| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, zwane dalej „Forum”.

2. Forum stanowi miejsce wymiany poglądów oraz dialogu społecznego prowadzonego dla reprezentowania interesów zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych, przy uwzględnieniu ustawowych zadań realizowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

§ 2.

Do zadań Forum należy w szczególności:

1) ocena aspektów społecznych i ekonomicznych sytuacji zawodowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych;

2) podejmowanie dyskusji na temat rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych;

3) analizowanie zagadnień o istotnym znaczeniu dla funkcjonariuszy i pracowników resortu spraw wewnętrznych oraz przedstawianie przewodniczącemu rekomendacji i wniosków w obszarze działania Forum;

4) stała wymiana informacji w obszarze działania Forum;

5) w sprawach tego wymagających, wypracowywanie wspólnego stanowiska w obszarze zadań Forum.

§ 3.

1. W skład Forum wchodzą:

1) przewodniczący – Minister Spraw Wewnętrznych;

2) członkowie – przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

a) sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego,

b) sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej,

d) Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

3) członkowie – przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

a) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach nadzoru nad Policją i Biurem Ochrony Rządu,

b) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach nadzoru nad Państwową Strażą Pożarną,

c) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach nadzoru nad Strażą Graniczną,

d) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wykonywania zadań dysponenta części budżetowej pozostającej we właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych,

e) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wykonywania zadań z zakresu pomocy prawnej,

f) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach nadzoru założycielskiego Ministra Spraw Wewnętrznych nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej,

g) Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw kontaktów ze związkami zawodowymi – sekretarz Forum,

h) Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych;

4) członkowie – przedstawiciele organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych:

a) Komendant Główny Policji oraz osoba wyznaczona przez Komendanta Głównego Policji,

b) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz osoba wyznaczona przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

c) Komendant Główny Straży Granicznej oraz osoba wyznaczona przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,

d) Szef Biura Ochrony Rządu oraz osoba wyznaczona przez Szefa Biura Ochrony Rządu;

5) członkowie – przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych:

a) pięciu przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów,

b) jeden przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa,

c) dwóch przedstawicieli Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,

d) dwóch przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

e) dwóch przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

6) członkowie – przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych:

a) dwóch przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji,

b) jeden przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Policji – Komisja Krajowa w Katowicach,

c) trzech przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

d) jeden przedstawiciel Niezależnego Związku Zawodowego Policji w Katowicach,

e) jeden przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji.

2. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka, może zapraszać do udziału w posiedzeniach Forum osoby spoza jego składu, w szczególności ekspertów w zakresie spraw objętych zadaniami Forum. Eksperci mają prawo wyrażania swoich opinii i rekomendacji.

3. W posiedzeniach Forum stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w uzgadnianiu wspólnego stanowiska, osoby wskazane przez przewodniczącego, których udział w posiedzeniu jest niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych lub do obsługi prac Forum.

4. W sytuacji, gdy niemożliwy jest osobisty udział w posiedzeniu członka Forum, w posiedzeniu Forum uczestniczy upoważniony przez tego członka przedstawiciel, z zastrzeżeniem że w zastępstwie osób wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2–4 uczestniczy upoważniony przedstawiciel w randze co najmniej zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej.

§ 4.

1. Posiedzenia Forum zwołuje przewodniczący, z własnej inicjatywy, co najmniej cztery razy do roku lub na umotywowany wniosek członka Forum.

2. Posiedzeniami Forum kieruje przewodniczący albo wyznaczony przez przewodniczącego członek – przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

3. Przewodniczący może powierzyć członkom wykonanie określonych prac służących realizacji zadań Forum.

§ 5.

W ramach Forum przewodniczący może powołać grupy robocze do realizacji określonych zadań. Grupy robocze składają przewodniczącemu sprawozdania z wykonania powierzonych im zadań.

§ 6.

1. W sprawach tego wymagających, Forum przyjmuje w drodze uzgodnienia wspólne stanowisko, o którym mowa w § 2 pkt 5. Wspólne stanowisko podawane jest do publicznej wiadomości w formie komunikatu.

2. Szczegółowy tryb pracy oraz organizację wewnętrzną Forum określa regulamin przyjęty przez Forum na pierwszym posiedzeniu.

§ 7.

1. Obsługę merytoryczną Forum zapewnia sekretarz Forum, który w szczególności monitoruje realizację przyjętych ustaleń i zadań, w tym przestrzeganie terminów ich realizacji.

2. Obsługę techniczno-organizacyjną posiedzeń Forum zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

§ 8.

1. Posiedzenia Forum odbywają się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych albo w miejscu wskazanym przez przewodniczącego.

2. Protokół z posiedzenia Forum, po akceptacji sekretarza Forum, przedkładany jest do podpisu przewodniczącemu.

3. Protokół z posiedzenia Forum doręczany jest członkom.

4. Komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych współpracują z sekretarzem Forum i – w zakresie swojej właściwości – udzielają pomocy w realizacji działań związanych z zadaniami Forum.

§ 9.

Udział w pracach Forum jest nieodpłatny.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: T. Piotrowska

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »