| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 162A
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Policji

Na podstawie art. 56 ust. 5 w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. ) postanawia się, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się zmiany w statucie Wyższej Szkoły Policji uchwalone uchwałą nr 40/111/2015 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian do statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

§ 2.  Zmiany, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do decyzji.

§ 3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 3.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

Załącznik 1. [UCHWAŁA NR 40/111/2015 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIAN DO STATUTU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE]

Załącznik do decyzji nr 162A Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 30 września 2015 r. (poz. 40)

UCHWAŁA NR 40/111/2015 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIAN DO STATUTU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

Na podstawie art. 56 w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 211/11/2014 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu, zatwierdzonego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. (znak: DN-BK-0762-2014) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W statucie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkowie organów kolegialnych niebędący funkcjonariuszami Policji, podczas uroczystości, o której mowa w § 3 ust. 1, noszą togi i birety według wzorów określonych odpowiednio przez Senat i radę wydziału, z zastrzeżeniem ust. 4.”;

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji określa Komendant Główny Policji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zlecić Uczelni wykonanie zadania związanego z działaniem Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji, jeżeli zadanie to jest niezbędne ze względu na potrzeby bezpieczeństwa publicznego, ochronę ludności lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.”;

3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe związane z realizowanymi kierunkami studiów, kursy dokształcające i szkolenia.”;

4) § 14 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej dla poszczególnych kierunków studiów;”;

5) § 14 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) określanie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;”;

6) w § 14 ust. 1 dodaje się punkt 24 w brzmieniu:

„24) określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się;”;

7) § 14 ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) określanie zasad pobierania opłat, wiążących komendanta-rektora przy zawieraniu umowy związanej z odbywaniem studiów i za usługi edukacyjne, oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Określanie wzoru umowy związanej z odbywaniem studiów i za usługi edukacyjne;”;

8) § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a i lit. b, są wybierani na ogólnych zebraniach wyborczych tych grup, przeprowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą.”;

9) w § 26 ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) potwierdzanie efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.”;

10) § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komendant-rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym funkcjonariuszy, pracowników, studentów i słuchaczy.”;

11) § 29 ust. 4 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) przedstawia w terminie do 30 listopada roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych roczne sprawozdanie z działalności Uczelni;”;

12) § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoba kandydująca na funkcję prodziekana do spraw studenckich musi uzyskać w terminie 7 dni od zgłoszenia kandydatury zgodę większości przedstawicieli studentów w wydziałowym kolegium elektorów”;

13) § 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nieprzedstawienie w terminie stanowiska przez przedstawicieli studentów w wydziałowym kolegium elektorów, uważa się za wyrażenie zgody”;

14) § 37 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wyłonienie w postępowaniu konkursowym kandydatów na funkcję prorektora do spraw studiów i prorektora do spraw studenckich powoduje powołanie ich na te funkcje.”;

15) § 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej wybierani są na ogólnym zebraniu nauczycieli akademickich zwykłą większością głosów.”;

16) § 88 otrzymuje brzmienie:

„§ 88. Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym i usługowym, związane z funkcjonowaniem Uczelni są wykonywane przez komórki administracji i stanowiska jednoosobowe Uczelni podległe bezpośrednio komendantowi-rektorowi, zastępcy komendanta-prorektorowi, dziekanom, kanclerzowi lub kwestorowi.”;

17) § 89 otrzymuje brzmienie:

„§ 89. Zadaniem komórek administracji i stanowisk jednoosobowych Uczelni jest wspomaganie Uczelni w wykonywaniu zadań naukowych, dydaktycznych i wychowawczych.”;

18) § 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórki administracji i stanowiska jednoosobowe Uczelni tworzy, przekształca i likwiduje komendant-rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.”;

19) w § 90 uchyla się ust. 2;

20) § 92 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Działalność kanclerza oraz podległych mu komórek administracji Uczelni jest oceniana przez komendanta-rektora raz w roku po okresie sprawozdawczym. Ocena ta jest przedstawiana Senatowi na posiedzeniu w pierwszym kwartale nowego roku kalendarzowego.”;

21) § 97 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Studia w Uczelni są prowadzone zgodnie z efektami kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów.”;

22) § 97 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat określa umowa między Uczelnią a studentem lub osoba przyjęta na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”;

23) § 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, na zasadach ustalonych przez radę wydziału.”;

24) § 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Student może uzyskać urlop od zajęć w Uczelni na zasadach i w trybie określonych w regulaminie studiów.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych decyzji zatwierdzającej zmiany w statucie.

Przewodniczący Senatu
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Komendant-Rektor

insp. dr Piotr Bogdalski

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240 i 1268.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »