| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 38
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 9) w załączniku „STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi”.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ MSW w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi.”;

2) § 6 i § 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie: stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań diagnostycznych i laboratoryjnych;

2) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

3) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

4) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

5) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

6) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

7) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

8) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;

9) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

10) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

12) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

13) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

14) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.”;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowi:

1) Przedsiębiorstwo ZOZ MSW w Katowicach – stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne:

a) w Katowicach w zakresie:

– anestezjologii i intensywnej terapii,

– bloku operacyjnego,

– chirurgii krótkoterminowej,

– chirurgii ogólnej z częścią urazową,

– chirurgii ogólnej – leczenie „jednego dnia”,

– chorób wewnętrznych z intensywną terapią kardiologiczną,

– izby przyjęć,

– gastroenterologii,

– ginekologii,

– ginekologii – leczenie „jednego dnia”,

– laryngologii,

– leczenia nerwic,

– nefrologii ze stacją dializ,

– neurologii,

– urazowo-ortopedycznym,

– onkologii klinicznej i chemioterapii,

– szpitalnego oddziału ratunkowego,

– zespołów ratownictwa medycznego,

– kardiologii,

b) w Częstochowie w zakresie:

– izby przyjęć z bankiem krwi,

– chorób wewnętrznych;

2) Przedsiębiorstwo ZOZ MSW w Katowicach – stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne, wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne w zakresie: pielęgnacyjno-opiekuńczym w ramach:

a) zakładu opiekuńczo-leczniczego w Katowicach,

b) zakładu opiekuńczo-leczniczego w Częstochowie;

3) Przedsiębiorstwo ZOZ MSW w Katowicach – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej w Katowicach, Bielsku Białej, Częstochowie, Cieszynie,

b) pomocy doraźnej,

c) specjalistycznej opieki zdrowotnej w tym:

– w Katowicach w zakresie:

– alergologii,

– badań profilaktycznych,

– chirurgii,

– chirurgii dermatologicznej,

– chorób płuc,

– chorób sutka,

– chorób tarczycy,

– dermatologii,

– dializ ambulatoryjnych,

– diabetologii,

– diagnostyki laboratoryjnej w zakresie: hematologii, analityki ogólnej, biochemii z immunochemią, serologii transfuzyjnej z bankiem krwi,

– dziennego oddziału psychoterapii,

– endokrynologii,

– fizjoterapii,

– gastrologii,

– geriatrii,

– ginekologii,

– hematologii,

– kardiologii,

– laryngologii,

– medycyny pracy,

– medycyny sportowej,

– nefrologii,

– neurologii,

– okulistyki,

– onkologii,

– ortopedii,

– proktologii,

– profilaktyki i terapii uzależnień,

– przemiany materii,

– rehabilitacji,

– reumatologii,

– radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie: RTG, USG, endoskopii i tomografii komputerowej,

– stomatologii w zakresie: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki stomatologicznej,

– urologii,

– zdrowia psychicznego,

– usprawniania leczniczego,

– wodolecznictwa,

– apteki szpitalnej,

– apteki ogólnodostępnej,

– Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

– Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

– w Częstochowie w zakresie:

– audiometrii,

– chirurgii,

– chirurgii – ortopedii,

– chorób tarczycy,

– dermatologii,

– diabetologii,

– diagnostyki laboratoryjnej z analityką medyczną,

– EKG,

– ginekologii,

– kardiologii,

– laryngologii,

– medycyny pracy,

– neurologii,

– okulistyki,

– pediatrii,

– profilaktyki,

– radiologii i diagnostyki obrazowej zakresie RTG, USG i endoskopii,

– urologii,

– uzależnień,

– usprawniania leczniczego,

– zdrowia psychicznego,

– apteki szpitalnej,

– apteki ogólnodostępnej,

– w Bielsku Białej w zakresie apteki ogólnodostępnej;

4) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.”;

4) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 2.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. Piotr Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »