| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 8/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Archiwum Wojskowego w Toruniu

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową Archiwum Wojskowego w Toruniu, zwaną dalej „odznaką”.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU]

Załączniki do decyzji Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15.01.2015 r. (poz. 9)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Archiwum Wojskowego w Toruniu (AWT), jest formą wyróżnienia dla żołnierzy i pracowników wojska, za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy, oraz dla innych osób zasłużonych dla AWT. Odznaka symbolizuje również więź wojska z regionem i miastem Toruń.

2. Odznaka wykonana w metalu przedstawia tarczę w kształcie napierśnika zbroi rycerskiej. Tarcza wypełniona jest niebieską emalią. Pośrodku tarczy umieszczony jest orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej w kolorze oksydowanego srebra. Po obu stronach orła znajdują się czarne litery „AW” – skrót nazwy instytucji. Na dole tarczy, na czerwonej szarfie umieszczony jest napis „TORUŃ”. Barwy odznaki nawiązują do barw miasta Torunia.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dyrektorowi AWT z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w AWT co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w AWT co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy szczególnie zasłużonym dla AWT;

5) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla AWT.

4. Do nadania odznaki uprawniony jest Dyrektor AWT, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący – Zastępca Dyrektora AWT;

2) członkowie: – przedstawiciel pracowników wojska;

– kierownicy sekcji.

6. Komisję powołuje Dyrektor AWT, ogłaszając jej imienny skład w decyzji.

7. Kadencja Komisji trwa 5 lat. W razie konieczności skład Komisji jest na bieżąco uzupełniany.

8. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak.

9. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków składu.

10. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w decyzji Dyrektora AWT. Fakt nadania odnotowuje się również w kronice AWT.

11. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

12. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. Ponadto prawa do odznaki w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

14. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dyrektor AWT z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

15. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

16. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących AWT.

17. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

18. Koszty wykonania nadawanych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »