| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 47
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.2)) oraz art. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224 oraz z 2015 r. poz. 978) zarządza się, co następuje:

Procedura przygotowawcza

§ 1

1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., której celem jest ustalenie stanu aktywów i pasywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic w ewidencji księgowej.

2. Inwentaryzacji podlegają:

1) akcje i udziały Skarbu Państwa;

2) papiery wartościowe zdeponowane w departamencie właściwym w sprawie ewidencji;

3) składniki mienia rzeczowego pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa, po rozwiązanych lub wygasłych umowach leasingowych mienia Skarbu Państwa oraz przejęte przez Skarb Państwa z innych tytułów, zwane dalej „mieniem polikwidacyjnym”;

4) nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieoddane w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym, zwane dalej „nieruchomościami Skarbu Państwa”.

3. W stosunku do składników majątkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 przepis art. 26 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

4. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o datach wykonania poszczególnych czynności inwentaryzacyjnych, należy przez to rozumieć obowiązek zakończenia określonej czynności najpóźniej we wskazanym dniu.

§ 2

1. Minister Skarbu Państwa powołuje Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej „Komisją I”, w trzyosobowym składzie i wskazuje jej przewodniczącego.

2. Przewodniczący Komisji I w porozumieniu z Dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji, wskazuje dwóch przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa do pracy w zespołach spisowych w zakresie inwentaryzacji składników mienia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i informację o tym przedkłada do zatwierdzenia przez Ministra Skarbu Państwa.

3. Minister Skarbu Państwa zatwierdza kandydatury przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji I, o której mowa w ust. 2.

4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych wskazanych przez Komisję I, do dnia 13 listopada 2015 r., przekazują Komisji I listy pracowników wytypowanych do pracy w zespołach spisowych w zakresie inwentaryzacji składników mienia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 4, według liczby ustalonej przez Komisję I proporcjonalnie do stanu osobowego poszczególnych komórek organizacyjnych.

5. Przewodniczący Komisji I proponuje składy trzyosobowych zespołów spisowych w zakresie inwentaryzacji składników mienia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 4, wskazuje ich przewodniczących i przedkłada, do dnia 20 listopada 2015 r., stosowny wykaz członków zespołów spisowych do zatwierdzenia przez Ministra Skarbu Państwa.

6. Minister Skarbu Państwa zatwierdza składy zespołów spisowych, o których mowa w ust. 5 do dnia 27 listopada 2015 r.

7. W skład Komisji I nie mogą wchodzić pracownicy bezpośrednio wykonujący obowiązki służbowe w odniesieniu do składników majątkowych wymienionych w § 1 ust. 2.

8. W sytuacjach uzasadnionych, Przewodniczący Komisji I może w trakcie trwania inwentaryzacji zmienić skład zespołu spisowego. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

9. Pracownik oddelegowany do pracy w zespole spisowym pozostaje w dyspozycji Komisji I i w czasie czynnego wykonywania prac inwentaryzacyjnych jest zwolniony z wykonywania innych zadań wynikających z jego zakresu obowiązków.

§ 3

1. Komisja I we współpracy z komórką organizacyjną właściwą w sprawie ewidencji, do dnia 11 grudnia 2015 r., przeprowadza szkolenia pracowników oraz przedstawicieli wojewodów zaangażowanych w czynności inwentaryzacyjne.

2. Komisja I co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia przekaże Dyrektorom właściwych komórek organizacyjnych drogą elektroniczną (e-mail) listy pracowników przewidzianych do odbycia szkolenia wraz ze wskazaniem jego terminu.

§ 4

Członkowie Komisji I mogą na każdym etapie kontrolować przebieg inwentaryzacji oraz jej wyniki, a efekty kontroli zostają potwierdzone sporządzeniem notatki przedłożonej w trakcie inwentaryzacji Ministrowi Skarbu Państwa, a po jej zakończeniu – dołączonej do sprawozdania końcowego.

Inwentaryzacja akcji i udziałów Skarbu Państwa

§ 5

1. Stan akcji i udziałów Skarbu Państwa ustala się w drodze:

1) spisu z natury dla papierów wartościowych przechowywanych w depozycie papierów wartościowych spółek niepublicznych prowadzonym przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawie ewidencji;

2) uzyskania potwierdzenia stanu ilościowo-wartościowego akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których prawa z akcji i udziałów wykonują komórki organizacyjne właściwe w sprawie nadzoru właścicielskiego;

3) uzyskania potwierdzenia stanu ilościowo-wartościowego akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których prawa z akcji i udziałów wykonują, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Skarbu Państwa, inne spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz inne organy (w szczególności inni ministrowie);

4) porównania danych z dokumentami znajdującymi się w Ministerstwie Skarbu Państwa dla spółek, które nie nadesłały potwierdzenia, o którym mowa w pkt 2 i 3.

2. Za ustalenie stanu akcji i udziałów Skarbu Państwa, na zasadach określonych w ust. 1, odpowiedzialni są:

1) Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji dla papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) Dyrektorzy komórek organizacyjnych właściwych w sprawie nadzoru właścicielskiego w spółkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4;

3) Dyrektorzy komórek organizacyjnych właściwych w sprawie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami, którym udzielono pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 6

1. Zespoły spisowe, powołane do inwentaryzacji papierów wartościowych przechowywanych w depozycie papierów wartościowych spółek niepublicznych, w dniu 31 grudnia 2015 r., przeprowadzają inwentaryzację i sporządzają protokoły według wzoru określonego w załączniku nr 1, które następnie przekazują do zatwierdzenia Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji, do dnia 15 stycznia 2016 r., przekazuje zatwierdzone protokoły Komisji I.

§ 7

1. Ustalenie stanów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, odbywa się na podstawie pisemnego potwierdzenia stanu ilościowo-wartościowego akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółce oraz wysokości kapitału zakładowego, uzyskanego przez komórki organizacyjne właściwe w sprawie nadzoru właścicielskiego od zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa lub z biur maklerskich i banków, w których przechowywane są akcje Skarbu Państwa, sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.

2. Z czynności opisanych w ust. 1, komórki organizacyjne właściwe w sprawie nadzoru właścicielskiego sporządzają zbiorcze zestawienie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3, do którego dołączają oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 i, do dnia 22 stycznia 2016 r., przekazują je Komisji I.

3. Dla spółek, które nie nadeślą potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, komórki organizacyjne właściwe w sprawie nadzoru właścicielskiego ustalają stany ilościowo-wartościowe w drodze porównania danych z dokumentami, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 i sporządzają zbiorcze zestawienie informacji w tym zakresie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 i, do dnia 22 stycznia 2016 r., przekazują je Komisji I.

4. Komisja I po weryfikacji stanów ilościowo-wartościowych akcji i udziałów Skarbu Państwa, do dnia 29 stycznia 2016 r., przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji, w celu ustalenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.

5. Komórka organizacyjna właściwa w sprawie ewidencji, w oparciu o materiały przekazane przez Komisję I, ustala różnice inwentaryzacyjne w zakresie akcji i udziałów Skarbu Państwa i, do dnia 5 lutego 2016 r., przekazuje wykazy różnic inwentaryzacyjnych Komisji I sporządzone zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w załącznikach nr 6–8.

6. Komisja I w przypadku wykazania różnic inwentaryzacyjnych w zakresie akcji i udziałów Skarbu Państwa, występuje do Dyrektorów komórek organizacyjnych właściwych w sprawie nadzoru właścicielskiego o ich wyjaśnienie.

7. Dyrektorzy komórek organizacyjnych właściwych w sprawie nadzoru właścicielskiego, do dnia 17 lutego 2016 r., przekazują Komisji I wyjaśnienia w zakresie różnic inwentaryzacyjnych, podając właściwe ilości i wartości akcji i udziałów Skarbu Państwa do ujęcia w księgach rachunkowych oraz dokonają korekty stanów ewidencyjnych, wystawiając odpowiednie dokumenty transakcyjne stosowane w ewidencji księgowej akcji i udziałów.

Inwentaryzacja mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa

§ 8

1. Inwentaryzację mienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 przeprowadzają wojewodowie na podstawie upoważnień wydanych zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

2. W przypadku składników mienia przejętego na rzecz Skarbu Państwa po dniu 31 grudnia 2014 r. inwentaryzację mienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 przeprowadzają wojewodowie z udziałem przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa.

3. Stan mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa ustala się w drodze spisu z natury oddzielnie dla każdego obiektu do dnia 15 stycznia 2016 r.

4. Wynikowe dokumenty inwentaryzacyjne muszą zawierać dane dostatecznie identyfikujące poszczególne składniki mienia oraz ich ilość i wartość.

§ 9

1. Do dnia 15 stycznia 2016 r. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji uzyska od wojewodów wynikowe dokumenty inwentaryzacyjne.

2. Do dnia 29 stycznia 2016 r., Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji przekazuje Komisji I dane dotyczące mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa ustalone w wyniku inwentaryzacji wraz z wynikowymi dokumentami źródłowymi oraz zestawienie zapisów ewidencji rzeczowej dotyczące mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa z uwzględnieniem podziału na obiekty spisowe i kategorie mienia polikwidacyjnego.

3. Do dnia 29 stycznia 2016 r., Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie finansów przekazuje Komisji I zestawienie zapisów księgowych dotyczące mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa z uwzględnieniem podziału na obiekty spisowe i kategorie mienia polikwidacyjnego.

4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności danych Komisja I, po wyjaśnieniu różnic, do dnia 12 lutego 2016 r., przekazuje Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji informacje na temat konieczności dokonania korekt.

5. Do dnia 19 lutego 2016 r. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji przekazuje Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie finansów dokumenty niezbędne do dokonania korekt.

6. Do dnia 26 lutego 2016 r. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawie finansów dokonuje korekt i przekazuje Komisji I skorygowane zestawienie zapisów księgowych dotyczące mienia polikwidacyjnego i nieruchomości Skarbu Państwa z uwzględnieniem podziału na obiekty spisowe i kategorie mienia polikwidacyjnego.

Zakończenie prac inwentaryzacyjnych

§ 10

1. Komisja I sporządza dwa egzemplarze sprawozdania z inwentaryzacji wraz z wnioskami, co do rozliczenia ewentualnych różnic i przedkłada, do dnia 26 lutego 2016 r., Ministrowi Skarbu Państwa do zatwierdzenia.

2. Minister Skarbu Państwa zatwierdza lub odrzuca sprawozdanie Komisji I w ciągu 5 dni roboczych od przedłożenia.

3. W przypadku odrzucenia sprawozdania, Komisja I wznawia swoją działalność na czas nie dłuższy niż 5 dni roboczych w celu dokonania korekty sprawozdania i ponownego przedłożenia go do zatwierdzenia Ministrowi Skarbu Państwa.

4. Zatwierdzone przez Ministra Skarbu Państwa sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji, Komisja I niezwłocznie przekazuje po jednym egzemplarzu: Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Skarbu Państwa i Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji.

5. Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji wraz z wnioskami, Dyrektor Generalny Ministerstwa Skarbu Państwa nakłada na Dyrektorów odpowiednich komórek organizacyjnych obowiązek realizacji poszczególnych zaleceń wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

6. Dokumenty inwentaryzacyjne Komisja I niezwłocznie przekazuje Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji. Dokumenty te są przechowywane przez 2 lata w komórce organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji, a po tym okresie podlegają archiwizacji zgodnie z zasadami przyjętymi w Ministerstwie Skarbu Państwa.

§ 11

Komisja I oraz zespoły spisowe ulegają rozwiązaniu po wykonaniu czynności określonych powyżej.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045 oraz poz. 1166.


Załącznik 1. [PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY]

Załączniki do Zarządzenia Nr 47 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 22 października 2015 r. (poz. 46)

Załącznik Nr 1

PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY

infoRgrafika


Załącznik 2. [POTWIERDZENIE STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W SPÓŁCE]

Załącznik Nr 2

POTWIERDZENIE STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W SPÓŁCE

infoRgrafika

Załącznik 3. [ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W DRODZE POTWIERDZENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO]

Załącznik Nr 3

ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W DRODZE POTWIERDZENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO

infoRgrafika


Załącznik 4. [POTWIERDZENIE STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W SPÓŁCE W DRODZE PORÓWNANIA Z DOKUMENTAMI]

Załącznik Nr 4

POTWIERDZENIE STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W SPÓŁCE W DRODZE PORÓWNANIA Z DOKUMENTAMI

infoRgrafika


Załącznik 5. [ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W DRODZE PORÓWNANIA Z DOKUMENTAMI]

Załącznik Nr 5

ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W DRODZE PORÓWNANIA Z DOKUMENTAMI

infoRgrafika

Załącznik 6. [WYKAZ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZECHOWYWANYCH W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH]

Załącznik Nr 6

WYKAZ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZECHOWYWANYCH W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 7. [WYKAZ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W DRODZE POTWIERDZENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO]

Załącznik Nr 7

WYKAZ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W DRODZE POTWIERDZENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 8. [WYKAZ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W DRODZE PORÓWNANIA Z DOKUMENTAMI]

Załącznik Nr 8

WYKAZ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH Z USTALENIA STANU ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEGO AKCJI/UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W DRODZE PORÓWNANIA Z DOKUMENTAMI

infoRgrafika


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »