| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych1)

z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Spraw Wewnętrznych;

2) Zakładzie – rozumie się przez to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Ministra;

3) radzie społecznej – rozumie się przez to radę społeczną działającą w Zakładzie;

4) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa trwałe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2));

5) umowie – rozumie się przez to umowę zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych.

§ 2.
1. Zakład zbywa, oddaje w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywa trwałe zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie może ograniczać możliwości realizacji zadań statutowych Zakładu oraz wpływać negatywnie na warunki i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych, a także prowadzić do naruszenia przepisu art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 3.
Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie może być dokonane na rzecz:

1) osób pełniących funkcje kierownicze w Zakładzie;

2) osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami, o których mowa w pkt 1.

§ 4.
1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego podmiotu:

1) aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000 zł,

2) nieruchomości o powierzchni równej lub przekraczającej 50 m2 – wymaga każdorazowo zgody Ministra.

2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przetargu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Minister może wyrazić zgodę na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, w trybie bezprzetargowym.

§ 5.
1. Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody Ministra na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych prowadzone jest na wniosek kierownika Zakładu.

2. Kierownik Zakładu składa wniosek do Ministra.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę i przeznaczenie proponowanych do zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych oraz uzasadnienie celowości takiego działania;

2) wskazanie wartości proponowanych do zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, a w przypadku nieruchomości wskazanie ich powierzchni;

3) wskazanie okresu, na jaki planowane jest oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

4) oświadczenie kierownika Zakładu, że zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie ograniczy dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz nie obniży ich jakości;

5) oświadczenie kierownika Zakładu o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. W przypadku wystąpienia przez kierownika Zakładu do Ministra o wyrażenie zgody na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, o których mowa w § 4 ust. 1 w trybie bezprzetargowym wniosek, o którym mowa w ust. 2, dodatkowo zawiera:

1) wskazanie okoliczności uzasadniających zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w trybie bezprzetargowym;

2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego ma nastąpić zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w trybie bezprzetargowym.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) uchwałę rady społecznej opiniującą zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

2) projekt umowy – w przypadku oddania aktywów trwałych w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

§ 6.
Kierownik Zakładu przekazuje Ministrowi w formie pisemnej informację o podmiocie, z którym Zakład zawarł umowę w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 3, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
§ 7.
1. Umowę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W umowie należy w szczególności:

1) określić czas, na który umowa została zawarta;

2) określić wysokość, formę i termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z wyłączeniem umowy użyczenia;

3) określić zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych, w szczególności: energii elektrycznej, ciepła, wody, gazu, usuwania odpadów, kanalizacji, telefonów, podatku od nieruchomości;

4) określić sposób korzystania z przedmiotu umowy odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu;

5) zastrzec, iż dzierżawca, najemca, użytkownik, biorący do używania mogą wprowadzać ulepszenia i zmiany w przedmiocie umowy tylko za pisemną zgodą kierownika Zakładu;

6) zastrzec, iż dzierżawca, najemca, użytkownik oraz biorący do używania nie mogą bez pisemnej zgody kierownika Zakładu podnajmować przedmiotu umowy ani oddawać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej;

7) określić, w jakim stanie przedmiot umowy powinien zostać zwrócony Zakładowi po zakończeniu dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia;

8) określić zasady rozliczania nakładów poniesionych w czasie trwania umowy;

9) określić zasady kontroli przedmiotu umowy.

3. W umowie najmu i dzierżawy należy określić:

1) terminy wypowiedzenia – jeżeli czas trwania najmu lub dzierżawy nie jest oznaczony;

2) wypadki, w których umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem – jeżeli czas trwania najmu lub dzierżawy jest oznaczony;

3) wypadki, w których umowa może zostać rozwiązania bez zachowania terminów wypowiedzenia.

§ 8.
1. Kierownik Zakładu przekazuje Ministrowi raz na pół roku informację o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego podmiotu:

1) aktywów trwałych o wartości poniżej 50.000 zł;

2) nieruchomości o powierzchni poniżej 50 m.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i wartość zbytych, oddanych w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, a w przypadku nieruchomości wskazanie jej powierzchni;

2) zastosowany tryb postępowania przy zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

3) wskazanie podmiotu, na rzecz którego nastąpiło zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

4) wskazanie okresu, na jaki oddano w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, kierownik Zakładu składa Ministrowi w terminie do:

1) 31 lipca – za pierwsze półrocze danego roku;

2) 31 stycznia następującego po upływie roku, którego dotyczy informacja – za drugie półrocze tego roku.

§ 9.
Niniejsze zasady nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych.
§ 10.
1. Zgodę, o której mowa w § 4 ust. 1 i 3 zarządzenia, w imieniu Ministra, wydaje dyrektor Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Upoważnia się dyrektora Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do wydawania, w imieniu Ministra, decyzji w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Zakład.

§ 11.
Umowy najmu, dzierżawy, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują swoją ważność.
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Uzasadnienie

Niniejszy projekt zarządzenia określa zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej „ustawą”, zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Zasady te mogą polegać w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu, który utworzył zakład na dokonanie czynności prawnych, o których mowa wyżej. Umowy zawarte z naruszeniem art. 54 ust. 2 ustawy są nieważne.

W projekcie zarządzenia przyjęto, iż zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych zakładu opieki zdrowotnej MSW:

1) dokonywane jest zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Oznacza to, iż obrót aktywami trwałymi powinien odbywać się z zachowaniem staranności, dbałości, zgodnie z ich przeznaczeniem. Każda decyzja dotycząca dysponowania mieniem publicznym powinna być zgodna z zasadami wynikającymi z takich przepisów, jak np. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

2) nie może ograniczać możliwości realizacji zadań statutowych oraz wpływać negatywnie na warunki i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych, a także prowadzić do naruszenia przepisu art. 13 ustawy, który zabrania w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych jakichkolwiek usług pogrzebowych oraz prowadzenia reklamy takich usług. Przepis zezwala na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art. 13 ustawy o działalności leczniczej jest elementem wniosku w sprawie wyrażenia zgody na obrót aktywami trwałymi, który kierownik zakładu opieki zdrowotnej składa do Ministra Spraw Wewnętrznych;

3) nie może być dokonane na rzecz osób pełniących funkcje kierownicze w zakładzie opieki zdrowotnej MSW oraz ich krewnych i powinowatych;

4) następuje w trybie przetargu oraz wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych – ale jedynie w przypadku, gdy zbycie, oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie dotyczy aktywu trwałego o wartości równej lub przekraczającej 50.000 zł oraz nieruchomości o powierzchni równej lub przekraczającej 50 m2 i dokonywane jest na rzecz jednego podmiotu.

Z uwagi na występowanie różnorodnych sytuacji, w których organizowanie przetargu nie jest celowe, w zarządzeniu przyjęto, iż zakład opieki zdrowotnej MSW może zbyć, oddać w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywa trwałe, o których w § 4 ust. 1 zarządzenia, w trybie bezprzetargowym – po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

W przypadku wystąpienia przez zakład opieki zdrowotnej MSW do organu założycielskiego o wyrażenie zgody na obrót aktywami trwałymi w trybie bezprzetargowym, we wniosku o którym mowa w § 5 ust. 1 zarządzenia należy wskazać: okoliczności uzasadniające zastosowanie trybu bezprzetargowego oraz przyszłego kontrahenta umowy.

Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez zakład opieki zdrowotnej MSW aktywów trwałych o wartości poniżej 50.000 zł oraz nieruchomości o powierzchni poniżej 50 m2, nie wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej MSW zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Dyrektorowi Departamentu Zdrowia MSW, półrocznych informacji o obrocie wspomnianymi wyżej aktywami trwałymi.

W § 5 zarządzenia określono niezbędne elementy, które powinien zawierać wniosek w sprawie wyrażenia zgody na obrót aktywami trwałymi. Wraz z wnioskiem, kierownik zakładu opieki zdrowotnej MSW przedkłada uchwałę rady społecznej oraz projekt umowy dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych.

Przepis § 7 ust. 1 zarządzenia określa, w jakiej formie powinna być zawarta umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, użytkowania oraz zbycia aktywów trwałych. Przyjęto, iż jest to forma pisemna pod rygorem nieważności. Podkreślenia wymaga, iż zasady przyjęte w zarządzeniu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbywania, dzierżawy, najmu, użyczenia oraz użytkowania aktywów trwałych. Dotyczy to w szczególności przepisów w zakresie zbywania nieruchomości. Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), dla przeniesienia własności nieruchomości, zastrzeżona jest forma aktu notarialnego.

Zgodnie z § 10 zarządzenia zadania, o których mowa w zarządzeniu realizowane będą, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych, przez Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW. W związku z powyższym, wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych (§ 5 zarządzenia), informację o podmiocie, z którym zawarta została umowa po przeprowadzeniu postępowania przetargowego (§ 6 zarządzenia) oraz informację o obrocie aktywami trwałymi o wartości poniżej 50.000 zł oraz nieruchomościami o powierzchni poniżej 50 m2 – kierownik zakładu opieki zdrowotnej MSW składa do Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW.

Niniejsze zarządzenie poprzedzone było zarządzeniem Nr 58 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 54). Konieczność wydania nowego aktu prawnego w sprawie gospodarowania aktywami trwałymi przez zakłady opieki zdrowotnej MSW wynika z faktu, iż z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Z tym samym dniem utraciła moc ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), jak również wydane na jej podstawie przywołane wyżej zarządzenie Nr 58 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. A zatem, od dnia 1 lipca 2011 r. kwestia, na jakich zasadach zakłady opieki zdrowotnej MSW mogą zbywać, oddawać w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywa trwałe, pozostaje w istocie nieuregulowana, co wstrzymuje rozpoznanie składanych w tych sprawach do Ministra Spraw Wewnętrznych wniosków. Opisana sytuacja może niekorzystnie wpływać na gospodarkę aktywami trwałymi prowadzoną przez zakłady opieki zdrowotnej MSW. Z uwagi na konieczność jak najszybszego wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących spraw związanych z gospodarowania aktywami trwałymi przez wspomniane wyżej podmioty, niniejsze zarządzenie powinno wejść w życie z dniem podpisania.

Wejście projektowanego zarządzenia w życie nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa.

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »