| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 26) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu”.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ MSW we Wrocławiu”.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.”;

3) w § 7 w pkt 2 w lit. zf średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zg w brzmieniu:

„zg) transportu sanitarnego;”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodzą:

1) Przedsiębiorstwo „Szpital MSW we Wrocławiu”;

2) Przedsiębiorstwo „Przychodnia MSW we Wrocławiu”, w którego skład wchodzą jednostki organizacyjne:

a) Przychodnia MSW we Wrocławiu,

b) Przychodnia MSW w Wałbrzychu,

c) Przychodnia MSW w Jeleniej Górze,

d) Przychodnia MSW w Legnicy,

– wykonujące świadczenia medyczne w zakresie określonym w § 7 pkt 1 i 2 statutu;”;

5) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 2.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »