| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 329/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu:
Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO]

Załączniki do decyzji Nr 329/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 września 2011 r. (poz. 275)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 17. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO

1. Odznakę pamiątkową 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego, zwaną dalej „odznaką”, nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy i pracowników wojska, w dowód uznania ofiarnej i sumiennej służby i pracy oraz innym osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi dla tej jednostki wojskowej. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka pamiątkowa jest znakiem przynależności do grona żołnierzy i pracowników wojska, emerytów i żołnierzy rezerwy 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego, zwanego dalej „17. TOL”.

3. Celem nadania odznaki pamiątkowej jest uhonorowanie służby i pracy oraz propagowanie tej jednostki wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i środowisku cywilnym.

4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje z dniem jej wprowadzenia:

1) szefowi 17. TOL;

2) pierwszym powołanym członkom Komisji odznaki pamiątkowej 17. TOL;

3) byłym szefom 17. TOL.

5. Prawo do odznaki przysługuje:

1) szefom 17. TOL z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po minimum 1 roku nienagannie pełnionej służby w 17. TOL;

3) pracownikom wojska po minimum 2 latach nienagannej pracy w 17. TOL;

4) żołnierzom zawodowym i pracownikom wojska, w dniu zwolnienia do rezerwy, lub z pracy (za szczególne zasługi);

5) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych 17. TOL (za szczególne zasługi);

6) w wyjątkowych przypadkach innym osobom fizycznym lub prawnym, zasłużonym dla 17. TOL.

6. Po jednym egzemplarzu odznaki wraz z dokumentacją przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego i Sali Tradycji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

7. Odznaki pamiątkowe nadawane wraz z legitymacją są numerowane.

8. Odznakę nadaje Szef 17. TOL na wniosek Komisji odznaki pamiątkowej. Fakt nadania odznaki Szef ogłasza w rozkazie dziennym i wręcza wraz z legitymacją.

9. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie, darowanie lub sprzedaż odznaki osobom trzecim.

10. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce:

1) z okazji świąt wojskowych i państwowych;

2) w dniu przekazania stanowiska Szefa 17. TOL;

3) w dniu odejścia z zawodowej służby wojskowej lub pracy;

4) w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;

5) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

11. Szef 17. TOL powołuje rozkazem Komisję Odznaki Pamiątkowej, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Zastępca Szefa Oddziału;

2) Szef Wydziału Organizacyjnego;

3) Mąż Zaufania.

Przewodniczącym Komisji każdorazowo jest osoba wybrana spośród jej składu.

12. Do obowiązków Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki;

2) przedkładanie wniosków Szefowi 17. TOL;

3) ewidencjonowanie nadanych odznak.

13. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują z tego tytułu żadne prawa lub przywileje.

14. Żołnierze noszą odznakę na lewej kieszeni munduru zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby, które:

1) zostały prawomocnie ukarane wyrokiem sądu za przestępstwo;

2) umyślnie lub z niskich pobudek złamały zasady dyscypliny wojskowej, w szczególności przez: rażące zaniedbanie obowiązków służbowych, kradzieżmienia, nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, naruszenie zasad koleżeństwa.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef 17. TOL z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Szefa 17. TOL. Od decyzji tej przysługuje odwołanie na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

17. Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką.

18. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »