| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w związku z przygotowaniem Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i wsparciem organizacji Światowych Dni Młodzieży, w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw koordynacji działań służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w związku z przygotowaniem Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i wsparciem organizacji Światowych Dni Młodzieży, w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r., zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Pracę Zespołu nadzoruje Sekretarz lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie planów działań służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w związku z przygotowaniem zabezpieczenia:

a) Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r., zwanego dalej „Szczytem”, we współpracy z innymi instytucjami, w szczególności z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uwzględniający działania służb współdziałających,

b) wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i wsparciem organizacji Światowych Dni Młodzieży w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r., zwanej dalej „ŚDM”;

2) opracowanie planu zabezpieczenia wewnętrznego i ochrony obiektu głównego Szczytu (Stadion Narodowy), w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Żandarmerią Wojskową, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego;

3) koordynacja działań służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w związku z przygotowaniem i realizacją Szczytu (we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojewodą Mazowieckim i Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy) i ŚDM, wynikająca z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4) stała wymiana informacji pomiędzy służbami, o których mowa w § 1 ust. 1;

5) bieżąca współpraca z organizatorami Szczytu i ŚDM;

6) monitorowanie stanu przygotowań służb, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do zabezpieczenia Szczytu oraz ŚDM;

7) przygotowanie wspólnego stanowiska kierowania na potrzeby Szczytu;

8) przygotowanie wspólnego stanowiska kierowania na potrzeby ŚDM;

9) w zależności od potrzeb, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat działań podejmowanych przez Zespół dla Sekretarza lub Podsekretarza Stanu nadzorującego pracę Zespołu.

§ 3.

1. Decyzję Zespołu podejmuje Przewodniczący Zespołu w porozumieniu z członkami Zespołu.

2. Decyzje w zespołach zadaniowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, podejmuje kierownik zespołu zadaniowego w porozumieniu z członkami zespołu zadaniowego.

3. W przypadku braku porozumienia, rozbieżności rozstrzygają odpowiednio – Przewodniczący albo kierownik zespołu zadaniowego.

4. Przewodniczący Zespołu może, na wniosek członka Zespołu albo z własnej inicjatywy, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem prac Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk członków Zespołu (tryb obiegowy).

§ 4.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Komendant Główny Policji;

2) członkowie:

a) Zastępca Komendanta Głównego Policji,

b) Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu,

c) Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej,

d) Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

e) Przedstawiciel MSW w Międzyresortowej Grupie Roboczej do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2016 r. – Koordynator funkcjonalny ds. bezpieczeństwa Szczytu NATO,

f) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich lub jego Zastępca,

g) Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej lub jego Zastępca,

h) Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego lub jego Zastępca,

i) Dyrektor Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności lub jego Zastępca,

j) Dyrektor Departamentu Budżetu lub jego Zastępca;

3) Sekretarz Zespołu – wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu przedstawiciel Komendy Głównej Policji.

2. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawiciele organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

4. Do obowiązków Sekretarza Zespołu należy w szczególności sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu, przesyłanie ich członkom Zespołu oraz Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu nadzorującemu pracę Zespołu.

§ 5.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, co najmniej raz w miesiącu;

2) opracowanie regulaminu prowadzenia prac Zespołu;

3) przydzielanie zadań członkom Zespołu i weryfikowanie stanu ich realizacji;

4) tworzenie zespołów zadaniowych, spośród członków Zespołu i osób, o których mowa w § 4 ust. 3;

5) określenie zadań, terminów ich wykonania, zasad działania, składu osobowego, siedziby oraz kierownika, zespołów zadaniowych, o których mowa w pkt 4;

6) zapraszanie na posiedzenia osób spoza składu Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 3;

7) określanie sposobu i trybu wymiany informacji pomiędzy członkami Zespołu i osobami, o których mowa w § 4 ust. 3;

8) systematyczne informowanie Sekretarza lub Podsekretarza Stanu nadzorującego pracę Zespołu, o realizacji zadań, o których mowa w § 2, podjętych przez służby podległe i nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, pracami Zespołu kieruje wskazany przez Przewodniczącego członek Zespołu.

3. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Szef Biura Ochrony Rządu wyznaczają do składu Zespołu swoich Zastępców odpowiedzialnych za przygotowania do Szczytu i ŚDM.

4. Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Szef Biura Ochrony Rządu udzielają Przewodniczącemu Zespołu niezbędnego wsparcia w zakresie prac Zespołu oraz wdrażania podjętych przez Zespół ustaleń.

§ 6.

1. Udział w pracach Zespołu i zespołów zadaniowych, o których mowa § 5 ust. 1 pkt 4, jest nieodpłatny.

2. Koszty czynności podejmowanych w ramach Zespołu i zespołów zadaniowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, są pokrywane przez jednostki, które dokonują tych czynności.

§ 7.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Komenda Główna Policji.

§ 8.

1. Przewodniczący Zespołu przedstawi Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu nadzorującemu pracę Zespołu sprawozdanie z działalności Zespołu, w terminie do 30 września 2016 r.

2. Sekretarz lub Podsekretarz Stanu nadzorujący pracę Zespołu może żądać uzupełnienia sprawozdania z działalności Zespołu lub wyjaśnienia określonych kwestii, z jednoczesnym wskazaniem terminu na realizację tych czynności.

3. Zespół kończy prace z chwilą przyjęcia sprawozdania przez Sekretarza lub Podsekretarza Stanu nadzorującego pracę Zespołu.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1265).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »