| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 136 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 i 541) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) sposób, tryb i terminy przekazania kopii wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 4 stycznia 2016 r. zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców;

2) sposób współdziałania podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) centralnej ewidencji kierowców – należy przez to rozumieć ewidencję, o której mowa w art. 100a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2));

2) ewidencji – należy przez to rozumieć ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

3) kopiach wpisów – należy przez to rozumieć kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 4 stycznia 2016 r. zgromadzonych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, obejmujące następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

d) adres zamieszkania,

e) [1] o wykroczeniu lub przestępstwie stanowiącym naruszenie przepisów ruchu drogowego – data uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, liczba punktów otrzymanych przez kierowcę, nazwa naruszenia, data, godzina i miejsce jego popełnienia, dane pojazdu (rodzaj, marka i numer rejestracyjny), którym popełniono naruszenie.

§ 3.

1. Policja przekazuje kopie wpisów do centralnej ewidencji kierowców w postaci elektronicznej za pomocą systemu, w którym prowadzona jest ewidencja.

2. Potwierdzeniem przekazania kopii wpisów do centralnej ewidencji kierowców jest raport sporządzony w postaci elektronicznej przez jej administratora.

§ 4.

1. Przekazanie kopii wpisów rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2015 r. i zakończy się do dnia 3 stycznia 2016 r.

2. Przekazanie kopii wpisów, które do dnia 3 stycznia 2016 r. nie zostały wprowadzone do ewidencji, nastąpi niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Policję.

3. Przekazanie kopii wpisów, o których mowa w ust. 2, zakończy się po uzupełnieniu wszystkich kopii wpisów, które podlegają przekazaniu do centralnej ewidencji kierowców.

§ 5.

1. W przypadku przekazania niekompletnych kopii wpisów lub kopii wpisów zawierających błąd, raport, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawiera informację o niekompletności lub błędzie.

2. Organem właściwym do wyjaśnienia niezgodności jest Komendant Główny Policji. Przy wyjaśnianiu niezgodności Komendant Główny Policji współpracuje z właściwymi komendantami wojewódzkimi Policji i Komendantem Stołecznym Policji.

3. Wyjaśnienie niezgodności polega na poprawnym przekazaniu do centralnej ewidencji kierowców kopii odpowiednich wpisów w postaci skorygowanych komunikatów. W przypadku, gdy stwierdzone niezgodności stanowią ponad 10 % przekazanych kopii wpisów, wyjaśnienie niezgodności może polegać na ponownym rozpoczęciu przekazania wszystkich kopii wpisów do centralnej ewidencji kierowców. Do przekazania skorygowanych kopii wpisów stosuje się § 3.

4. Wyjaśnienie niezgodności powinno zakończyć się w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania raportu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591 i 933.

[1] § 2 pkt 3 oznaczenie lit. e) w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2015 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.MSW. poz. 30). Zmiana weszła w życie 30 lipca 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »