| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 23 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 37, z późn. zm.3)).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2004 r. Nr 2, poz. 5, z 2005 r. Nr 13, poz. 46 i poz. 49, z 2008 r. Nr 14, poz. 70 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 32 i Nr 11, poz. 55.

Załącznik 1. [Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze]

Załącznik do zarządzenia Nr 20
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20 kwietnia 2012 r. (poz. 21)

STATUT
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Zielonej Górze

Rozdział 1.

FIRMA I SIEDZIBA ZAKŁADU

§ 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze”.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest Zielona Góra, ul. Wazów 42.

§ 4. 1. Zakład uzyskał osobowość prawną dnia 1 października 1998 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

2. Organem tworzącym Zakład jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Zakład działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 6. Zakład jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej w rodzaju:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

– szpitalnych,

– innych niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych:

a) szpitalnych w zakresie:

– izby przyjęć,

– chorób wewnętrznych,

– diabetologii,

– gastroenterologii,

– kardiologii,

– rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej,

– leczenia zaburzeń nerwicowych,

b) szpitalnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin – leczenie „jednego dnia”,

c) innych niż szpitalne w zakresie:

– transportu sanitarnego,

– pracowni psychologicznej,

– diagnostyki laboratoryjnej,

– punktu pobrań materiałów do badań,

– pracowni badań elektrokardiograficznych,

– pracowni badań endoskopowych przewodu pokarmowego,

– zakładu diagnostyki obrazowej,

– zakładu rehabilitacji,

– sterylizatorni;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej,

b) alergologii,

c) diabetologii,

d) endokrynologii,

e) gastroenterologii,

f) hematologii,

g) kardiologii,

h) chorób naczyń,

i) nefrologii,

j) medycyny pracy,

k) badań profilaktycznych,

l) dermatologii,

m) neurologii,

n) onkologii,

o) gruźlicy i chorób płuc,

p) reumatologii,

q) rehabilitacji,

r) medycyny sportowej,

s) leczenia stopy cukrzycowej,

t) ginekologiczno-położniczym,

u) chirurgii ogólnej,

v) chirurgii naczyniowej,

w) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

x) okulistyki,

y) otolaryngologii,

z) urologii,

za) zdrowia psychicznego,

zb) psychologii,

ze) logopedii,

zd) leczenia nerwic,

ze) chirurgii onkologicznej,

zf) stomatologii;

3) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

7) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

8) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

9) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;

10) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

13) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112,poz. 654);

14) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

15) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia;

16) prowadzenie w ramach posiadanych komórek organizacyjnych działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 8. Wykonując swoje zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 9. Organami Zakładu są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Zakładu.

2. Kierownik Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Zakładu, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych.

3. Zastępcy kierownika Zakładu i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W razie nieobecności kierownika Zakładu zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Zakładu, zastępca kierownika Zakładu, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Zakładu pracownik wyznaczony przez kierownika Zakładu.

5. Zastępcy kierownika Zakładu oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach ich umocowania.

6. Pełnomocników ustanawia i odwołuje kierownik Zakładu. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie pełnomocnictwa przez kierownika Zakładu, który zarządza Zakładem na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.

§ 11. 1. Kierownik Zakładu wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w szczególności w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1.W Zakładzie działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Zakładu.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) niemożności uczestnictwa w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestnictwo w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach rady;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,

b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu,

d) przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;

3) przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,

d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład;

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem Zakładu a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu, wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa załącznik do statutu.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika Zakładu.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Zakładu dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 20. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

§ 21. Zakład obowiązany jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Zakładu;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Zakładu.

§ 22. Zakład prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza w zakresie oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu.

Załącznik do statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Zielonej Górze

1. SZPITAL:

1) Izba Przyjęć;

2) Oddziały:

a) Chorób Wewnętrznych:

– Pododdział Diabetologiczny,

– Pododdział Gastroenterologiczny,

b) Kardiologii,

c) Rehabilitacji Neurologicznej,

d) Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,

e) Diabetologii,

f) Dzienny Zaburzeń Nerwicowych;

3) Apteka Szpitalna;

4) Sterylizatornia.

2. PRZYCHODNIA W ZIELONEJ GÓRZE:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

b) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,

c) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,

d) Punkt Szczepień,

e) Gabinet Zabiegowy;

2) Poradnia Medycyny Pracy;

3) Poradnia Badań Profilaktycznych;

4) Poradnie Specjalistyczne:

a) Alergologiczna,

b) Diabetologiczna,

c) Endokrynologiczna,

d) Gastroenterologiczna,

e) Hematologiczna,

f) Kardiologiczna,

g) Chorób Naczyń,

h) Nefrologiczna,

i) Dermatologiczna,

j) Gruźlicy i Chorób Płuc,

k) Reumatologiczna,

l) Rehabilitacyjna,

m) Medycyny Sportowej,

n) Leczenia Stopy Cukrzycowej,

o) Ginekologiczno-Położnicza,

p) Chirurgii Ogólnej,

q) Chirurgii Naczyniowej,

r) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

s) Otolaryngologiczna,

t) Urologiczna,

u) Zdrowia Psychicznego,

v) Psychologiczna,

w) Logopedyczna,

x) Leczenia Nerwic;

5) Zakład Rehabilitacji;

6) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

7) Pracownie Diagnostyczne:

a) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,

b) Punkt Pobrań Materiałów do Badań,

c) Pracownia Badań Elektrokardiograficznych,

d) Pracownia Badań Endoskopowych Przewodu Pokarmowego;

8) Inne Komórki Działalności Medycznej:

a) Apteka Otwarta,

b) Pracownia Psychologiczna,

c) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze,

d) Zespół Transportu Sanitarnego.

3. PRZYCHODNIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

b) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,

c) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,

d) Punkt Szczepień,

e) Gabinet Zabiegowy;

2) Poradnie Specjalistyczne:

a) Alergologiczna,

b) Endokrynologiczna,

c) Nefrologiczna,

d) Neurologiczna,

e) Onkologiczna,

f) Gruźlicy i Chorób Płuc,

g) Rehabilitacyjna,

h) Ginekologiczno-Położnicza,

i) Chirurgii Ogólnej,

j) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

k) Okulistyczna,

l) Otolaryngologiczna,

m) Urologiczna,

n) Chirurgii Onkologicznej,

o) Zdrowia Psychicznego,

p) Stomatologiczna;

3) Poradnia Badań Profilaktycznych;

4) Zakład Rehabilitacji;

5) Zakład Diagnostyki Obrazowej;

6) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

7) Punkt Pobrań Materiałów do Badań;

8) Zespół Transportu Sanitarnego.

4. AMBULATORIUM W MIĘDZYRZECZU:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

b) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,

c) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,

d) Punkt Szczepień,

e) Gabinet Zabiegowy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »