| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

o ustanowieniu programu pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej”

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859 i 1475) ogłasza się, co następuje:

Ustanawia się z dniem 14 sierpnia 2017 r. program pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej”, stanowiący załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

Załącznik 1. [PROGRAM POD NAZWĄ „SZLAKAMI POLSKI NIEPODLEGŁEJ”]

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 4 sierpnia 2017 r. (poz. 806)

PROGRAM POD NAZWĄ „SZLAKAMI POLSKI NIEPODLEGŁEJ”

I. 1. Celem programu „Szlakami Polski Niepodległej”, zwanego dalej „programem”, jest dokumentacja i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski niepodległej, drogach wiodących do odzyskania niepodległości i czynie niepodległościowym przez:

1) wspieranie opatrzonych aparatem krytycznym, wzorcowych wydań kolekcji dokumentów, pism polskich działaczy niepodległościowych, politycznych i społecznych, a także świadectw źródłowych o istotnym znaczeniu dla umacniania świadomości historycznej, w tym pamiątek materialnych i niematerialnych problematyki kresowej;

2) wspieranie badań nad polską refleksją historyczną, polityczną i społeczną oraz formami ekspresji artystycznej związanej z ideą niepodległości, z uwzględnieniem kontekstów europejskich;

3) zapewnienie podstaw materialnych dla zachowania i udostępniania polskiej spuścizny niepodległościowej w domenie publicznej;

4) wspieranie inicjatyw badawczych, także w aspekcie edukacyjnym i popularyzatorskim, powiązanych z digitalizacją zasobów źródłowych dotyczących historii Polski i Polaków w okresie od XIX do XXI wieku.

2. Realizacja programu wesprze inicjatywy naukowe, w tym społecznego ruchu naukowego, związane z zachowaniem i włączeniem w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa niepodległościowego z okresu od XIX do XXI wieku. Program umożliwi realizację przedsięwzięć o charakterze dokumentacyjnym, badawczym, archiwalnym, edytorskim i konserwatorskim. Ponadto wpłynie na stymulowanie innowacyjnych, zespołowych przedsięwzięć międzydziedzinowych z zakresu nauki i sztuki, przyczyniając się do integracji obrazu przeszłości Polski.

3. Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dziedzin nauki należących do obszarów nauk humanistycznych i społecznych oraz obszaru sztuki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065).

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się prowadzące ciągłą działalność w zakresie dokumentowania i upowszechniania wyników badań historii Polski w okresie od XIX do XXI wieku:

1) jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”,

2) biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy,

3) podmioty działające na rzecz nauki, w tym muzea

– dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. W jednym konkursie w ramach programu finansowanie może otrzymać nie więcej niż 10 projektów.

3. Kwota przeznaczona na realizację konkursu w ramach programu wynosi 10 mln zł.

4. Finansowanie jednego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł.

5. Projekty realizowane w ramach programu są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym części budżetu państwa – „Nauka” na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”.

6. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

III. 1. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

3) warunki udziału w konkursie;

4) tryb przeprowadzenia konkursu;

5) kryteria oceny wniosków;

6) wzór wniosku.

4. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji ministra oraz przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »