| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 132
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2016/2017

Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się warunki i tryb przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2016/2017, zgodnie z wnioskiem Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, uchwalonym uchwałą nr 19/05/2015 z dnia 20 maja 2015 r.

§ 2.

Warunki i tryb przyjęć, o których mowa w § 1, określa załącznik do decyzji.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. G. Karpiński

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 860.

Załącznik 1. [WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ NA WYDZIALE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017]

Załącznik do decyzji nr 132 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 7 sierpnia 2015 r. (poz. 31)

WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ NA WYDZIALE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Rozdział I

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej:

1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

2. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby, które spełniają wymagania określone w art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 638), to jest osoby:

1) posiadające obywatelstwo polskie,

2) niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,

3) korzystające z pełni praw publicznych,

4) które nie przekroczyły 25 roku życia,

5) które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,

6) posiadające odpowiednie warunki psychofizyczne.

3. W celu przyjęcia do służby kandydaci zdają egzamin wstępny sprawnościowy, na który składa się: test sprawności – tor przeszkód oraz sprawdzian z umiejętności pływania. Egzamin wstępny sprawnościowy organizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

4. Od kandydatów wymaga się, aby na pisemnym egzaminie dojrzałości mieli ocenę z matematyki i języka obcego oraz co najmniej jednego z przedmiotów: fizyka i astronomia lub chemia.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniani są tylko kandydaci, którzy z testu sprawnościowego – toru przeszkód uzyskali wynik lepszy od średniego, zdali sprawdzian z umiejętności pływania oraz uzyskali oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki i języka obcego oraz z fizyki i astronomii lub chemii.

6. Wyniki pisemne egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w punkcie 4 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb: 0,7 ● P lub 1 ● R, gdzie:

– P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

– R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

7. Punkty rekrutacyjne oblicza się stosując współczynniki przeliczeniowe: 1,0 dla matematyki, 0,8 dla fizyki i astronomii lub chemii i 0,5 dla języka obcego.

8. Spośród osób określonych w punkcie 5 tworzy się listę rankingową na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego oraz fizyki i astronomii lub chemii.

W przypadku równej liczby punktów rekrutacyjnych o kolejności decyduje lepszy wynik z egzaminu sprawnościowego.

9. Do służby kandydackiej wstępnie kwalifikowane są osoby:

1) według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc,

2) według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się, odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

10. Osoby wstępnie zakwalifikowane zostają przyjęte do służby kandydackiej po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie posiadania zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

11. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia przez właściwą komisję lekarską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącego osoby wstępnie zakwalifikowanej do służby kandydackiej, na badania psychofizyczne kwalifikowane i kierowane są kolejne osoby z listy rankingowej.

12. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) złożenie ślubowania,

2) pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

3) immatrykulacja.

13. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia, nie stosuje się punktów 6–8.

Rozdział II

Egzamin wstępny sprawnościowy:

1. Test sprawności – tor przeszkód

1) ZASADY POKONYWANIA TORU PRZESZKÓD:

Lp.

Opis elementu

Błędy w pokonywaniu przeszkód

1.

Pozycja startowa – leżenie przodem

Falstart

2.

Przeniesienie manekina z materaca „A” na materac „B”. Ciężar manekina: 50 kg

Manekin po przeniesieniu opiera się o podłogę

3.

Przejście pod płotkiem – wys. 76 cm

Ominięcie płotka

4.

Przejazd nad skrzynią przy pomocy drążka. Wysokość drążka: 250 cm, wysokość skrzyni: 5 części

Przejazd obok skrzyni, stawanie nogami na górnej części skrzyni

5.

Przejście pod płotkiem – wys. 76 cm

Ominięcie płotka

6.

Odmyk (przewrót w przód) na drążku ze wspierania przodem. 190 cm

Pokonanie przeszkody innym sposobem

7.

Przejście pod płotkami – wys. 76 cm

Ominięcie płotków

8.

Przeskok rozkroczny przez skrzynię – odbicie z odskoczni. Wysokość: 5 części

Pokonanie skrzyni bez oparcia dłoni, przejście nogami po skrzyni, siad na skrzyni

9.

Skok „tygrysi” przez skrzynię. Wysokość: 4 części

Skok bez przewrotu w przód, położenie dłoni na skrzyni

10.

Pokonanie górą wysokiej skrzyni: 7 części

Ominięcie przeszkody

11.

Przeniesienie manekina z materaca „B” na materac „A”. Ciężar manekina: 50 kg

Manekin po przeniesieniu opiera się o podłogę

12.

Dwa przewroty w przód na materacach

Przewrót bez położenia dłoni na materacu

13.

Przejście lub przebiegnięcie po dwóch równoważniach ustawionych skośnie

Zeskok na parkiet lub dotknięcie parkietu przed zaznaczoną linią prostopadłą do końca drugiej równoważni

14.

Przejście pod płotkiem – wys. 76 cm,

Ominięcie płotka

15.

Slalom między chorągiewkami

Przewracanie chorągiewek ramionami – tzw. slalom narciarski, ominięcie chorągiewki

16.

Meta

Ominięcie fotokomórki, rzut „szczupakiem”

 

2) DYSKWALIFIKACJE

Kandydat zostanie zdyskwalifikowany w przypadku:

a) nieprawidłowego pokonania lub ominięcia przeszkody i kontynuowania biegu bez powtórnego prawidłowego pokonania przeszkody,

b) rezygnacji z pokonania toru przeszkód,

c) kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie próby,

d) drugiego falstartu,

e) spóźnienia na start.

infoRgrafika

2. Sprawdzian z umiejętności pływania na dystansie 50 m:

(tylko kandydaci, którzy z testu sprawnościowego – toru przeszkód uzyskali wynik lepszy od średniego). Czas maksymalny pokonania dystansu – 90 sek. Pływanie odbywa się na basenie o głębokości 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody.

DYSKWALIFIKACJE

Kandydat zostanie zdyskwalifikowany w przypadku:

a) korzystania z pomocy ściany, liny, innego kandydata podczas pływania,

b) braku dotknięcia ściany podczas nawrotu,

c) rezygnacji z pływania,

d) kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie próby,

e) nie stawienia się na start.

Rozdział III

Informacje dodatkowe:

1. Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury międzynarodowej na potrzeby rekrutacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej rozstrzyga Rektor – Komendant.

4. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby rekrutacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej rozstrzyga Rektor – Komendant.

5. Wykaz dokumentów:

1) podanie do Rektora – Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,

2) świadectwo dojrzałości – oryginał wydany przez szkołę,

3) dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

4) poświadczona kopia dowodu osobistego – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składania dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym – należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),

5) 1 kolorowa fotografia na białym tle 3,5 x 4,5 cm, podpisana imieniem i nazwiskiem,

6) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego – wystawione przez lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed egzaminem; termin dostarczenia dokumentu: w dniu egzaminu sprawnościowego,

7) kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się.

6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor – Komendant najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »