| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji produktów wytworzonych na podstawie umów związanych z realizacją projektu „pl.ID”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw weryfikacji produktów wytworzonych na podstawie umów związanych z realizacją projektu „pl.ID” (uprzednio projekt „pl.ID – polska ID karta”), zgłoszonych przez Centrum Projektów Informatycznych do przekazania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Kierownik projektu „pl.ID”, zwany dalej „Przewodniczącym”;

2) członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

b) przedstawiciel Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

c) przedstawiciel Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

d) przedstawiciel Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

e) przedstawiciel Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. W pracach Zespołu z prawem głosu, na zaproszenie Przewodniczącego, uczestniczy przedstawiciel Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przedstawiciel Centralnego Ośrodka Informatyki.

3. Członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, wyznaczają imiennie i odwołują, na piśmie, kierownicy właściwych komórek i jednostek organizacyjnych. Wyznaczenie po raz pierwszy następuje na wniosek Przewodniczącego.

4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem opiniodawczo-doradczym, inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2, a w szczególności ekspertów w zakresie objętym zadaniami Zespołu.

5. Przewodniczący wyznacza spośród członków Zespołu Zastępcę Przewodniczącego.

6. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Departament Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

7. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) współpraca z Centrum Projektów Informatycznych w celu opracowania jednolitego wykazu produktów, o których mowa w § 1, przejmowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

2) ocena produktów, o których mowa w § 1, zgłoszonych przez Centrum Projektów Informatycznych do przejęcia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

3) dokonywanie weryfikacji produktów, o których mowa w § 1, w szczególności w oparciu odpowiednio o kryterium jakościowe lub ilościowe;

4) ocena przydatności produktów, o których mowa w § 1, do dalszej realizacji projektu „pl.ID”, z uwzględnieniem w szczególności przesłanki:

a) funkcjonalności, rozumianej jako zbiór funkcji i cech określających możliwość lub zdolność do prawidłowego spełniania założonych wymagań pozwalających na osiągnięcie celu podczas ich wykorzystywania w ustalonych warunkach,

b) użyteczności, rozumianej jako możliwości korzystania;

5) przygotowanie uzasadnienia w przypadku dokonania negatywnej oceny przydatności, o której mowa w pkt 4;

6) przygotowywanie rekomendacji i wniosków w związku z odbiorem produktów, o których mowa w § 1.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Przewodniczący organizuje pracę Zespołu, ustala zakres spraw będących jego przedmiotem.

3. Przewodniczący określa tryb i formy pracy Zespołu biorąc pod uwagę w szczególności termin realizowanych zadań, zakres i specyfikę działań oraz zobowiązania w zakresie przejmowania produktów, o których mowa w § 1.

4. Zespół podejmuje decyzje, wydaje rekomendacje oraz przedstawia wnioski w zakresie powierzonych mu zadań.

5. Decyzje, rekomendacje oraz wnioski Zespół akceptuje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 z 7 członków Zespołu. W głosowaniu nie uczestniczy Przewodniczący.

6. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze głosowania, decydujący głos należy do Przewodniczącego. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie przysługuje Zastępcy Przewodniczącego.

7. Członkowie Zespołu na każdym etapie prac Zespołu mogą:

1) zgłosić zastrzeżenia dotyczące prac Zespołu;

2) wyrazić zdanie odrębne w zakresie podejmowanych przez Zespół rozstrzygnięć, wraz z uzasadnieniem i określając zakres kwestionowanych działań.

8. Zespół realizuje zadania w terminach i zgodnie z zasadami określonymi przez Przewodniczącego, w trybie, o którym mowa w ust. 3, co nie wyklucza możliwości działań ciągłych aż do momentu wypełnienia zadań, o których mowa w § 3.

§ 5.

1. Z bieżących prac Zespołu sporządza się, protokoły, informacje oraz sprawozdania.

2. Protokoły dokumentują podejmowane rozstrzygnięcia i dotyczą zdarzeń jednostkowych, szczegółowych.

3. Informacje dokumentują zrealizowane zadania, podjęte rozstrzygnięcia, zgłoszone lub zidentyfikowane zagrożenia oraz zaistniałe problemy w danym okresie. Informacje sporządza się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

4. Sprawozdanie stanowi element podsumowania i akceptacji etapu prac albo podsumowania prac Zespołu, które prowadzi do zakończenia jego działalności.

5. Informacje lub sprawozdania są przekazywane Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

6. Informacje lub sprawozdania zawierają w szczególności:

1) okres realizacji zadań;

2) zakres prac;

3) listę osób biorących udział;

4) podjęte rozstrzygnięcia wraz z ich uzasadnieniem;

5) zgłoszone zdanie odrębne i zastrzeżenia;

6) proponowane działania.

§ 6.

1. Zespół przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych do akceptacji sprawozdanie końcowe z prac Zespołu.

2. Minister Spraw Wewnętrznych po otrzymaniu sprawozdania końcowego, może w szczególności:

1) zaakceptować sprawozdanie z prac Zespołu;

2) żądać dodatkowych informacji i wyjaśnień;

3) zgłosić zastrzeżenia.

3. Przewodniczący niezwłocznie przedstawia żądane informacje i wyjaśnienia lub ustosunkowuje się do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2.

4. Minister Spraw Wewnętrznych na podstawie otrzymanych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4, i wyjaśnień może:

1) skorzystać z przysługujących uprawnień, o których mowa w ust. 2;

2) odmówić przyjęcia informacji o wyczerpaniu przesłanek do dalszego funkcjonowania Zespołu.

5. Zespół z dniem przyjęcia przez Ministra Spraw Wewnętrznych sprawozdania kończy działalność i ulega rozwiązaniu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »