| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 12 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID”

Na podstawie art. 7 ust. 4pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID” (Dz. Urz. Min Spraw Wew. poz. 48 oraz z 2014 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 uchyla się ust. 3;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. W skład Rady Programu wchodzą:

1) Przewodniczący – Właściciel Programu;

2) członkowie – dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa i kierownicy jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra odpowiedzialni za poszczególne Projekty oraz Dyrektor lub zastępca Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa;

3) Kierownik Programu.

2. Członków Rady Programu powołuje Właściciel Programu.

3. W przypadku nieobsadzenia lub nieobecności członka Rady Programu, jego zadania wykonuje osoba sprawująca funkcję kierownika właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zwana dalej „zastępcą członka Rady Programu”.

4. Do trybu wyznaczenia osoby, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

5. Zastępca członka Rady Programu wykonuje zadania członka Rady Programu. Zadania wykonywane są do czasu odpowiednio obsadzenia lub powrotu z nieobecności członka Rady Programu.

6. Członkowi Rady Programu przysługuje tylko jeden głos.

7. W pracach Rady Programu mogą uczestniczyć – na zaproszenie Przewodniczącego – inne osoby w charakterze obserwatora, w szczególności:

1) Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki lub osoba przez niego wskazana;

2) przedstawiciele instytucji zarządzającej środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy europejskich;

3) przedstawiciele instytucji zainteresowanych produktami Programu.

8. Zaproszonym do prac w Radzie Programu w charakterze obserwatora przysługuje jedynie głos doradczy.

9. Rada Programu wydaje rekomendacje w sprawach przedłożonych jej do rozpoznania przez Właściciela Programu, w tym dotyczących zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Programu i Projektów.

10. Rekomendacje wydawane są w drodze głosowania. Decyduje zwykła większość głosów. W głosowaniu nie uczestniczy Przewodniczący i Kierownik Programu.

11. Rekomendacje nie są wiążące dla Przewodniczącego Rady Programu.

12. Decyzje podejmuje Przewodniczący Rady Programu.

13. Posiedzenia Rady Programu zwoływane są przez Przewodniczącego z jego własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Rady Programu lub Kierownika Programu.

14. Posiedzenia Rady Programu odbywają się w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady Programu.

15. Przewodniczący Rady Programu może zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady Programu (tryb obiegowy). Przewodniczący może również zwrócić się w drodze korespondencyjnej o przedstawienie stanowisk przez osoby, o których mowa w ust. 7.”;

3) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownika Programu powołuje, po uzyskaniu pozytywnej opinii Właściciela Programu, Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Na czas nieobecności Kierownika Programu, Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa, wyznacza Zastępcę Kierownika Programu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1. Wyznaczenie następuje w formie pisemnej ze wskazaniem z imienia i nazwiska osoby mającej pełnić funkcję Zastępcy Kierownika Programu.

6. Zastępca Kierownika Programu wykonuje czynności Kierownika Programu, o których mowa w ust. 3 i 4, oraz uczestniczy w posiedzeniach Rady Programu.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członków Zespołu Audytowo-Kontrolnego powołuje Właściciel Programu na wniosek Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa spośród osób wskazanych przez kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w § 15 pkt 1.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Tworzy się Biuro Programu, w skład którego wchodzą pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa spośród osób wskazanych przez kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w § 15 pkt 1.

2. Kierownik Biura Programu oraz jego zastępca są wyznaczani przez Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa.

3. Biuro Programu wspiera realizację Programu w zakresie organizacyjnym, administracyjnym i merytorycznym.”;

6) w § 12 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) za Legalizację – Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa;”;

7) w § 15 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Departament Ewidencji Państwowych – w zakresie nadzoru, kontroli, monitoringu i weryfikacji realizacji Programu, koordynacji Programu w obszarze rozliczania i certyfikacji wydatków ponoszonych w toku realizacji Programu oraz w obszarze zgodności z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, a także za prowadzenie spraw związanych z legalizacją,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »