| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 38
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 9) w załączniku „STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi”.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ MSW w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi.”;

2) § 6 i § 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie: stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań diagnostycznych i laboratoryjnych;

2) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

3) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

4) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

5) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

6) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

7) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

8) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;

9) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

10) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

12) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

13) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

14) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.”;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowi:

1) Przedsiębiorstwo ZOZ MSW w Katowicach – stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne:

a) w Katowicach w zakresie:

– anestezjologii i intensywnej terapii,

– bloku operacyjnego,

– chirurgii krótkoterminowej,

– chirurgii ogólnej z częścią urazową,

– chirurgii ogólnej – leczenie „jednego dnia”,

– chorób wewnętrznych z intensywną terapią kardiologiczną,

– izby przyjęć,

– gastroenterologii,

– ginekologii,

– ginekologii – leczenie „jednego dnia”,

– laryngologii,

– leczenia nerwic,

– nefrologii ze stacją dializ,

– neurologii,

– urazowo-ortopedycznym,

– onkologii klinicznej i chemioterapii,

– szpitalnego oddziału ratunkowego,

– zespołów ratownictwa medycznego,

– kardiologii,

b) w Częstochowie w zakresie:

– izby przyjęć z bankiem krwi,

– chorób wewnętrznych;

2) Przedsiębiorstwo ZOZ MSW w Katowicach – stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne, wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne w zakresie: pielęgnacyjno-opiekuńczym w ramach:

a) zakładu opiekuńczo-leczniczego w Katowicach,

b) zakładu opiekuńczo-leczniczego w Częstochowie;

3) Przedsiębiorstwo ZOZ MSW w Katowicach – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej w Katowicach, Bielsku Białej, Częstochowie, Cieszynie,

b) pomocy doraźnej,

c) specjalistycznej opieki zdrowotnej w tym:

– w Katowicach w zakresie:

– alergologii,

– badań profilaktycznych,

– chirurgii,

– chirurgii dermatologicznej,

– chorób płuc,

– chorób sutka,

– chorób tarczycy,

– dermatologii,

– dializ ambulatoryjnych,

– diabetologii,

– diagnostyki laboratoryjnej w zakresie: hematologii, analityki ogólnej, biochemii z immunochemią, serologii transfuzyjnej z bankiem krwi,

– dziennego oddziału psychoterapii,

– endokrynologii,

– fizjoterapii,

– gastrologii,

– geriatrii,

– ginekologii,

– hematologii,

– kardiologii,

– laryngologii,

– medycyny pracy,

– medycyny sportowej,

– nefrologii,

– neurologii,

– okulistyki,

– onkologii,

– ortopedii,

– proktologii,

– profilaktyki i terapii uzależnień,

– przemiany materii,

– rehabilitacji,

– reumatologii,

– radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie: RTG, USG, endoskopii i tomografii komputerowej,

– stomatologii w zakresie: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki stomatologicznej,

– urologii,

– zdrowia psychicznego,

– usprawniania leczniczego,

– wodolecznictwa,

– apteki szpitalnej,

– apteki ogólnodostępnej,

– Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

– Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

– w Częstochowie w zakresie:

– audiometrii,

– chirurgii,

– chirurgii – ortopedii,

– chorób tarczycy,

– dermatologii,

– diabetologii,

– diagnostyki laboratoryjnej z analityką medyczną,

– EKG,

– ginekologii,

– kardiologii,

– laryngologii,

– medycyny pracy,

– neurologii,

– okulistyki,

– pediatrii,

– profilaktyki,

– radiologii i diagnostyki obrazowej zakresie RTG, USG i endoskopii,

– urologii,

– uzależnień,

– usprawniania leczniczego,

– zdrowia psychicznego,

– apteki szpitalnej,

– apteki ogólnodostępnej,

– w Bielsku Białej w zakresie apteki ogólnodostępnej;

4) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.”;

4) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. Piotr Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »