| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 41
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 37 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 51, z późn. zm.3)).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 6, poz. 17, z 2003 r. Nr 2, poz. 6, z 2004 r. Nr 2, poz. 3, z 2005 r. Nr 6, poz. 22 i Nr 13, poz. 49, z 2006 r. Nr 4 poz. 16, z 2007 r. Nr 6, poz. 24, z 2010 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 11.

Załącznik 1. [Statut Samodzielnego PublicznegoZakładu Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznychw Gdańsku]

Załącznik do zarządzenia Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 8 czerwca 2012 r. (poz. 45)

STATUT
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Gdańsku

Rozdział 1.

FIRMA I SIEDZIBA ZAKŁADU

§ 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku”.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest Gdańsk, ul. Kartuska 4/6.

§ 4. 1. Zakład uzyskał osobowość prawną dnia 1 października 1998 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku wydział XII Gospodarczy rejestrowy.

2. Organem tworzącym Zakład jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Zakład działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 6. Zakład jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej w rodzaju:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

– szpitalnych,

– innych niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo– rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocji zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

a) szpitalnych w zakresie:

– izby przyjęć z oddziałem pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego,

– chirurgii ogólnej,

– chorób wewnętrznych,

– ginekologii,

– kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym,

– wszczepiania rozruszników,

– kardiologii inwazyjnej

– pracownia hemodynamiczna,

– anestezjologii i intensywnej terapii,

– ortopedii,

– chirurgii naczyniowej,

– chirurgii plastycznej,

– chirurgii onkologicznej,

– neurochirurgii,

– chirurgii okulistycznej,

– urologii,

– gastroenterologii,

– diabetologii,

– pulmonologii,

– w zakresie zaburzeń nerwicowych i rehabilitacji psychiatrycznej,

– bloku operacyjnego,

b) szpitalnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin – tzw. „jednego dnia”,

c) innych niż świadczenia szpitalne w zakresie:

– usprawniania leczniczego;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) chirurgii ogólnej,

b) otolaryngologii,

c) urologii,

d) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

e) dermatologii i wenerologii,

f) kardiologii,

g) diabetologii,

h) gastroenterologii,

i) położnictwa i ginekologii,

j) onkologii,

k) okulistyki,

l) neurologii,

m) gruźlicy i chorób płuc,

n) zdrowia psychicznego,

o) stomatologii,

p) ortodoncji,

q) protetyki stomatologicznej,

r) medycyny pracy,

s) badań profilaktycznych,

t) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

u) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,

v) położnej środowiskowej – rodzinnej,

w) transportu sanitarnego w POZ,

x) pulmonologii,

y) profilaktyki chorób piersi,

z) chirurgii plastycznej,

za) neurochirurgii,

zb) reumatologii,

zc) alergologii,

zd) chorych ze stymulatorem serca,

ze) endokrynologii,

zf) rehabilitacji medycznej,

zg) psychologii,

zh) gabinetu zabiegowego,

zi) gabinetu EKG,

zj) pracowni protetyki stomatologicznej i ortodoncji,

zk) pracowni endoskopii,

zl) pracowni rehabilitacji w zakresie fizjoterapii i masażu leczniczego,

zm) pracowni psychologicznej,

zn) radiologii i diagnostyki obrazowej,

zo) pracowni nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej,

zp) pracowni bronchofiberoskopowej;

3) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

7) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

8) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

9) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;

10) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

13) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

14) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

15) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8. Wykonując swoje zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 9. Organami Zakładu są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Zakładu.

2. Kierownik Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Zakładu, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych.

3. Zastępcy kierownika Zakładu i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W razie nieobecności kierownika Zakładu zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Zakładu, zastępca kierownika Zakładu, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Zakładu pracownik wyznaczony przez kierownika Zakładu.

5. Zastępcy kierownika Zakładu oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach ich umocowania.

6. Pełnomocników Zakładu ustanawia i odwołuje kierownik Zakładu. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie pełnomocnictwa przez kierownika Zakładu, który zarządza Zakładem na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.

§ 11. 1. Kierownik Zakładu wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w szczególności w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1.W Zakładzie działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Zakładu.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) niemożności uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,

b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład, powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu Zakładu,

d) przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;

3) przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,

d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład;

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem Zakładu a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu, wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa załącznik do statutu.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika Zakładu.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Zakładu dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 20. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

§ 21. Zakład obowiązany jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Zakład;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Zakładu;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Zakładu.

§ 22. Zakład prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, w zakresie:

1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu;

2) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzętu medycznego i wyposażenia;

3) usług sterylizacji;

4) usług hotelowych i gastronomicznych;

5) świadczeń w zakresie szkoleniowo-konferencyjnych;

6) usług parkingowych;

7) usług kserograficznych w zakresie dokumentacji medycznej.

Załącznik do statutu
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku

1. SZPITAL:

1) Oddziały:

a) Izba Przyjęć z Oddziałem Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego,

b) Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałami:

– neurochirurgii,

– ginekologii,

– ortopedii,

– chirurgii naczyniowej,

– chirurgii plastycznej,

– chirurgii onkologicznej,

– chirurgii okulistycznej,

– urologii,

c) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami:

– gastroenterologii,

– diabetologii,

– pulmonologii,

d) Oddział Kardiologii z Pododdziałami:

– Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

– Wszczepiania Rozruszników,

e) Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych i Rehabilitacji Psychiatrycznej,

f) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

2) Blok Operacyjny;

3) Pracownie:

a) Stomatologiczna z Protetyką i Ortodoncją,

b) Endoskopii,

c) Rehabilitacji Leczniczej,

d) Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej,

e) Hemodynamiczna – kardiologia inwazyjna,

f) Psychologiczna;

4) Inne komórki organizacyjne:

a) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku,

b) Okręgowa Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku,

c) Centralna Sterylizacja,

d) Apteka Szpitalna,

e) Zakład Radiologii z Pracownią USG i Pracownią Mammograficzną,

f) Pracownia Bronchofiberoskopowa,

g) Dział Fizjoterapii,

h) Dział Masażu Leczniczego.

2. PRZYCHODNIA w GDAŃSKU, ul. Kartuska 4/6:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna w Przychodni:

a) Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

b) Poradnia (gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej,

c) Poradnia (gabinet) Położnej Środowiskowej,

d) Zespół Transportu Sanitarnego;

2) Poradnia Medycyny Pracy;

3) Poradnia Badań Profilaktycznych;

4) Poradnie Specjalistyczne:

a) Chirurgii Ogólnej,

b) Otolaryngologiczna,

c) Urologiczna,

d) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,

e) Dermatologiczna,

f) Kardiologiczna,

g) Diabetologiczna,

h) Onkologiczna,

i) Okulistyczna,

j) Neurologiczna,

k) Profilaktyki Chorób Piersi,

l) Pulmonologiczna,

m) Chirurgii Plastycznej,

n) Neurochirurgiczna,

o) Reumatologiczna,

p) Zdrowia Psychicznego,

q) Stomatologiczna,

r) Ortodoncji,

s) Protetyki Stomatologicznej,

t) Gastroenterologiczna,

u) Ginekologiczno-Położnicza,

v) Endokrynologiczna,

w) Rehabilitacyjna,

x) Psychologiczna,

y) Gruźlicy i Chorób Płuc,

z) Dla chorych ze stymulatorem serca;

5) Gabinet Zabiegowy;

6) Gabinet EKG.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »