| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 (M.P. poz. 598), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 (M.P. poz. 419).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 (M.P. poz. 419), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 czerwca 2017 r. (poz. 688)

ZARZĄDZENIE NR 56
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. 1. Zadaniem Komitetu jest prowadzenie prac w celu uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską prawa do zorganizowania Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022, w szczególności przez ich inicjowanie, nadawanie im kierunku oraz dokonywanie przeglądu stopnia zaawansowania tych prac.

2. W ramach wykonywanych zadań Komitet opiniuje projekty, programy, opracowania i analizy przygotowane w procedurze ubiegania się o przyznanie prawa do zorganizowania Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022.

§ 3.1) 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) współprzewodniczący:

a) Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

b) Prezydent Miasta Łodzi;

2) pozostali członkowie:

a) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

– Ministra Cyfryzacji,

– Ministra Energii,

Ministra Finansów2),

– Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Ministra Rozwoju2),

– Ministra Skarbu Państwa3),

Ministra Sportu i Turystyki,

– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Ministra Spraw Zagranicznych,

– Ministra Zdrowia,

– Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) Wojewoda Łódzki;

3) sekretarz – pracownik Ministerstwa Rozwoju wyznaczony przez przedstawiciela Ministra Rozwoju2).

2. Do udziału w pracach Komitetu, na prawach członka, zaprasza się:

1) Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Marszałka Województwa Łódzkiego;

3) Prezydenta Miasta Łodzi, jako współprzewodniczącego;

4) Prezesa Zarządu PKP S.A.;

5) Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3. Członkowie Komitetu oraz osoby na prawach członka Komitetu, o których mowa w ust. 2, mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 4. W pracach Komitetu w każdym czasie może brać udział minister.

§ 5. Współprzewodniczący mogą zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2.

§ 6. 1. Współprzewodniczący, w szczególności:

1) kierują pracami Komitetu;

2) zwołują posiedzenia Komitetu z własnej inicjatywy albo na uzasadniony wniosek członka lub osoby na prawach członka Komitetu;

3) ustalają terminy i program kolejnych posiedzeń Komitetu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków i osoby na prawach członka Komitetu;

4) mogą wyznaczyć członkom i osobom na prawach członka Komitetu wykonywanie określonych zadań w celu realizacji zadań Komitetu;

5)4) mogą zwrócić się do członków i osób na prawach członka Komitetu o przedstawienie informacji, dokumentów, sprawozdań dotyczących realizacji powierzonych im zadań.

2. W przypadku nieobecności jednego ze współprzewodniczących posiedzenie Komitetu prowadzi drugi współprzewodniczący, natomiast w przypadku nieobecności obydwu współprzewodniczących upoważniony przez nich członek albo osoba na prawach członka Komitetu.

3. Sekretarz wykonuje zadania wyznaczone przez współprzewodniczących.

§ 7. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa regulamin.

§ 8. 1.5) Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu oraz osób na prawach członka Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby prowadzącej posiedzenie Komitetu.

2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

3.6) Sekretarzowi oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Komitetu, o których mowa w § 5, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 9. Protokół z posiedzenia Komitetu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 10. 1. W celu realizacji zadań Komitetu współprzewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Komitetu oraz osoby na prawach członka Komitetu mogą tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Komitetu oraz osób na prawach członka Komitetu, a także z osób zaproszonych do udziału w pracach Komitetu.

2.7) Członkowie Komitetu oraz osoby na prawach członka Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 2, mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów lub innych upoważnionych przedstawicieli.

3. Współprzewodniczący mogą zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 11. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek współprzewodniczących, udzielają Komitetowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 12.8) Obsługę Komitetu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

§ 12a.9) Udział w pracach Komitetu oraz w utworzonych w ramach Komitetu grupach roboczych i zespołach doradczych jest nieodpłatny.

§ 13. 1. Współprzewodniczący Komitetu przedstawiają Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Komitetu, w terminie do dnia 30 marca roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

2. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu współprzewodniczący Komitetu przedstawiają Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Komitetu.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w szczególności powinno zawierać:

1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Komitetu, okres objęty sprawozdaniem);

2) określenie liczby i terminów posiedzeń Komitetu;

3) określenie postępów w pracach Komitetu w odniesieniu do zadań nałożonych niniejszym zarządzeniem;

4) wnioski i rekomendacje płynące z prac Komitetu;

5) informacje dotyczące celowości dalszego działania Komitetu;

6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Komitetu.

§ 14. Współprzewodniczący wykonują czynności, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, wspólnie lub po osiągnięciu porozumienia.

§ 15. Komitet tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia10).

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 (M.P. poz. 419), które weszło w życie z dniem 6 maja 2016 r.

2) Obecnie: Ministra Rozwoju i Finansów, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595), które weszło w życie z mocą od dnia 28 września 2016 r.

3) Dział administracji rządowej Skarb Państwa został uchylony, na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 lipca 2015 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »