| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 53
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2008 r. Nr 1, poz. 1), w załączniku „Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji” wprowadza się następujące zmiany:

1) w „Zasadach klasyfikacji i kwalifikacji akt” dodaje się część V w brzmieniu:

„V.Litera „X” występująca w obrębie symboli klasyfikacyjnych 1205, 5400, 5443, 5480, 5601 i 5606 jako kategoria archiwalna BE-X lub B-X oznacza okres obowiązkowego przechowywania akt, liczony na podstawie przepisów odrębnych, właściwych dla danego symbolu klasyfikacyjnego. I tak: Symbol 1205Oświadczenia majątkowe.

W rubryce „uwagi” zaznaczono, iż okres przechowywania liczony jest na podstawie odrębnych przepisów. W tym przypadku okres przechowywania wynosi:

a) 10 lat – dla oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy Policji,

b) 6 lat – dla oświadczeń majątkowych pracowników cywilnych Policji.

Symbol 5400 Gromadzenie, aktualizacja, weryfikacja, przechowywanie i usuwanie informacji (bazy krajowe i zagraniczne).

W rubryce „uwagi” zaznaczono, iż okres przechowywania zależny jest od rodzaju informacji i zgodny z przepisami dotyczącymi policyjnego systemu informacyjnego, ustawą o Policji, ustawą – kodeks karny, kodeks karny skarbowy. W związku z tym informacje w policyjnych bazach danych przechowuje się przez okres co najmniej:

a) 5 lat – w przypadku informacji o legitymowaniu osoby,

b) 10 lat – w przypadku informacji o zatrzymaniu osoby,

c) 5 lat – w przypadku informacji o wydarzeniu,

d) 30 lat – w przypadku informacji o zgłoszonych nie wykrytych przestępstwach, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

e) 20 lat – w przypadku informacji o zgłoszonych nie wykrytych przestępstwach, gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

f) 15 lat – w przypadku informacji o zgłoszonych nie wykrytych przestępstwach, gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

g) 10 lat – w przypadku informacji o zgłoszonych nie wykrytych przestępstwach, gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

h) 5 lat – w przypadku informacji o zgłoszonych nie wykrytych przestępstwach, gdy chodzi o pozostałe występki,

i) od 5 do 15 lat – w przypadku informacji o rejestracji procesowej osoby, w zależności od szczegółowych warunków określonych w odrębnych przepisach,

j) od 3 do 5 lat – w przypadku informacji o rejestracji operacyjnej osoby, w zależności od szczegółowych warunków określonych w odrębnych przepisach,

k) od 3 do 5 lat – w przypadku informacji o rejestracji operacyjnej podmiotu, w zależności od szczegółowych warunków określonych w odrębnych przepisach,

l) 5 lat – w przypadku informacji o rejestracji poszukiwań osoby,

m) 5 lat – w przypadku informacji o rejestracji NN osoby i NN zwłok,

n) 5 lat – w przypadku informacji o rejestracji notowań osób lub podmiotów,

o) 2 lat – w przypadku informacji o rejestracji informacji o rzeczy (przedmiocie),

p) 5 lat – w przypadku informacji o wykroczeniach w ruchu drogowym, jeżeli od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęło 5 lat, a w przypadku, gdy otrzymano informację o dacie wykonania lub darowania kary po 2 latach od tej daty,

q) 2 lat – w przypadku informacji o zakazie prowadzenia pojazdów,

r) 10 lat – w przypadku danych dotyczących utworzenia, przekazania i odczytania informacji koordynacyjnej.

Przez okres 15 lat przechowywane są informacje kryminalne określające:

a) datę i miejsce popełnienia przestępstwa,

b) rodzaj popełnionego przestępstwa i kwalifikację prawną czynu,

c) sygnaturę akt, pod którą zostały zarejestrowane czynności lub postępowanie,

d) nazwę organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącej czynności lub postępowanie oraz informację o sposobie nawiązania kontaktu z tym organem lub jednostką organizacyjną,

e) osoby, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne, w tym postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe, lub w stosunku do których prowadzone są czynności operacyjno-rozpoznawcze,

f) inne postępowania lub czynności prowadzone na podstawie ustaw przez podmioty, o których mowa w art. 19 i 20 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153, z późn. zm.2) ), istotne z punktu widzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Z kolei przez okres 5 lat przechowywane są informacje kryminalne o:

a) przedmiotach wykorzystanych do popełnienia przestępstwa lub utraconych w związku z przestępstwem,

b) przedsiębiorcach, spółkach cywilnych, fundacjach, stowarzyszeniach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa, zgromadzone w rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,

c) numerach rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa lub że gromadzone są na nich środki pochodzące z przestępstwa.

Symbol 5443 – Teczka rozpracowania.

Symbol 5480 – Kopie opinii biegłego pozytywnych oraz uprawdopodabniających oraz innych opinii wydanych do spraw karnych i operacyjnych.

Symbol 5601 – Akta kontrolne postępowań przygotowawczych.

Symbol 5606 – Akta dochodzenia umorzonego w trybie art. 325f kodeksu postępowania karnego.

W rubryce „uwagi” zaznaczono, iż okres przechowywania zależy od upływu przedawnienia, zgodnie zobowiązującą ustawą – kodeks karny, kodeks karny skarbowy i in. W związku z tym okres przechowywania dokumentacji przestępstw wynosi:

a) 30 lat – dla czynu stanowiącego zbrodnię zabójstwa,

b) 20 lat – dla czynu stanowiącego inną zbrodnię,

c) 15 lat – dla czynu stanowiącego występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

d) 10 lat – dla czynu stanowiącego występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

e) 5 lat - dla pozostałych występków.

Okres przechowywania dokumentacji przestępstw skarbowych wynosi:

a) 10 lat – dla czynu stanowiącego przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

b) 5 lat – dla czynu stanowiącego przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat.”;

2) w symbolu klasyfikacyjnym 09:

a) symbol klasyfikacyjny 09 otrzymuje brzmienie:

 

09

Kontrola i audyt wewnętrzny

Dotyczy całokształtu działalności Policji. Przepisy własne, zewnętrzne – klasa 02.
Plany – klasa 03.

 

 

 

 

Akta każdej kontroli grupuje się w odrębnej teczce.
Plany kontroli, protokoły wraz z załącznikami, sprawozdania, notatki, oświadczenia, wyjaśnienia, upoważnienia do kontroli, wnioski i zalecenia pokontrolne, informacje o wykonaniu zaleceń i wniosków.

 

b) symbole klasyfikacyjne 090 i 091 otrzymują brzmienie:

 

 

090

Kontrola resortowa

A

B-5

Zarządzana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i dyrektorów departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w stosunku do organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra.

E

 

 

091

Kontrola wewnętrzna w Policji

Zarządzana przez: – kierownika jednostki organizacyjnej Policji we własnych jednostkach/komórkach organizacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych podległych temu kierownikowi.

 

c) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 091 symbol klasyfikacyjny 0910 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

0910

Kontrola dot. działalności jednostki/komórki organizacyjnej, przeprowadzana w trybie zwykłym lub uproszczonym

BE-15

BC

 

E

 3) symbol klasyfikacyjny 127 otrzymuje brzmienie:

 

 

127

Kary

B-3

BC

Ewidencja kar orzeczenia o ukaraniu, umorzeniu, uniewinnieniu, zatarciu kary, postanowienia o odstąpieniu od ukarania, odwołania od decyzji dyscyplinarnych.

Orzeczenia, postanowienia – 1 egz. odkłada się do akt osobowych – klasa 120.

Z

 

4) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 560 dodaje się symbol klasyfikacyjny 5606 w brzmieniu:

 

 

5606

Akta dochodzenia umorzonego w trybie art. 325f kodeksu postępowania karnego

B-X

BC

Okres przechowywania zależny od upływu przedawnienia, zgodnie z obowiązującą ustawą – kodeks karny i innymi ustawami z wyłączeniem ustawy – kodeks karny skarbowy, liczony od daty popełnienia przestępstwa.

E

 5) symbol klasyfikacyjny 621 otrzymuje brzmienie:

 

 

621

Akta postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających zakończonych:
– wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa,
– odmową wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
– umorzeniem.

BE-20

BC

Kopię poświadczenia bezpieczeństwa, odmowy lub cofnięcia odkłada się do akt osobowych – klasa 120.

Ankiety bez przeprowadzonego postępowania – kat. BC.

E

Z

 

 

 

6210

Pisemne upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Policji dopuszczające do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

BE-20

BC

Kopię pisemnego upoważnienia odkłada się do akt osobowych – klasa 120.

E

 6) symbol klasyfikacyjny 626 otrzymuje brzmienie:

 

 

626

Zwolnienia od obowiązku zachowania w tajemnicy wiadomości stanowiących informację niejawną. Udostępnienie dokumentów zawierających informacje niejawne. Zmiany klauzul.

BE-10

BC

Zwolnienia od obowiązku zachowania w tajemnicy wiadomości stanowiących informację niejawną –wnioski, decyzje. Udostępnianie – ewidencja, wnioski, decyzje. Całość dokumentacja.

E

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »