| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Traci moc zarządzenie nr 67 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 81).

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

Załącznik 1. [STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE]

Załącznik do zarządzenia nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 13 kwietnia 2015 r. (poz. 13)

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE

Rozdział 1.

FIRMA, SIEDZIBA ZAKŁADU

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą –samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2. Zakład może używać skróconej nazwy „SP ZOZ MSW w Rzeszowie”.

§ 2. Siedzibą Zakładu jest Rzeszów, ul. Krakowska 16.

§ 3. Zakład uzyskał osobowość prawną dnia 1 października 1998 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zakład jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000020148. Akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4. Organem tworzącym Zakład jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Zakład działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.3));

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.4));

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.5));

4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

5) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 6. Zakład jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej w rodzaju:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

szpitalnych,

innych niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocji zdrowia;

4) profilaktyki zdrowia.

§ 7. Zakład, wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwach:

1) „Szpital MSW w Rzeszowie” – w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane w jednostce organizacyjnej „Szpital”;

2) „Zespół Przychodni MSW w Rzeszowie” – w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne realizowane w jednostkach organizacyjnych:

a) Przychodnia w Rzeszowie,

b) Przychodnia w Krośnie,

c) Poradnia Badań Profilaktycznych w Przemyślu,

d) Poradnia Badań Profilaktycznych w Dębicy,

e) Poradnia Badań Profilaktycznych w Mielcu,

f) Poradnia Badań Profilaktycznych w Sanoku.

§ 8. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych:

a) szpitalnych w zakresie:

– anestezjologii,

– chirurgii ogólnej,

– chorób wewnętrznych,

– endoskopii zabiegowej,

– intensywnej terapii,

– kardiologii,

– kardiologii inwazyjnej,

– neurologii,

– neurologii udarowej,

– rehabilitacji neurologicznej,

b) szpitalnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nie przekraczającym 24 godzin – leczenie Jednego dnia” w zakresie:

– chirurgii,

– chorób wewnętrznych,

– kardiologii,

– neurologii,

c) innych niż szpitalne w zakresie:

– transportu sanitarnego,

– udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach, zdarzeniach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych,

– wizyt domowych;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) alergologii,

b) badań profilaktycznych i orzecznictwa lekarskiego,

c) chirurgii ogólnej,

d) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

e) chorób płuc,

f) dermatologii,

g) diabetologii,

h) endokrynologii,

i) gastroenterologii,

j) kardiologii,

k) leczenia uzależnień,

l) logopedii,

m) nadciśnienia tętniczego,

n) neurologii,

o) okulistyki,

p) otorynolaryngologii,

q) podstawowej opieki zdrowotnej,

r) położnictwa i ginekologii,

s) pomocy doraźnej,

t) promocji zdrowia,

u) psychologii,

v) rehabilitacji,

w) reumatologii,

x) urologii,

y) zdrowia psychicznego,

z) badań diagnostycznych w zakresie:

– audiometrii,

– badań metodą Holtera,

– badań psychotechnicznych,

– całodobowego pomiaru ciśnienia,

– elektroencefalografii,

– elektrokardiografii,

– elektrokardiografii wysiłkowej,

– elektromiografii,

– endoskopii,

– endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej,

– rentgenodiagnostyki ogólnej,

– spirometrii,

– ultrasonografu,

za) usprawniania leczniczego ogólnoustrojowego w ramach działu fizjoterapii w zakresie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych:

– fizjoterapii,

– fizykoterapii,

– kinezyterapii,

– krioterapii,

– masażu leczniczego;

3) współpracę z uczelniami oraz z innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

7) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

8) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

9) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;

10) świadczenie usług transportu sanitarnego;

11) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

13) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

14) wykonywanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, prawo jazdy, licencję detektywa, pracownika ochrony fizycznej oraz na rzecz innych osób ubiegających się o szczególne uprawnienia wymagane przez przepisy prawa;

15) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

16) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

17) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 9. Wykonując swoje zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz z innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 10. Organami Zakładu są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 11. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik.

2. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu.

3. Zastępcy kierownika i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W razie nieobecności kierownika zastępuje go, wyznaczony przez kierownika, zastępca kierownika, a w razie nieobecności zastępcy kierownika, pracownik wyznaczony przez kierownika.

§ 12. 1. Kierownik wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu, w tym w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 13. 1. W Zakładzie działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Zakładu.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 14. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestnictwo w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 15. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,

b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu,

d) przyznawania kierownikowi nagród,

e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem – z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych Zakładu oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład;

4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

5) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i w statucie Zakładu.

§ 16. Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 17. Spory wynikłe między kierownikiem a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 18. Strukturę organizacyjną Zakładu, wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych, określa załącznik do niniejszego statutu.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 19. 1. Zakład:

1) prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów;

2) reguluje zobowiązania.

2. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 20. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

§ 21. Zakład jest utrzymywany z wpływów:

1) pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z:

a) publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia,

b) osobami fizycznymi;

2) budżetu państwa i Unii Europejskiej;

3) innych źródeł wymienionych w art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 22. Zakład jest obowiązany uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o jednostkowej wartości przekraczającej 50 000 zł;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności innej niż odpłatna działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Zakładu.

§ 23. Zakład prowadzi wydzieloną działalność inną niż odpłatna działalność lecznicza w zakresie:

1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu;

2) obrotu środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach;

3) sterylizacji narzędzi;

4) testowania sprzętu i wyposażenia medycznego;

5) organizacji konferencji;

6) działalności handlowej.

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491 i 1626.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175, 1188, 1491 i 1831.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik do statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie

1. Przedsiębiorstwo – „Szpital MSW w Rzeszowie”:

1) „Szpital”:

a) Izba Przyjęć Szpitala,

b) Oddział:

– Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

– Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej,

– Chorób Wewnętrznych,

– Kardiologiczny,

– Neurologiczny,

– Rehabilitacji Neurologicznej,

c) Blok Operacyjny,

d) Pracownia ECPW – Endoskopowej Cholangiopankreatografii Wstecznej,

e) Pracownia Radiologii Zabiegowej,

f) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

g) Apteka Zakładowa.

2. Przedsiębiorstwo – „Zespół Przychodni MSW w Rzeszowie”:

1) „Przychodnia w Rzeszowie”:

a) Ambulatorium Ogólne,

b) Gabinet:

– Diagnostyczno-Zabiegowy POZ,

– Diagnostyczno-Zabiegowy,

c) Punkt Szczepień,

d) Poradnie:

– Lekarza POZ,

– Pielęgniarki POZ,

– Położnej POZ,

– Alergologiczna,

– Badań Profilaktycznych w Rzeszowie,

– Chirurgii Ogólnej,

– Chirurgii Ogólnej dla Dzieci,

– Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

– Chorób Płuc,

– Dermatologiczna,

– Diabetologiczna,

– Endokrynologiczna,

– Gastroenterologiczna,

– Kardiologiczna,

– Leczenia Uzależnień,

– Logopedyczna,

– Nadciśnienia Tętniczego,

– Neurologiczna,

– Okulistyczna,

– Otorynolaryngologiczna,

– Położniczo-Ginekologiczna,

– Psychologiczna,

– Rehabilitacyjna,

– Reumatologiczna,

– Urologiczna,

– Zdrowia Psychicznego,

e) Pracownie Diagnostyczne:

– Badań Metodą Holtera,

– Badań Słuchu – Audiometrii,

– Całodobowego Pomiaru Ciśnienia,

– EEG,

– EMG,

– Endoskopii,

– Elektrokardiografii,

– Elektrokardiografii Wysiłkowej,

– Psychologiczna,

– Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

– Spirometrii,

– USG,

f) Pracownie Rehabilitacyjne:

– Fizykoterapia,

– Kinezyterapia,

– Krioterapia,

– Masażu Leczniczego,

g) Dział Fizjoterapii,

h) Zespół Transportu Sanitarnego,

i) Wojewódzka Komisja Lekarska MSW w Rzeszowie;

2) „Przychodnia w Krośnie”:

a) Poradnie:

Lekarza POZ,

– Pielęgniarki POZ,

– Badań Profilaktycznych,

– Chirurgii Ogólnej,

– Dermatologiczna,

– Neurologiczna,

– Okulistyczna,

– Otorynolaryngologiczna,

– Położniczo-Ginekologiczna,

b) Gabinet:

– Diagnostyczno-Zabiegowy,

c) Pracownie Diagnostyczne:

– Badań Słuchu-Audiometrii,

– Elektrokardiografii,

d) Punkt Szczepień;

3) Poradnia Badań Profilaktycznych w Przemyślu;

4) Poradnia Badań Profilaktycznych w Dębicy;

5) Poradnia Badań Profilaktycznych w Mielcu;

6) Poradnia Badań Profilaktycznych w Sanoku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »