| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 35
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 32 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 8, poz. 35, z późn. zm.3)).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2004 r. Nr 13, poz. 33, z 2005 r. Nr 13, poz. 49, z 2007 r. Nr 12, poz. 60, z 2008 r. Nr 14, poz. 72 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 11, Nr 8, poz. 46 i Nr 9, poz. 69.

Załącznik 1. [Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze]

Załącznik do zarządzenia Nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 23 maja 2012 r. (poz. 38)

STATUT
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Jeleniej Górze

Rozdział 1.

FIRMA I SIEDZIBA SZPITALA

§ 1. Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze”.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze, zwany dalej „Szpitalem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Szpitala jest Jelenia Góra, ul. Cieplicka 69 – 71.

§ 4. 1. Szpital uzyskał osobowość prawną dnia 1 października 1999 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem – KRS: 0000011353.

2. Organem tworzącym Szpital jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Szpital działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA SZPITALA

§ 6. Szpital jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej w rodzaju:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

– szpitalnych,

– innych niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocji zdrowia.

§ 7. Zadania Szpitala obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

a) szpitalnych w zakresie:

– psychoterapii indywidualnej i grupowej,

– terapii ruchem,

– oddziaływań treningowych (autogennych i asertywnych),

– terapii zajęciowej,

– muzykoterapii,

– fizjoterapii,

– farmakoterapii,

– rehabilitacji,

– terapii innych schorzeń towarzyszących zaburzeniom nerwicowym,

– leczenia uzależnień,

– prowadzenia zajęć ruchowych poza terenem szpitala;

b) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

– diagnostyki, leczenia i konsultacji psychiatrycznych, neurologicznych i logopedycznych,

– świadczenia zabiegów rehabilitacyjnych,

– świadczenia porad i terapii psychiatryczno-psychologicznych,

– diagnostyki, leczenia i terapii psychiatryczno-psychologicznych dla dzieci i młodzieży,

– badań diagnostycznych dla potrzeb lecznictwa,

– diagnostyki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej osób uzależnionych i współuzależnionych i realizacji programów zdrowotnych;

2) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

3) przeprowadzanie specjalistycznych badań lekarskich i psychologicznych na potrzeby osób ubiegających się o stosowne uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów (m. in. licencję pracownika ochrony fizycznej, detektywa, pozwolenie na broń, obrotu materiałami wybuchowymi, do pracy w charakterze strażnika);

4) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi w punkcie aptecznym szpitala w celu zaopatrywania komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały i sprzęt medyczny;

5) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, w tym prowadzenie specjalistycznych cząstkowych staży kierunkowych w zakresie psychiatrii, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Szpitalu;

6) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

8) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8. Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA

§ 9. Organami Szpitala są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Szpitala.

2. Kierownik Szpitala wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Szpitala, głównego księgowego, przełożonej pielęgniarek i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych.

3. Zastępcy kierownika Szpitala i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W razie nieobecności kierownika Szpitala zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Szpitala, zastępca kierownika Szpitala, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Szpitala pracownik wyznaczony przez kierownika Szpitala.

5. Zastępcy kierownika Szpitala oraz pełnomocnicy Szpitala działają w granicach ich umocowania.

6. Pełnomocników Szpitala ustanawia i odwołuje kierownik Szpitala. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie pełnomocnictwa przez kierownika Szpitala, który zarządza Szpitalem na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.

§ 11. 1. Kierownik Szpitala wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Szpitala w szczególności w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1. W Szpitalu działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Szpitala.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) niemożności uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala,

b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital, powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala i innych związanych ze zmianami statutu Szpitala,

d) przyznawania kierownikowi Szpitala nagród;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Szpitalem z kierownikiem Szpitala;

3) przedstawianie kierownikowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,

d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Szpital;

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Szpitala.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi Szpitala przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem Szpitala a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17. Strukturę organizacyjną Szpitala, wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa załącznik do statutu.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA

§ 18. Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalany przez kierownika Szpitala.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Szpitala dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 20. Szpital jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

§ 21. Szpital obowiązany jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Szpital;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Szpitala aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Szpitala;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Szpitala.

§ 22. Szpital prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, w zakresie:

1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych zbędnych na cele działalności statutowej Szpitala;

2) organizacji konferencji, szkoleń, spotkań okolicznościowych;

3) wynajmu pokoi gościnnych;

4) cateringu;

5) organizacji tzw. „zielonych szkół”;

6) organizacji obozów antystresowych i kondycyjnych – w Kowarach ul. Górnicza 22.

Załącznik do statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze

1) Izba Przyjęć;

2) Oddział Leczenia Nerwic;

3) Oddział Opieki Dziennej;

4) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu;

5) Oddział Dzienny Psychiatryczny;

6) Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny;

7) Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży;

8) Dzienny Oddział Rehabilitacyjny;

9) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

10) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży;

11) Poradnia Leczenia Uzależnień;

12) Poradnia Antynikotynowa;

13) Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu;

14) Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży;

15) Gabinet Promocji Zdrowia;

16) Specjalistyczne Gabinety Psychologiczno-Terapeutyczne;

17) Dział Usprawniania Leczniczego;

18) Dział Fizjoterapii;

19) Pracownia Masażu Leczniczego;

20) Pracownia Terapii Zajęciowej;

21) Poradnia Logopedyczna;

22) Poradnia Neurologiczna;

23) Punkt Apteczny – leków gotowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »