| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2008 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2012 r. poz. 58), w załączniku „Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji” wprowadza się następujące zmiany:

1) w „Zasadach klasyfikacji i kwalifikacji akt”:

a) w części V zdaniu wprowadzającemu nadaje się brzmienie:

„V. Litera „X” występująca w obrębie symboli klasyfikacyjnych 1205, 5400, 5443, 5480, 5601, 5606, 5607 i 5608 jako kategoria archiwalna BE-X lub B-X oznacza okres obowiązkowego przechowywania akt, liczony na podstawie przepisów odrębnych, właściwych dla danego symbolu klasyfikacyjnego. I tak:”,

b) po wyrazach „Symbol 5606 – Akta dochodzenia umorzonego w trybie art. 325f kodeksu postępowania karnego.” dodaje się wyrazy: „Symbol 5607 – Akta dochodzenia umorzonego w sprawie w trybie zwykłym. Symbol 5608 – Akta postępowania sprawdzającego zakończonego postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.”;

2) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 544:

a) symbol klasyfikacyjny 5440 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

5440

Rejestr teczek:
1) przedsięwzięć werbunkowych,
2) rozpoznania operacyjnego,
3) rozpracowania operacyjnego,
4) obserwacji,
5) nadzoru,
6) kontroli, koordynacji,
7) ochrony (pomocy) świadka koronnego,
8) ochrony (pomocy)
pokrzywdzonego (świadka),
9) nadzoru prewencyjnego,
10) rzeczowych środków operacyjnych,
11) inne

BE-25

 

Dot. też mieszkań operacyjnych, lokali operacyjnych, bazy obserwacji, obiektu operacyjnego, operacyjnego środka transportu, szatni operacyjnej, legalizacyjnej

E

 

b) symbol klasyfikacyjny 5449 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

5449

Inne teczki

BE-10

Dot. też teczek nadzoru prewencyjnego i teczek ochrony (pomocy) pokrzywdzonego (świadka)

E

 

3) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 560 dodaje się symbole klasyfikacyjne 5607 i 5608 w brzmieniu:

 

 

 

5607

Akta dochodzenia umorzonego w sprawie w trybie zwykłym

B-X

BC

Okres przechowywania zależy od upływu przedawnienia, zgodnie z obowiązującą ustawą – kodeks karny i innymi ustawami, z wyłączeniem ustawy – kodeks karny skarbowy, liczony od daty popełnienia przestępstwa

E

 

 

 

5608

Akta postępowania sprawdzającego zakończonego postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego

B-X

BC

Okres przechowywania zależy od upływu przedawnienia, zgodnie z obowiązującą ustawą – kodeks karny i innymi ustawami, z wyłączeniem ustawy – kodeks karny skarbowy, liczony od daty popełnienia przestępstwa

E

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »