| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 45
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768), postanawiam, co następuje:

§ 1.

1. Decyzja określa przedmiot wydatków oraz zasady i sposób podziału środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „Komendą Główną”, na cele reprezentacyjne i okolicznościowe.

2. Część środków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się niżej wymienionym kierownikom jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej:

1) Komendantowi Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,

2) Komendantowi Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

3) Komendantowi Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

4) Komendantowi Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,

5) Dyrektorowi Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – zwanych dalej Jednostkami uprawnionymi”.

3. Limit środków budżetowych, o których mowa w ust. 1, przeznaczonych dla Komendy Głównej i jednostek uprawnionych, określa załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2.

Wydatkami reprezentacyjnymi w rozumieniu decyzji, są wydatki związane z reprezentowaniem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub jednostek uprawnionych, w związku z realizacją zadań służbowych, do których zalicza się w szczególności:

1) podejmowanie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub jego zastępców oraz kierowników jednostek uprawnionych lub ich zastępców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przybyłych na ich zaproszenie, delegacji zagranicznych:

a) niższej rangi,

b) wyższej rangi, w których przewodniczącym delegacji są osoby w randze nie niższej niż odpowiednio Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub zastępca kierownika jednostki uprawnionej;

2) koszty poczęstunków z okazji:

a) świąt państwowych, kościelnych oraz świąt jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za wyjątkiem poczęstunków organizowanych w jednostkach prowadzących żywienie dla osób skoszarowanych,

b) oficjalnych wizyt przedstawicieli organów administracji publicznej i hierarchii kościelnej oraz narad i odpraw służbowych kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej;

3) zakup artykułów spożywczych na realizację zadań służbowych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorów i zastępców biur Komendy Głównej państwowej Straży Pożarnej oraz Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i jednostek uprawnionych;

4) zakup drobnych upominków i koszty usług dokonywanych na podstawie indywidualnych decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej, w granicy posiadanych na ten cel środków budżetowych, których jednorazowa wartość nie powoduje obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) określoną ustawowo wartością nieodpłatnego świadczenia, otrzymanego od świadczeniodawcy, w związku z jego promocją lub reklamą.

§ 3.

1. Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obliczane są wg następujących zasad:

1) środki przeznaczone na spotkanie powitalne lub pożegnalne:

KS = Ls x Z x 5

gdzie:

KS – szacunkowe koszty spotkania powitalno/pożegnalnego;

Ls – liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: Ls = liczba członków delegacji zagranicznej + po jednej osobie towarzyszącej dla osoby z delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz);

Z – norma regulowana [Decyzją Nr 2/08 Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, zwaną dalej „Decyzją Nr 2/08”];

2) środki przeznaczone na wyżywienie:

KW = LdxZx5xD

gdzie:

KW – szacunkowe koszty przeznaczone na wyżywienie;

Ld – liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: Ld = liczba członków delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz),

Z – norma regulowana Decyzją Nr 2/08,

D – liczba dni, w których delegacja zagraniczna przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pozostałe świadczenia, w szczególności opłaty za usługi turystyczne, zakwaterowanie, przejazdy, upominki, tłumaczenia oraz inne uzasadnione wydatki zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej do wysokości poniesionych kosztów.

2. Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, obliczane są według następujących zasad:

1) środki przeznaczone na spotkanie powitalne lub pożegnalne:

KS = Ls x Z x 5 x 2

KS – szacunkowe koszty spotkania powitalno/pożegnalnego;

Ls – liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób:

Ls = liczba członków delegacji zagranicznej + po jednej osobie towarzyszącej dla osoby z delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz);

Z – norma regulowana Decyzją Nr 2/08;

2) środki przeznaczone na wyżywienie:

KW = Ld x Z x 5 x D x 2

KW – szacunkowe koszty przeznaczone na wyżywienie;

Ld = liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: liczba członków delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz );

Z – norma regulowana Decyzją Nr 2/08;

D – ilość dni, w których delegacja zagraniczna przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pozostałe świadczenia (opłaty za usługi turystyczne, zakwaterowanie, przejazdy, upominki, tłumaczenia oraz inne uzasadnione wydatki zatwierdzone przez Komendanta Głównego lub kierownika uprawnionej) do wysokości poniesionych kosztów.

3. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub kierownik jednostki uprawnionej może wyrazić zgodę na poniesienie wydatków w wysokości wyższej niż obliczona zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1 i 2.

§ 4.

1. Wydatkami okolicznościowymi w rozumieniu niniejszej decyzji są wydatki, związane z organizowaniem przez Komendę Główną i jednostki uprawnione w szczególności uroczystości, spotkań, obchodów związanych z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej, do których zalicza się w szczególności:

1) zakup kwiatów, wieńców, wiązanek, zniczy, w związku z udziałem kierownictwa Komendy Głównej lub jednostek uprawnionych w okolicznościowych uroczystościach;

2) koszty związane z obchodami świąt państwowych i kościelnych, Dnia Strażaka, uroczystości z okazji jubileuszy oraz wręczenia sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej;

3) poczęstunki z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej lub jednostek uprawnionych i osób zaproszonych, z okazji mianowania na wyższy stopień, wręczenia medali, odznaczeń oraz pożegnań osób odchodzących ze służby lub pracy, a także innych jubileuszy, rocznic i uroczystości uznanych za ważne w życiu służbowym lub osobistym tych osób;

4) koszty związane z organizowaniem narad, posiedzeń zespołów problemowych, posiedzeń organów kolegialnych, rad naukowych, kapituł, powołanych decyzją Komendanta Głównego lub wyznaczonych przez kierownika jednostki uprawnionej.

2. Wydatki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie mogą przekroczyć 80% dziennej diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, na jednego uczestnika.

3. Wydatki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie mogą przekroczyć 50% dziennej diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju na jednego uczestnika, z tym, że w uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub kierownik jednostki uprawnionej może wyrazić zgodę na zwiększenie tego limitu.

4. Wniosek o jednorazowe zwiększenie limitu wraz z uzasadnieniem, jak i zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej, powinny mieć formę pisemną.

§ 5.

1. Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1, dokonywane są na podstawie wniosku o przyznanie środków finansowych na przyjęcie delegacji zagranicznej, zaakceptowanego odpowiednio przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej.

2. Wydatki, o których mowa w § 4, dokonywane są na podstawie decyzji Komendanta Głównego lub kierownika jednostki uprawnionej.

3. Wydatki, o których mowa w § 2 i 4, ponoszone są w ramach środków przeznaczonych na wydatki bieżące i zaliczane do właściwych pozycji klasyfikacji budżetowej.

4. Rozliczanie wydatków, o których mowa w § 2 i 4, powinno zawierać określenie przedsięwzięcia, liczbę jego uczestników oraz stwierdzenie udziału w nim kierownictwa lub przedstawicieli Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub jednostki uprawnionej.

§ 6.

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe każdorazowo dokonywane są z uwzględnieniem wymogu celowości, oszczędności i gospodarności, w wysokości dostosowanej do niezbędnych potrzeb.

§ 7.

Traci moc decyzja Nr 105 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 poz. 362, 440, 596, 769 i 1278.

Załącznik 1. [Limit środków budżetowych na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w podziale na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku.]

Załącznik do decyzji nr 45 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 22)

Limit środków budżetowych na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w podziale na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku.

1. Limit środków budżetowych na cele reprezentacyjne i okolicznościowe dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ustala się w tabeli 1, do wysokości:

tabela 1

Wartości podane w zł

Lp.

Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki reprezentacyjne

Wydatki

ogółem

w tym na przyjęcia gości zagranicznych

okolicznościowe

1.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

175 000

80 000

43 000

2.

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

5 500

4 000

3.

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

5 500

4 000

4.

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

5 500

4 000

5.

Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy

5 500

2 000

6.

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

2 500

3 500

Razem

199 500

80 000

60 500

 

2. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 dla kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ustala się w tabeli 2, w wysokości:

tabela 2

Wartości podane w zł

Lp.

Stanowisko

Liczba osób

Limit miesięczny na osobę

Limit roczny

1

Komendant Główny PSP

1

720

8 640

2

Zastępca Komendanta Głównego PSP

3

300

10 800

3

Dyrektor Biura/Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

13

100

15 600

4

Zastępca Dyrektora Biura/Główny Księgowy

14

60

10 080

RAZEM*

45 120

*kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

3. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 dla kierownictwa jednostek uprawnionych, ustala się w tabeli 3, w wysokości:

tabela 3

Wartości podane w zł

Lp.

Stanowisko

Liczba osób

Limit miesięczny na osobę

Limit roczny

1

Komendant Centralnej Szkoły PSP,

4

140

6 720

Komendanci Szkół Aspirantów PSP (2),

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP.

2

Zastępcy Komendantów:

8

50

4 800

Centralnej Szkoły PSP (2),

Szkół Aspirantów PSP (4),

Szkoły Podoficerskiej PSP (2).

3

Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa

1

100

1200

RAZEM*

12 720

*kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

4. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 2 decyzji, ustala się w wysokości do 60 zł na osobę. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub kierownik jednostki uprawnionej może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu. Zarówno wniosek wraz z uzasadnieniem o jednorazowe zwiększenie limitu jak i zgoda Komendanta Głównego lub kierownika jednostki uprawnionej, powinny mieć formę pisemną.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »