| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 74
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 6 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 17 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 18) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie”.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ MSW w Koszalinie”.”;

2) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań diagnostycznych i laboratoryjnych;

2) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

3) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

4) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

5) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

6) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

7) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;

8) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

9) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

10) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

11) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

12) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

13) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.”;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodzą:

1) PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA SZPITALNEGO wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne w zakresie:

a) chirurgii,

b) chirurgii onkologicznej,

c) chorób wewnętrznych,

d) ginekologii,

e) neurochirurgii,

f) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

g) urologii;

2) PRZEDSIĘBIORSTWIO LECZNICTWA PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO wykonujące świadczenia inne niż szpitalne w zakresie pielęgnacyjno-opiekuńczym;

3) PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej,

b) pomocy doraźnej,

c) specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym:

– alergologii,

– andrologii,

– badań diagnostycznych i laboratoryjnych,

– badań profilaktycznych,

– chirurgii dziecięcej,

– chirurgii ogólnej,

– chirurgii onkologicznej,

– chirurgii ręki,

– chirurgii stomatologicznej,

– chorób metabolicznych,

– chorób piersi,

– dermatologii,

– diabetologii,

– endokrynologii,

– fizjoterapii,

– gastroenterologii,

– ginekologii i położnictwa,

– gruźlicy i chorób płuc,

– kardiologii,

– leczenia bólu,

– logopedii,

– medycyny podróży,

– medycyny sportowej,

– neurologii,

– neurochirurgii,

– okulistyki,

– onkologii,

– ortodoncji,

– ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

– otorynolaryngologii,

– preluksacji,

– protetyki stomatologicznej,

– psychiatrii,

– reumatologii,

– stomatologii,

– stomatologii dziecięcej,

– urologii,

– wad postawy,

– zdrowia psychicznego,

– żywienia;

4) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy;”;

4) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »