| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 15 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki”

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

[1] W zarządzeniu Nr 48 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowe brzmienie § 2 oznacza się jako ust. 1;

2) dodaje się ust. 2 i 3 w następującym brzmieniu:

„2. Minister sprawuje nadzór nad działalnością COI, w szczególności poprzez kontrolę i ocenę działalności COI.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, prowadzona jest przez osoby upoważnione przez Ministra.”

§ 1a.

[2] W załączniku do zarządzenia Nr 48 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 15, poz. 74 oraz z 2012 r. poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. COI działa, w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137);

3) innych niż wymieniona w pkt 2 ustaw, regulujących sposób funkcjonowania ewidencji lub rejestrów państwowych, w zakresie zadań realizowanych przez COI;

4) niniejszego statutu nadanego zarządzeniem Ministra.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Siedzibą COI jest miasto stołeczne Warszawa.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. COI realizuje zadania w zakresie informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją.”,

b) w ust. 2:

– w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) utrzymanie centrów komputerowych dla systemu informatycznego CEP i CEK i zasobów w nim eksploatowanych,”,

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra, pozwalających Ministrowi na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia ewidencji lub rejestrów państwowych, innych niż rejestry i ewidencje wymienione w pkt 1, w szczególności: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, rejestrów zawierających informacje z zakresu stanu cywilnego;

3) odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra z zakresu informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją, w szczególności w zakresie utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra oraz realizacja dostaw i robót budowlanych niezbędnych do wykonywania tych zadań na rzecz Ministra;”,

– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra w zakresie promocji, edukacji, prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z realizacją zadań określonych w § 2 ust. 1;

5) odpłatne wykonywanie usług na rzecz innych podmiotów, w tym:

a) jednostek administracji publicznej w zakresie utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz realizacja niezbędnych dostaw, na podstawie odrębnych umów oraz usług promocji, edukacji i prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, związanych z realizacją zadań określonych w § 2 ust. 1,

b) wykonywanie innych zadań z zakresu informatyki, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją na rzecz osób trzecich, na podstawie odrębnych umów oraz usług promocji, edukacji i prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, związanych z realizacją zadań określonych w § 2 ust. 1.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla rozliczenia prawidłowości realizacji zadań, o których mowa w § 2 w ust. 2 w pkt 1–4, stosowane są mierzalne wskaźniki określające jakość ich realizacji, określone szczegółowo w umowach na realizację tych zadań.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) przedmiot działalności COI określa się następującymi kodami i odpowiadającymi im opisami przedmiotu działalności:

1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18 PKD;

2) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – 33 PKD;

3) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.2. PKD;

4) wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z. PKD;

5) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – 46.51 .Z PKD;

6) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – 46.66.Z PKD;

7) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z PKD;

8) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.4. PKD;

9) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9 PKD;

10) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z. PKD;

11) telekomunikacja – 61 PKD;

12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62 PKD;

13) działalność usługowa w zakresie informacji – 63 PKD;

14) działalność związana z obsługą rynku – 68. PKD;

15) działalność prawnicza – 69.10.Z PKD;

16) doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2. PKD;

17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych –72.19.Z. PKD;

18) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73. PKD;

19) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 74. PKD;

20) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z PKD;

21) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z PKD;

22) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – 82 PKD;

23) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 85.59.B. PKD;

24) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z PKD;

25) działalność archiwów – 91.01.B PKD;

26) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego – 95 PKD.”.

§ 2.

[3] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

[1] § 1 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie zarządzenia Nr 27 z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” (Dz.U.MSW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 22 lutego 2013 r.

[2] Oznaczenie § 1a w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie zarządzenia Nr 27 z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” (Dz.U.MSW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 22 lutego 2013 r.

[3] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie zarządzenia Nr 27 z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” (Dz.U.MSW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 22 lutego 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »