| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 31
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Rady do spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz.392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Radę do spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”, w sprawach z zakresu nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym oraz w sprawach związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez ochotnicze straże pożarne w ramach ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. 1. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obowiązujących regulacji prawnych, mających wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w górach i na obszarach wodnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

2) wyrażanie opinii i przedstawianie stanowiska odnośnie projektów aktów prawnych dotyczących ratownictwa górskiego i wodnego, ochrony przeciwpożarowej lub innych regulacji prawnych mających wpływ na działalność podmiotów w tym zakresie;

3) wyrażanie opinii oraz formułowanie propozycji zasad współpracy z organami administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewodów;

4) przedstawianie informacji o funkcjonowaniu ratownictwa górskiego i wodnego oraz problemów bieżących dotyczących organizacji ratowniczych;

5) przedstawianie propozycji inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa górskiego i wodnego oraz promocję wolontariatu.

2. Rada wydaje opinie i zajmuje stanowisko na wniosek Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

§ 3. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w którego zakresie czynności znajdują się sprawy związane z nadzorem nad ratownictwem górskim i wodnym oraz sprawy ochrony przeciwpożarowej;

2) wiceprzewodniczący – dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w zakresie której znajdują się sprawy związane z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym oraz sprawy ochrony przeciwpożarowej;

3) członkowie – przedstawiciele podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz ochotniczych straży pożarnych;

4) sekretarz – naczelnik wydziału, w komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym.

§ 4. 1. Spośród podmiotów, o których mowa w § 3 pkt 3, Minister wskazuje te, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady.

2. Wskazane podmioty proponują osoby do pełnienia funkcji członków.

3. Członków powołuje i odwołuje przewodniczący.

4. Powołanie członka następuje w drodze kierowanego imiennie zaproszenia do składu Rady, a jego odwołanie następuje w drodze pisma informującego o odwołaniu ze składu Rady.

§ 5. 1. Posiedzenia Rady zwołuje Minister lub przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka.

2. W razie nieobecności przewodniczącego, posiedzenia Rady zwołuje wiceprzewodniczący.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący, zaś w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

4. Rada działa kolegialnie w całości lub w grupach roboczych.

5. W pracach Rady i grup roboczych, o których mowa w ust. 4, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Rady, zaproszone przez przewodniczącego.

6. Członkowie mogą na wniosek przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przedstawiać indywidualne opinie i ekspertyzy przeznaczone do jego wiadomości.

7. Opinie i stanowiska Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów.

8. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniach nad opiniami i stanowiskami.

§ 6. Posiedzenia Rady są protokołowane przez pracownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym, wskazywanego przez sekretarza.

§ 7. Sekretarz przedstawia do aprobaty protokół z posiedzenia Rady przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu, w razie gdy ten przewodniczył Radzie.

§ 8. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym.

§ 9. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 46 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania Rady do spraw Ratownictwa Górskiego i Wodnego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 51).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 11.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »