| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej,

podpisana w Luandzie dnia 6 marca 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Angoli, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, kierując się pragnieniem wsparcia rozwoju gospodarczego i dobrobytu Republiki Angoli oraz pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Angoli postanowiły, co następuje:

Artykuł 1

1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Republiki Angoli kredytu w wysokości nieprzekraczającej 60 mln USD (słownie: sześćdziesiąt milionów dolarów USA), zwanego dalej „Kredytem”, na finansowanie projektów związanych z Akademią Rybołówstwa w Namibe w Republice Angoli. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 95 % (słownie: dziewięćdziesiąt pięć procent) wartości kontraktów na dostawę towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Angoli.

2. Całkowita wartość dostaw towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Angoli, finansowanych w ramach niniejszej Umowy, nie będzie przekraczać kwoty 63 157 894,74 USD (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony, sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery dolary USA 74/100), co stanowi wartość Kredytu powiększoną o wartość zaliczki, o której mowa w Artykule 4 ustęp 1 punkt 1.

Artykuł 2

1. Niniejszą Umowę, wszystkie projekty i poszczególne kontrakty finansowane w ramach tej Umowy, uważa się za zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych właściwych dokumentach OECD.

2. Rząd Republiki Angoli potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i zapewni Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.

3. Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą Umowę, wszystkie projekty i kontrakty finansowane w ramach Kredytu zgodnie z procedurami zawartymi w Porozumieniu, o którym mowa w ustępie 1. W przypadku zastrzeżeń OECD co do zgodności notyfikowanych projektów lub poszczególnych kontraktów z postanowieniami tego Porozumienia, kontrakty nie będą finansowane niniejszą Umową, bez względu na fakt, że poszczególne kontrakty w ramach projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z Artykułem 3.

4. Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców każdej ze stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.

Artykuł 3

1. Poszczególne kontrakty wdrażające projekty finansowane Kredytem muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury prezentowane przez strony kontraktu powinny zawierać klauzulę „w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 6 marca 2017 r.

2. Wszystkie projekty i kontrakty finansowane Kredytem będą akceptowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami Umawiających się Stron.

3. Kontrakty, o których mowa w Artykule 1 ustęp 1, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „polskimi przedsiębiorcami”, i importerów z Republiki Angoli w terminie roku od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.

4. Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z następującą procedurą:

1) Ministerstwo Finansów Republiki Angoli poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu każdego wybranego kontraktu przez właściwe władze Republiki Angoli;

2) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Finansów Republiki Angoli pisemną akceptację kontraktu;

3) kontrakt wejdzie w życie 15 dnia po dniu wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Finansów Republiki Angoli;

4) procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 60 dni dla każdej z Umawiających się Stron.

5. Każda z Umawiających się Stron może dodatkowo uzależnić akceptację kontraktów, w szczególności od dobrej sytuacji finansowej stron kontraktu, uregulowania podatków i opłat publiczno-prawnych, pozytywnie udokumentowanego realizowania transakcji w handlu międzynarodowym, złożenia oświadczenia o przestrzeganiu postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów OECD, zgodnie z Artykułem 2.

Artykuł 4

1. Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów podpisanych i realizowanych na podstawie niniejszej Umowy będą dokonywane w następujący sposób:

1) 5 % (słownie: pięć procent) wartości kontraktów będzie płatne w USD, przez importerów z Republiki Angoli, jako zaliczka, stosownie do warunków danego kontraktu,

2) pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów, za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej w PLN, stosownie do warunków kontraktów.

2. Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktów będą wyrażone w USD.

3. Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Angoli w ramach niniejszej Umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach danego kontraktu finansowanego na mocy niniejszej Umowy nie może być niższa niż 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) wartości tego kontraktu. Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących spełnienia tego wymogu Umowy, w tym przedstawienia stosownych dokumentów, np. świadectw pochodzenia.

Artykuł 5

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami kontraktu. Płatność dla polskiego przedsiębiorcy będzie dokonywana jedynie po otrzymaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wyznaczony do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, właściwego upoważnienia do wypłaty z Ministerstwa Finansów Republiki Angoli upoważnionego przez Rząd Republiki Angoli do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy.

Artykuł 6

1. Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Rząd Republiki Angoli na rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będzie następowała w USD w 70 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych 15 lutego i 15 sierpnia danego roku, po upływie pięcioletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.

2. Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie pięcioletniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.

Artykuł 7

1. Kredyt wykorzystany zgodnie z Artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,3 % (słownie: zero przecinek trzy procenta) rocznie. Odsetki będą naliczane od daty, o której mowa w Artykule 5.

2. Odsetki będą płatne w USD, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 lutego i 15 sierpnia danego roku.

3. Pierwsza płatność odsetek przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.

4. Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365 [366]/360).

5. W przypadku gdyby Rząd Republiki Angoli nie dokonał płatności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1. Odsetki karne będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.

Artykuł 8

Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów realizowanych w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na warunkach określonych Umową do dnia wykonania kontraktów, stosownie do określonych w nich warunków, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie danego kontraktu.

Artykuł 9

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej Umowy przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym w kraju, poprzez który płatność będzie dokonywana, płatność zostanie dokonana pierwszego dnia roboczego następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej Umowy, za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w danym kraju są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł 10

1. W celu umożliwienia dokonania realizacji płatności w ramach niniejszej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w USD na imię Ministerstwa Finansów Republiki Angoli, o nazwie „Kredyt w ramach pomocy wiązanej dla Rządu Republiki Angoli” dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitału i odsetek. Ministerstwo Finansów Republiki Angoli, działające w imieniu Rządu Republiki Angoli, otworzy w swoich księgach rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Finansów Republiki Angoli zawrą, w możliwie najkrótszym czasie od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, Porozumienie Wykonawcze niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł 11

1. Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w ramach niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.

2. Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty należne z tytułów związanych ze spłatami w ramach niniejszej Umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju poza Kredytem.

3. Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek, dokonywane na podstawie niniejszej Umowy, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Republiki Angoli.

Artykuł 12

Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 13

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.

Artykuł 14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł 15

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Luandzie dnia 6 marca 2017 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

Wersja w języku angielskim

 

Z upoważnienia Rządu

Z upoważnienia Rządu

Rzeczypospolitej Polskiej

Republiki Angoli

infoRgrafika

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »