| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej,

podpisana w Luandzie dnia 6 marca 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Angoli, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, kierując się pragnieniem wsparcia rozwoju gospodarczego i dobrobytu Republiki Angoli oraz pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Angoli postanowiły, co następuje:

Artykuł 1

1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Republiki Angoli kredytu w wysokości nieprzekraczającej 60 mln USD (słownie: sześćdziesiąt milionów dolarów USA), zwanego dalej „Kredytem”, na finansowanie projektów związanych z Akademią Rybołówstwa w Namibe w Republice Angoli. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 95 % (słownie: dziewięćdziesiąt pięć procent) wartości kontraktów na dostawę towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Angoli.

2. Całkowita wartość dostaw towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Angoli, finansowanych w ramach niniejszej Umowy, nie będzie przekraczać kwoty 63 157 894,74 USD (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony, sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery dolary USA 74/100), co stanowi wartość Kredytu powiększoną o wartość zaliczki, o której mowa w Artykule 4 ustęp 1 punkt 1.

Artykuł 2

1. Niniejszą Umowę, wszystkie projekty i poszczególne kontrakty finansowane w ramach tej Umowy, uważa się za zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych właściwych dokumentach OECD.

2. Rząd Republiki Angoli potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i zapewni Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.

3. Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą Umowę, wszystkie projekty i kontrakty finansowane w ramach Kredytu zgodnie z procedurami zawartymi w Porozumieniu, o którym mowa w ustępie 1. W przypadku zastrzeżeń OECD co do zgodności notyfikowanych projektów lub poszczególnych kontraktów z postanowieniami tego Porozumienia, kontrakty nie będą finansowane niniejszą Umową, bez względu na fakt, że poszczególne kontrakty w ramach projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z Artykułem 3.

4. Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców każdej ze stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.

Artykuł 3

1. Poszczególne kontrakty wdrażające projekty finansowane Kredytem muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury prezentowane przez strony kontraktu powinny zawierać klauzulę „w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 6 marca 2017 r.

2. Wszystkie projekty i kontrakty finansowane Kredytem będą akceptowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami Umawiających się Stron.

3. Kontrakty, o których mowa w Artykule 1 ustęp 1, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „polskimi przedsiębiorcami”, i importerów z Republiki Angoli w terminie roku od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.

4. Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z następującą procedurą:

1) Ministerstwo Finansów Republiki Angoli poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu każdego wybranego kontraktu przez właściwe władze Republiki Angoli;

2) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Finansów Republiki Angoli pisemną akceptację kontraktu;

3) kontrakt wejdzie w życie 15 dnia po dniu wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Finansów Republiki Angoli;

4) procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 60 dni dla każdej z Umawiających się Stron.

5. Każda z Umawiających się Stron może dodatkowo uzależnić akceptację kontraktów, w szczególności od dobrej sytuacji finansowej stron kontraktu, uregulowania podatków i opłat publiczno-prawnych, pozytywnie udokumentowanego realizowania transakcji w handlu międzynarodowym, złożenia oświadczenia o przestrzeganiu postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów OECD, zgodnie z Artykułem 2.

Artykuł 4

1. Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów podpisanych i realizowanych na podstawie niniejszej Umowy będą dokonywane w następujący sposób:

1) 5 % (słownie: pięć procent) wartości kontraktów będzie płatne w USD, przez importerów z Republiki Angoli, jako zaliczka, stosownie do warunków danego kontraktu,

2) pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów, za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej w PLN, stosownie do warunków kontraktów.

2. Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktów będą wyrażone w USD.

3. Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Angoli w ramach niniejszej Umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach danego kontraktu finansowanego na mocy niniejszej Umowy nie może być niższa niż 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) wartości tego kontraktu. Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących spełnienia tego wymogu Umowy, w tym przedstawienia stosownych dokumentów, np. świadectw pochodzenia.

Artykuł 5

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami kontraktu. Płatność dla polskiego przedsiębiorcy będzie dokonywana jedynie po otrzymaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wyznaczony do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, właściwego upoważnienia do wypłaty z Ministerstwa Finansów Republiki Angoli upoważnionego przez Rząd Republiki Angoli do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy.

Artykuł 6

1. Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Rząd Republiki Angoli na rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będzie następowała w USD w 70 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych 15 lutego i 15 sierpnia danego roku, po upływie pięcioletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.

2. Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie pięcioletniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.

Artykuł 7

1. Kredyt wykorzystany zgodnie z Artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,3 % (słownie: zero przecinek trzy procenta) rocznie. Odsetki będą naliczane od daty, o której mowa w Artykule 5.

2. Odsetki będą płatne w USD, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 lutego i 15 sierpnia danego roku.

3. Pierwsza płatność odsetek przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.

4. Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365 [366]/360).

5. W przypadku gdyby Rząd Republiki Angoli nie dokonał płatności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1. Odsetki karne będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.

Artykuł 8

Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów realizowanych w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na warunkach określonych Umową do dnia wykonania kontraktów, stosownie do określonych w nich warunków, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie danego kontraktu.

Artykuł 9

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej Umowy przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym w kraju, poprzez który płatność będzie dokonywana, płatność zostanie dokonana pierwszego dnia roboczego następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej Umowy, za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w danym kraju są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł 10

1. W celu umożliwienia dokonania realizacji płatności w ramach niniejszej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w USD na imię Ministerstwa Finansów Republiki Angoli, o nazwie „Kredyt w ramach pomocy wiązanej dla Rządu Republiki Angoli” dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitału i odsetek. Ministerstwo Finansów Republiki Angoli, działające w imieniu Rządu Republiki Angoli, otworzy w swoich księgach rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Finansów Republiki Angoli zawrą, w możliwie najkrótszym czasie od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, Porozumienie Wykonawcze niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł 11

1. Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w ramach niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.

2. Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty należne z tytułów związanych ze spłatami w ramach niniejszej Umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju poza Kredytem.

3. Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek, dokonywane na podstawie niniejszej Umowy, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Republiki Angoli.

Artykuł 12

Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 13

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.

Artykuł 14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł 15

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Luandzie dnia 6 marca 2017 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

Wersja w języku angielskim

Artykuł 15

 

Z upoważnienia Rządu

Z upoważnienia Rządu

Rzeczypospolitej Polskiej

Republiki Angoli

infoRgrafika

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »