| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, zwaną dalej „odznaką”.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM]

Załączniki do decyzji Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15.01.2015 r. (poz. 11)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim (WKU), jest formą wyróżnienia żołnierzy i pracowników wojska za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy oraz znakiem łączącym żołnierzy i pracowników wojska będących aktualnie w służbie i pracy, a także tych którzy odeszli na emeryturę oraz osób szczególnie zasłużonych dla WKU. Odznaka symbolizuje również więź wojska z regionem i miastem Bielsk Podlaski.

2. Odznaka wykonana jest na planie krzyża maltańskiego wpisanego w wieniec laurowy barwy złocistej. Ramiona krzyża pokryte są chabrową emalią z brunatnym obrzeżem. Barwy te nawiązują do historycznych barw administracji wojskowej II Rzeczypospolitej. W centralnej części krzyża umieszczony jest herb powiatu bielskiego, nawiązujący do miejsca dyslokacji WKU. Na lewym, górnym i prawym ramieniu krzyża znajdują się białe litery „WKU” – skrót nazwy Komendy.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bielsku Podlaskim z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w WKU co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w WKU co najmniej dwóch lat;

4) byłym żołnierzom WKU, którzy przesłużyli w WKU co najmniej trzy lata;

5) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w WKU przez okres nie krótszy niż pięć lat oraz odbyciu ćwiczeń wojskowych;

6) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU w Bielsku Podlaskim.

4. Do nadania odznaki uprawniony jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku Podlaskim powołuje Komisję w składzie:

1) przewodniczący – przedstawiciel korpusu oficerów starszych;

2) członkowie: – przedstawiciel korpusu oficerów młodszych;

– przedstawiciel pracowników wojska (przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących pracowników wojska).

6. Imienny skład Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku Podlaskim.

7. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak.

8. Opinie Komisji o nadaniu lub pozbawieniu prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole z posiedzenia i podpisaną przez wszystkich członków przedstawia Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bielsku Podlaskim.

9. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku Podlaskim. Fakt nadania odnotowuje się również w Kronice WKU.

10. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

11. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. Ponadto prawa do odznaki w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku Podlaskim z własnej inicjatywy, albo na wniosek Komisji. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

14. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

15. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WKU.

16. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

17. Koszty wykonania nadawanych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »