| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zapewnienia Interoperacyjności krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Zapewnienia Interoperacyjności krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, zwanego dalej „SI POBYT”, z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) określenie sposobu, trybu i harmonogramu zapewnienia interoperacyjności SI POBYT z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej;

2) wypracowanie technicznych, organizacyjnych i finansowych koncepcji realizacji zadań związanych z zapewnieniem interoperacyjności SI POBYT z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej;

3) przygotowanie dla Ministra planu działań w obszarze zapewnienia interoperacyjności SI POBYT z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Robert Baran, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

2) członkowie Zespołu:

a) Grzegorz Polak – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

b) przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej:

– por. SG Rafał Kozłowski – Naczelnik Wydziału Informatyki i Utrzymania Systemów Biura Łączności i Informatyki,

– ppor. SG Paweł Hołoweńko – p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału IV Koordynacji i Postępowań Administracyjnych Zarządu do Spraw Cudzoziemców,

c) przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

– Ireneusz Przeklasa – Dyrektor Biura Informatyki,

– Aneta Kmita – Zastępca Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu;

3) sekretarz Zespołu – Krzysztof Brzeziński, Radca Ministra w Departamencie Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Na zaproszenie przewodniczącego Zespołu w posiedzeniu Zespołu mogą dodatkowo uczestniczyć inne osoby, niż wymienione w ust. 1 – z głosem doradczym.

§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i kieruje jego pracami;

3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4) zleca wykonanie opracowań, ekspertyz, raportów i analiz na potrzeby działania Zespołu.

2. Posiedzenie Zespołu może prowadzić również członek Zespołu wskazany przez przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

§ 7.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 8.

Przewodniczący Zespołu przedstawi Ministrowi sprawozdanie, z realizacji zadań, o których mowa w § 2, w terminie do dnia 31 maja 2015 r.

§ 9.

Minister znosi Zespół po zatwierdzeniu sprawozdania, o którym mowa w § 8.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »