| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego ministra właściwego do spraw wewnętrznych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Tworzy się Centrum Zarządzania Kryzysowego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „Centrum”.

2. Funkcję Centrum pełni Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej „KCKRiOL”.

3. Centrum jest zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim wykonującym ustawowe zadania związane w szczególności z pełnieniem całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym realizującym zadania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 2.
Do zadań Centrum należy:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz całodobowej łączności z organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanemu dalej „Ministrem”, lub przez niego nadzorowanymi;

2) monitorowanie i analizowanie bieżącej sytuacji w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz występujących zagrożeń na podstawie meldunków przekazanych przez centra zarządzania kryzysowego, służby dyżurne (operacyjne) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz inne podmioty;

3) opracowywanie analiz i opinii oraz dokonywanie oceny możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju, a także gromadzenie informacji o zagrożeniach na potrzeby Ministra, w oparciu o informacje przekazane przez centra zarządzania kryzysowego, służby dyżurne (operacyjne) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz inne podmioty, uwzględniających rodzaj:

a) zdarzenia (zdarzeń), jakie wystąpiło,

b) obszaru, na jakim wystąpiło zdarzenie (zdarzenia),

c) i zakres podmiotowy ostrzeżenia,

d) służb uczestniczących w reagowaniu na zdarzenie (zdarzenia),

e) działań podjętych przez służby zaangażowane w reagowaniu na zdarzenie (zdarzenia),

f) decyzji podjętych w celu ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia zdarzenia (zdarzeń),

g) szkód, które wystąpiły,

h) podjętych działań w celu usunięcia szkód;

4) przechowywanie pełnej dokumentacji rozwoju sytuacji kryzysowych w wersjach umożliwiających jej przetwarzanie na potrzeby analiz, podsumowań i wniosków;

5) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

6) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

7) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

8) uruchamianie procedur z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

9) opracowywanie informacji o istotnych zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz monitorowanie środków komunikacji społecznej w tym zakresie;

10) informowanie Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz Dyrektora Departamentu Nadzoru o istotnych wydarzeniach z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

11) dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum;

12) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

13) współdziałanie na wszystkich szczeblach administracji rządowej w zakresie informowania i przekazywania poleceń do wykonania w systemie całodobowym dla jednostek ochrony zdrowia w przypadkach awaryjnych, losowych, jak również zaburzeń funkcjonowania systemu;

14) gromadzenie i aktualizacja adresów kontaktowych osób zajmujących stanowiska kierownicze w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich.

§ 3.
1. Centrum współdziała ze Służbą Dyżurną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz ze służbami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie przekazywania meldunków o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz o występujących zagrożeniach.

2. Katalog zdarzeń krajowych podlegających meldowaniu, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 4.
1. Obsługę Centrum w systemie całodobowym zapewnia KCKRiOL.

2. Zadania, o których mowa w § 2, są wykonywane przez pracowników KCKRiOL, którzy pełnią dyżury całodobowo w systemie zmianowym.

3. Siedzibą Centrum jest budynek Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej znajdujący się w Warszawie przy ul. Podchorążych 38.

§ 5.
Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa wewnętrzny regulamin organizacyjny KCKRiOL.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.


Załącznik 1. [KATALOG ZDARZEŃ PODLEGAJĄCYCH MEDLOWANIU]

Załącznik do zarządzenia Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 27 kwietnia 2012 r. (poz. 22)

KATALOG ZDARZEŃ PODLEGAJĄCYCH MEDLOWANIU

Lp.

Zagrożenie

Charakterystyka zagrożenia

I

II

III

IV

V

VI

1

Zamach na życie lub czynna napaść na:

a) osoby, obiekty oraz urządzenia ustawowo ochraniane przez BOR

S,RD

RD

S,RD

S,RD

RD

S,RD

b) przedstawiciela obcego państwa korzystającego z immunitetu

RD

 

S,RD

S,RD

 

S,RD

c) zwierzchnika kościoła, związku wyznaniowego, stowarzyszenia lub organizacji mniejszości narodowych i etnicznych

RD

 

RD

RD

 

S,RD

d) przedstawiciela organizacji międzynarodowej, organów UE, NATO i członka delegacji zagranicznej – przebywających na terytorium RP na zaproszenie naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

RD

 

S,RD

S,RD

 

S,RD

e) posłów i senatorów RP i posłów do Parlamentu Europejskiego

RD

 

S,RD

S,RD

 

S,RD

f) przedstawicieli naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, organów administracji samorządowej

RD

 

RD

RD

 

RD

2

Akt terrorystyczny lub uzyskanie informacji dotyczących zdarzeń i działań o charakterze terrorystycznym lub planowaniu takich działań, w tym:

a) informacje o zagrożeniu atakiem lub atak

S,RS,RD

RD

S,RS,RD

S,RS,RD

RD

S,RS,RD

b) zgłoszenie podłożenia ładunku wybuchowego skutkujące ewakuacją osób w szczególności:

– szkół (powyżej 500 osób)

– szpitali

– miejsc kultu religijnego

– dworców i lotnisk

– stadionów i hal sportowych

– urzędów administracji rządowej i samorządowej

– placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych

RD

 

RD

RD

 

RD

c) ujawnienie podłożonego ładunku wybuchowego, w odniesieniu do zdarzeń określonych w lit. a i b

RS,RD

 

S,RS,RD

S,RS,RD

 

S,RS,RD

d) uprowadzenie lub próba uprowadzenia statku wodnego, powietrznego lub lądowego środka przewozu publicznego

RS,RD

 

S,RS,RD

S,RS,RD

 

S,RS,RD

e) sabotaż, szpiegostwo lub ujawnienie faktu wskazującego na działanie obcych sił specjalnych, organizacji ekstremistycznej lub terrorystycznej, wykrycie okrętów wojennych obcych bander, samolotów wojskowych, statków powietrznych lub innych jednostek pływających, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa

S,RS,RD

RD

S,RS,RD

S,RS,RD

RD

S,RS,RD

 

Lp.

Zagrożenie

Charakterystyka zagrożenia

I

II

III

IV

V

VI

 

 

f) zagrożenie użyciem środków chemicznych, radiologicznych, biologicznych lub innych zagrażających życiu lub zdrowiu

RS,RD

 

S,RS,RD

S,RS,RD

 

S,RS,RD

g) użycie środków chemicznych, radiologicznych, biologicznych lub innych zagrażających życiu lub zdrowiu

S,RS,RD

 

S,RS,RD

S,RS,RD

 

S,RS,RD

h) uprowadzenie lub przetrzymywanie zakładników

S,RS,RD

 

S,RS,RD

S,RS,RD

 

S,RS,RD

3

Awaria lub katastrofa (inna niż komunikacyjna lub pożar), w wyniku której:

a) zginęło co najmniej 5 osób lub zostało rannych albo uwięzionych co najmniej 10 osób

RS,RD

RD

S,RS,RD

S,RS,RD

RD

S,RS,RD

b) ewakuowano co najmniej 100 osób

RD

RD

RD

RD

RD

RD

c) doszło do zawalenia się lub poważnego uszkodzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zawalenia się lub uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym dalsze użytkowanie ważnego obiektu użyteczności publicznej

RD

 

RD

RD

 

RD

d) doszło do zanieczyszczenia cieku naturalnego lub kanału na długości co najmniej 5 km, jeziora i zbiornika naturalnego na powierzchni co najmniej 2 ha, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego na powierzchni co najmniej 5 ha, trwałego zniszczenia środowiska na powierzchni co najmniej 1 ha

RD

 

RD

RD

 

RD

e) pozbawionych zostało wody, energii elektrycznej, gazu, połączeń telefonicznych co najmniej 10.000 osób, w dużych aglomeracjach miejskich oraz na obszarze co najmniej 5 gmin lub 2 powiatów

RS,RD

RD

RS,RD

RS, RD

RD

S,RS,RD

f) wyłączono z użytkowania ważny szlak komunikacyjny na co najmniej 5 godzin, wstrzymano ruch pieszy i pojazdów na kilku ulicach lub placach w dużych aglomeracjach miejskich

RD

RD

RD

RD

RD

RD

g) doszło do wybuchu gazu, materiałów chemicznych lub innej eksplozji, a także nastąpiło skażenie lub uwolnienie substancji niebezpiecznych, w transporcie (drogowym, kolejowym, lotniczym, rurociągowym, żegludze morskiej i śródlądowej), w przemyśle lub w magazynowaniu, ze skutkami wymienionymi w lit. a, b, c, d, e, f, g

S,RS,RD

RD

S,RS,RD

S,RS,RD

RD

S,RS,RD

h) powstały skutki wykraczające poza terytorium RP

S,RS,RD

S,RS,RD

S,RS,RD

S,RS,RD

RD

S,RS,RD

i) zadysponowano lub przyjęto siły ratownicze lub inne służby (grupy) specjalistyczne do działań w ramach współpracy transgranicznej i międzynarodowej lub w ramach innych zobowiązań, deklaracji i podjętych ustaleń

RS,RD

RS,RD

RS,RD

RS,RD

 

RS,RD

 

Lp.

Zagrożenie

Charakterystyka zagrożenia

I

II

III

IV

V

VI

 

 

j) na terytorium całego kraju lub jego części działania sił natury (wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, lokalne podtopienia, powodzie, osuwiska ziemi, ekstremalne temperatury, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych), spowodowały skutki wobec osób, szkody w mieniu, szkody w środowisku lub potrzebę ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt

RS,RD

RD

RS,RD

RS,RD

RD

S,RS,RD

4

Pożar:

a) w wyniku którego zginęło co najmniej 5 osób lub zostało rannych albo uwięzionych co najmniej 10 osób

S,RS,RD

RD

S,RS,RD

RD

RD

S,RS,RD

b) podczas którego zginął lub doznał ciężkich obrażeń ciała ratownik,

RD

 

S,RD

RD

 

S,RD

c) podczas którego ewakuowano co najmniej 100 osób, powstały straty w mieniu o szacunkowej wartości co najmniej 1 mln zł

RD

 

RD

RD

 

RD

d) obiektów mieszkalnych wielorodzinnych (z ewakuacją co najmniej 20 osób) oraz budynków wysokich i wysokościowych

RD

 

RD

RD

 

RD

e) obiektów użyteczności publicznej

RD

 

RD

RD

 

RD

f) obiektów lub ich części, ruchomości, składowisk materiałów, maszyn, urządzeń, surowców lub paliw, itp., o powierzchni co najmniej 301 m2 lub objętości co najmniej 1.501 m3

RD

 

RD

RD

 

RD

g) materiałów chemicznych, wybuchowych, toksycznych, promieniotwórczych, którego skutki zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi

RS,RD

 

S,RS,RD

RS,RD

 

S,RS,RD

h) lasu, torfowisk, terenów rolniczych lub innych o powierzchni co najmniej 10 ha,

RD

 

RD

RD

 

RD

i) obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności, infrastruktury krytycznej, magazynów rezerw państwowych

S,RS,RD

 

S,RS,RD

S,RS,RD

RS,RD

S,RS,RD

j) w obiektach użytkowanych przez ambasady, konsulaty lub inne przedstawicielstwa państw obcych

RD

RD

RD

RD

 

RD

k) w wyniku którego nastąpiło zamknięcie drogi krajowej lub wojewódzkiej, a także innego ważnego szlaku komunikacyjnego na czas co najmniej 5 godzin

RD

 

RD

RD

 

RD

I) podczas którego dysponowano siły i środki z innych państw

RD

RD

RD

RD

 

RD

m) wymagający uruchamiania procedur informowania i ostrzegania o wystąpieniu zagrożeń transgranicznych

RD

RD

RD

RD

 

RD

5

Katastrofa lub wypadek w ruchu drogowym,

a) powstały skutki wobec osób w ruchu drogowym, kolejowym, wodnym i lotniczym – zginęło co najmniej 5 osób lub co najmniej 10 osób zostało rannych

S,RS,RD

RD

S,RS,RD

S,RS,RD

RD

S,RS.RD

 

Lp.

Zagrożenie

Charakterystyka zagrożenia

I

II

III

IV

V

VI

 

kolejowym, wodnym lub lotniczym, w wyniku których:

b) doszło do zdarzenia drogowego i uszkodzenia co najmniej 10 pojazdów, nastąpiła blokada autostrady, drogi krajowej, mostu lub ważnego szlaku komunikacyjnego, skutkująca wyłączeniem z użytkowania na czas co najmniej 5 godzin

RD

RD

RD

RD

RD

RD

c) doszło do zderzenia pociągów, wykolejenia pociągów lub znaczącego zniszczenia infrastruktury kolejowej

S,RD

 

S,RD

S,RD

 

S,RD

d) doszło do zderzenia, zatonięcia lub zaginięcia statku, promu, platformy, kutra rybackiego, barki lub innej dużej jednostki pływającej

S,RD

 

S,RD

S,RD

 

S,RD

e) doszło do incydentu lotniczego z udziałem statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego i wojskowych statków powietrznych

S,RD

 

S,RD

S,RD

 

S,RD

f) doszło do awaryjnego lądowania statku powietrznego lub lądowania poza lotniskiem (z wyjątkiem lądowania w celach ratowniczych), z uruchomieniem procedur przewidzianych dla lądowania awaryjnego

RD

 

RD

RD

 

S,RD

6

Przestępstwa:

a) w wyniku których zginęły co najmniej 3 osoby

RD

 

RD

RD

 

RD

b) dokonane z użyciem broni palnej, wykorzystaniem elementów umundurowania, wyposażenia lub emblematów służb mundurowych

RD

 

RD

RS, RD

 

RD

c) kradzieży:

– broni palnej lub materiałów wybuchowych z magazynów, miejsc zbiorowego przechowywania, składnic, sklepów

– materiałów promieniotwórczych lub toksycznych, stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia

– dóbr kultury narodowej będących dziedzictwem narodowym lub mających szczególne znaczenie (wartości) historyczne

RD

 

RD

RD

 

RD

d) kradzieży z włamaniem do obiektów centralnych organów administracji rządowej, samorządowej, partii politycznych, biur poselskich, prokuratury, sądu, przedstawicielstw dyplomatycznych

RD

 

RD

RD

 

RD

e) nielegalnego transportu, składowania lub pozostawienia bez zabezpieczenia materiałów wybuchowych, promieniotwórczych lub toksycznych

RD

 

RD

RD

 

RD

f) profanacji cmentarzy, miejsc i przedmiotów pamięci narodowej lub kultu religijnego

RD

 

RD

RD

 

RD

g) próby i włamania do obiektów urządzeń, miejsc zamieszkania lub czasowego pobytu osób objętych ochroną przez funkcjonariuszy BOR, miejsc zamieszkania lub czasowego pobytu osób ochranianych

RD

 

RD

S,RD

 

S,RD

7

Ujawnienie faktu zatrzymania lub

a) nielegalnych składów broni palnej

RD

 

RD

RD

 

RD

b) materiałów wybuchowych (w przejściach granicznych bez względu na ilość, w pozostałych przypadkach jednorazowo co najmniej 0,2 kg)

RD

 

RD

RD

 

RD

 

Lp.

Zagrożenie

Charakterystyka zagrożenia

I

II

III

IV

V

VI

 

zabezpieczenia:

c) materiałów promieniotwórczych lub trujących środków chemicznych (bez względu na ilość)

RD

 

RD

RD

 

RD

d) narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych (jednorazowo co najmniej 1 kg lub co najmniej 1.000 sztuk)

RD

 

RD

RD

 

RD

e) krajowych lub zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym z zagranicą o wartości przekraczającej co najmniej 200 tys. zł ponad ustawowe ograniczenia

RD

 

RD

RD

 

RD

f) towaru pochodzącego z przemytu, nielegalnego źródła lub niewiadomego pochodzenia, o wartości szacunkowej co najmniej 500 tys. zł

RD

 

RD

RD

 

RD

g) dóbr kultury narodowej będących dziedzictwem narodowym lub mających szczególne znaczenie (wartości) historyczne

RD

 

RD

RD

 

RD

h) niewybuchu lub niewypału, w szczególności w aglomeracji miejskiej lub innym miejscu, gdy wiąże się to z bezpośrednim zagrożeniem dla życia lub zdrowia, potrzebą ewakuacji co najmniej 100 osób lub wstrzymaniem ruchu w przejściu granicznym

RD

RD

RD

S,RD

 

S,RD

8

Zdarzenia mające istotny wpływ na stan ochrony granicy państwowej i kontrolę ruchu granicznego (z uwzględnieniem wymienionych w pkt 7):

a) ujawnienie faktu przekroczenia granicy państwowej RP wbrew przepisom: siłowego na kierunku do Polski i z Polski, przy użyciu środka transportu lub przez grupę co najmniej 15 osób

RD

S,RS,RD

RS,RD

RS,RD

 

S.RD

b) wykrycie statku powietrznego przelatującego przez granicę państwową RP na wysokości do 500 m, którego przelot nie został zgłoszony właściwym służbom ruchu lotniczego i wyjaśniony w ciągu 1 godziny

S,RS,RD

S,RS,RD

RS,RD

RS,RD

 

S,RS,RD

c) zgłoszenie się cudzoziemców wnioskujących o udzielenie ochrony na terytorium RP:

– w ciągu jednego dnia przez co najmniej 100 osób

– inne szczególne przypadki

RS,RD

RS,RD

RD

RD

 

RS,RD

d) wprowadzenie stanu służby wzmocnionej w terytorialnym zasięgu działania Straży Granicznej RP na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej

RS,RD

RS,RD

RS,RD

RD

 

RS,RD

e) powstanie w przejściach granicznych znaczących utrudnień dla podróżnych w ruchu granicznym

RD

RD

RD

RD

 

RD

f) ostrzelanie terytorium RP lub państwa sąsiedniego

S,RS,RD

S,RS,RD

S,RS,RD

S,RS,RD

 

S,RS,RD

9

Uruchomienie zorganizowanych

a) pościgiem za niebezpiecznym przestępcą, pościgiem transgranicznym

RD

RD

RD

RD

RD

S,RD

 

Lp.

Zagrożenie

Charakterystyka zagrożenia

I

II

III

IV

V

VI

 

działań (samodzielnie lub wspólnie z innymi służbami) w związku z:

b) wykryciem lub uzyskaniem informacji o wykryciu skażeń, zdarzeń radiacyjnych

RS,RD

 

RS,RD

RS,RD

 

RS,RD

c) nagłym zagrożeniem, które wymaga natychmiastowej ewakuacji ludzi, zwierząt lub mienia

RS,RD

 

RS, RD

RS,RD

 

RS,RD

d) uwolnieniem się niebezpiecznych zwierząt, które stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia

RD

 

RD

RD

 

RD

e) ucieczką osoby szczególnie niebezpiecznej

RD

 

RD

RD

 

RD

f) dokonanym napadem rabunkowym na bank lub konwój

RD

 

RD

RD

 

RD

g) zaborem mienia wartości co najmniej 5 min zł

RD

 

RD

RD

 

RD

h) pomocą humanitarną dla osób poszkodowanych

RD

 

RD

RD

 

RD

i) zagrożeniem dla bezpieczeństwa osób objętych ochroną przez BOR

RD

 

RD

RS,RD

 

RD

j) ujawnieniem w przesyłkach objętych kontrolą bezpieczeństwa materiałów wybuchowych, środków chemicznych, biologicznych lub innych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia

RD

 

RD

RD

 

RD

10

Nadzwyczajne zdarzenia dotyczące osób ochranianych, funkcjonariuszy, strażaków oraz pracowników służb i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanymi, a także dotyczące mienia resortu:

a) śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała w związku z wykonywaniem czynności służbowych

S,RD

 

S,RD

S,RD

 

S,RD

b) zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie funkcjonariusza lub strażaka

RD

 

RD

RD

 

RD

c) napaść na funkcjonariusza lub strażaka

RD

 

RD

RD

 

RD

d) użycie broni palnej lub środka przymusu bezpośredniego w trakcie służby lub poza nią, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu

S,RD

 

S,RD

S,RD

 

S,RD

e) użycie amunicji niepenetracyjnej przez oddziały i pododdziały prewencji Policji

RD

 

RD

RD

 

S,RD

f) utrata lub nieostrożne obchodzenie się z bronią służbową, amunicją, materiałami wybuchowymi, promieniotwórczymi, środkami zapalającymi lub bojowymi środkami chemicznymi, skutkujące ofiarami śmiertelnymi, rannymi lub zniszczeniem mienia o znacznej wartości

S,RD

 

RD

S,RD

 

S,RD

g) wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub morskim z udziałem osoby ochranianej, funkcjonariusza, strażaka, pracownika lub środka transportu należącego do resortu, którego skutkiem była: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała uczestnika wypadku lub uszkodzenie specjalistycznego środka transportu w stopniu uniemożliwiającym jego dalszą eksploatację lub straty materialne o wartości co najmniej 200 tys. zł

RD

 

S,RD

S,RD

 

S,RD

 

Lp.

Zagrożenie

Charakterystyka zagrożenia

I

II

III

IV

V

VI

 

 

h) utrata lub kradzież pojazdów służbowych oraz mienia służbowego o wartości co najmniej 200 tys. zł

RD

 

RD

RD

 

RD

i) mające wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania sieci i systemów teleinformatycznych

RD

RD

RD

RD

RS, RD

RD

11

Nadzwyczajne zdarzenia w obiektach wojskowych lub z udziałem żołnierzy, które mają lub mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa i porządek publiczny (życie lub zdrowie ludności cywilnej):

a) eksplozja ładunku wybuchowego, amunicji, bomb lub innych środków

S,RD

 

S,RD

S,RD

 

S,RD

b) kradzież broni, amunicji, materiałów wybuchowych, chemicznych i radioaktywnych oraz specjalistycznego sprzętu wojskowego (w tym pojazdów bojowych)

RD

 

RD

RD

 

RD

12

Protesty społeczne (zgromadzenia)

a) nielegalne zgromadzenia, wiece, demonstracje, strajki, okupacja (zajęcie) budynków administracji rządowej i samorządowej, organizacji politycznych, społecznych lub innych ważnych obiektów, blokady dróg, szlaków kolejowych i wodnych, przejść granicznych lub uzyskane informacje o planowaniu takich działań

RD

RD

RD

S,RD

RD

S,RD

b) związane z masowymi imprezami, zgromadzeniami, uroczystościami religijnymi, wystąpieniami publicznymi, jeżeli podczas tych zdarzeń: doszło do śmierci osoby, rannych zostało co najmniej 10 osób lub zatrzymano co najmniej 15 osób, lub zniszczono mienie znacznej wartości

RS,RD

 

S,RS,RD

S,RS,RD

 

S,RS,RD

c) w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, jeżeli spowodowało: wstrzymanie odprawy granicznej lub zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób

RD

 

RD

RD

 

RD

d) w rejonach przygranicznych państw sąsiednich, które mogłoby się przenieść na terytorium RP, spowodować zagrożenie dla ludności zamieszkałej przy granicy państwa lub spowodować utrudnienia w odprawie podróżnych w przejściach granicznych

RD

RD

RD

RD

 

RD

13

Zdarzenia z udziałem osób zatrzymanych,

a) samobójstwo

RD

RD

RD

RD

 

RD

b) odmowa spożywania posiłków przez grupę co najmniej 15 osób

RD

RD

RD

RD

 

RD

c) ucieczka zatrzymanego lub konwojowanego

RD

RD

RD

RD

 

RD

 

Lp.

Zagrożenie

Charakterystyka zagrożenia

I

II

III

IV

V

VI

 

konwojowanych i uchodźców:

d) zorganizowana ucieczka przez grupę co najmniej 15 uchodźców

RD

RD

RD

RD

 

RD

e) bunt w zakładzie karnym, areszcie, zakładzie penitencjarnym, ośrodku strzeżonym dla uchodźców lub innym ośrodku odosobnienia prawnego

RS,RD

RS,RD

RS,RD

RS,RD

 

RS,RD

14

Komunikat:

a) o ogłoszeniu alarmu powodziowego oraz ich odwołaniu

RD

RD

RD

RD

RD

RD

b) inny niż meteorologiczny, ostrzegający o zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzi

RS,RD

RD

RS,RD

RS,RD

RD

S,RS,RD

15

Zdarzenia sanitarno-epidemiologiczne:

a) powstanie ognisk chorób zakaźnych:

– ludzi (epidemie)

– zwierząt (epizootie)

– roślin (epifitozy)

RS,RD

 

RS,RD

RS,RD

 

RS,RD

b) podejrzenie lub wystąpienie:

– ognisk chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych dla życia ludzi – niezależnie ilu osób to dotyczy

– jednostek chorobowych, zespołów objawów oraz zdarzeń, których wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym

RS,RD

 

RS,RD

RS,RD

 

RS,RD

16

Inne zdarzenia (według oceny centrum zarządzania kryzysowego), które ze względu na swój charakter, zasięg i konsekwencje mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

LEGENDA

I

Jacek Cichocki, Minister Spraw Wewnętrznych

II

Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW

III

Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w MSW

IV

Michał Deskur, Podsekretarz Stanu w MSW

V

Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu w MSW

VI

Służba Dyżurna MSW / Dyrektor Biura Ministra SW / Dyrektor DRiOL MSW / Dyrektor DN MSW / Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego DRiOL MSW

 

TRYB INFORMOWANIA

S

SMS 24/7

RS

Raport sytuacyjny

RD

Raport dobowy

 


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »