszystkich dokumentów wymaganych w celu uzasadnienia poniesionych kosztów zakupu i dystrybucji przynęt ze szczepionką, w tym kopii faktur zakupu przynęt ze szczepionką oraz kopii faktur dotyczących dystrybucji przynęt ze szczepionką;

8) przekazywania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu w języku angielskim;

9) przekazywania dokumentacji finansowej, w której poniesione koszty wykazane są w walucie ukraińskiej (hrywna) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków;

10) poddawania się audytom realizacji Programu przeprowadzanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Komisję Europejską.

Artykuł 6

1. Koszty realizacji Programu ponosi Strona Ukraińska.

2. Przez koszty kwalifikowalne dla potrzeb niniejszej Umowy rozumie się koszty podlegające refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczone na zakup przynęt ze szczepionką i ich dystrybucję w ramach programu zwalczania wścieklizny, o których mowa w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2013/722/UE z dnia 29 listopada 2013 r. zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych przedstawione przez państwa członkowskie na 2014 r. i na lata następne (Dz. Urz. UE L 328 z 7.12.2013, str. 101).

3. Koszty dostarczenia zwierząt do badań oraz koszty badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Stronę Ukraińską w ramach Programu, a także pozostałe koszty związane z jego realizacją, inne niż koszty kwalifikowalne, nie podlegają refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

4. Strona Polska zobowiązuje się do przekazania Stronie Ukraińskiej, w formie pojedynczej płatności, całości środków stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Programu, przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską.

5. Przekazanie środków, o których mowa w ustępie 4, Stronie Ukraińskiej nastąpi w walucie euro na rachunek bankowy Państwowej Służby Weterynaryjno-Fitosanitarnej Ukrainy.

6. Rzeczpospolita Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w przypadku gdy Komisja Europejska podejmie decyzję o nieprzyznaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji Programu.

7. W przypadku audytu realizacji Programu, przeprowadzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Komisję Europejską, skutkującego koniecznością zwrotu środków lub części środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską na dofinansowanie realizacji Programu, Strona Ukraińska wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Stronę Polską środki podlegające zwrotowi, w celu ich przekazania Komisji Europejskiej.

8. Wpłata, o której mowa w ustępie 7, nastąpi w walucie euro, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Stronę Ukraińską od Strony Polskiej informacji o żądaniu Komisji Europejskiej zwrotu środków przekazanych na dofinansowanie realizacji Programu, w określonej wysokości, wraz z wnioskiem o zwrot środków w tej wysokości na rachunek bankowy, o którym mowa w ustępie 7.

9. Strona Ukraińska zobowiązuje się do współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie wymiany informacji, wyjaśnień oraz przekazywania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

Artykuł 7

1. Maksymalne jednostkowe kwoty kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji na rzecz Strony Ukraińskiej, poniesionych na zakup i dystrybucję przynęty ze szczepionką, nie przekraczają 0,95 euro za dawkę, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 2013/722/UE z dnia 29 listopada 2013 r. zatwierdzającą roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych przedstawione przez państwa członkowskie na 2014 r. i na lata następne.

2. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa w ustępie 1, wkład finansowy Unii Europejskiej w realizację Programu nie przekracza kwoty 1 500 000 euro.

Artykuł 8

Umawiające się Strony zobowiązują się do regularnego informowania o realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł 9

Niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Państwa Umawiających się Stron umów międzynarodowych.

Artykuł 10

Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za obustronną zgodą Umawiających się Stron. Zmiana Umowy wymaga dla jej ważności zachowania formy pisemnej.

Artykuł 11

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł 12

Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Sporządzono w Kijowie dnia 10 czerwca 2014 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim. W razie rozbieżności przy interpretacji Umowy za rozstrzygający uważany będzie tekst sporządzony w języku angielskim.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy

Marek Sawicki

Igor Szwajka

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Załącznik 1.
Załącznik 2. [PROGRAM ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY (RABIES)]

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

PROGRAM ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY (RABIES)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [OKRESOWE SPRAWOZDANIE TECHNICZNE I FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE ZA OKRES OD DNIA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI UMOWY DO DNIA 30 CZERWCA 2014 R.]

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

OKRESOWE SPRAWOZDANIE TECHNICZNE I FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE ZA OKRES OD DNIA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI UMOWY DO DNIA 30 CZERWCA 2014 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [ROCZNE SPRAWOZDANIE TECHNICZNE I FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE ZA 2014 ROK]

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ROCZNE SPRAWOZDANIE TECHNICZNE I FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE ZA 2014 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Wersja w języku ukraińskim

Wersja w języku angielskim

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »