| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego sposób przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

Stosownie do postanowień § 54 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z 2006 r. Nr 3, poz. 24, z 2008 r. Nr 215, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 78, poz. 653) ustala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się Regulamin określający sposób przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc decyzja nr 5 Ministra Transportu z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (Dz. Urz. MT Nr 2, poz. 8).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

Załącznik 1. [REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM]

Załącznik
do zarządzenia
Ministra Transportu,
Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
z dnia 28 marca 2012 r.

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM

§ 1. Regulamin określa sposób przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, o którym mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), zwanego dalej „egzaminem”.

§ 2. Egzamin przeprowadza się z zachowaniem przepisów:

1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

3) zarządzenia Nr 7 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;

4) niniejszego Regulaminu.

§ 3. 1. Egzamin składają osoby:

1) spełniające wymogi określone w art. 110 ust. 1 pkt 1–7 ustawy, oraz w rozporządzeniu,

2) zgłoszone przez właściwy organ ewidencyjny nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu na wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Egzamin przeprowadza się:

1) zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9 rozporządzenia,

2) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

3) w sesjach egzaminacyjnych organizowanych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla grup określonych w § 54 ust. 4 rozporządzenia.

3. Dane osób zakwalifikowanych na egzamin w danym terminie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz § 57 rozporządzenia, umieszcza się w systemie informatycznym.

4. W egzaminie mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora:

1) osoby sprawujące nadzór nad pracą Komisji,

2) inne osoby upoważnione przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

5. Egzamin składa się z części:

1) teoretycznej,

2) praktycznej.

§ 4. 1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie pracą Komisji;

2) wyznaczanie:

a) terminu, miejsca egzaminu,

b) wyznaczenie członków komisji do przeprowadzenia egzaminu w danym terminie, spośród osób powołanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

3) powiadomienie właściwych organów ewidencyjnych o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych osób;

4) wnioskowanie o opracowanie pytań egzaminacyjnych;

5) wnioskowanie o weryfikację pytań egzaminacyjnych niezależnym ekspertom;

6) wnioskowanie o zawieranie umów:

– z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, w którym będzie przeprowadzony egzamin, w zakresie o którym mowa w § 5,

– z odpowiednim podmiotem na wykonanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z obsługą egzaminu z odpowiednim podmiotem,

– innych związanych z wykonywaniem zadań Komisji,

7) omawianie bezpośrednio przed egzaminem zasad i kryteriów oceny egzaminu oraz jego przebiegu;

8) sprawdzanie prawidłowości sporządzenia i podpisywanie:

a) protokołów egzaminacyjnych,

b) zaświadczeń o posiadaniu przez osobę kwalifikacji do egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

c) rozliczenia egzaminu,

d) korespondencji związanej z pracą Komisji;

9) przekazywanie Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do dnia 31 stycznia każdego roku, rocznego sprawozdania z działalności Komisji;

10) przechowywanie banku pytań egzaminacyjnych oraz testów, o których mowa w § 8 ust. 2;

11) organizacja szkoleń członków Komisji.

2. Do obowiązków członka Komisji należy w szczególności:

1) udział w egzaminach i szkoleniach zwołanych przez przewodniczącego Komisji;

2) dokonywanie oceny kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

3. Do obowiązków sekretarza Komisji należy w szczególności:

1) sporządzenie listy osób zgłoszonych na egzamin;

2) sporządzanie protokołów egzaminacyjnych;

3) nadzór nad drukowaniem zaświadczeń o posiadaniu kwalifikacji do egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonej kategorii prawa jazdy;

4) sporządzenie rozliczenia finansowego egzaminu;

5) udzielanie informacji o działalności Komisji;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego Komisji.

§ 5. Przewodniczący Komisji ustala z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego warunki wykonania czynności techniczno-organizacyjnych określonych w umowie.

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem egzaminu teoretycznego członek Komisji:

1) sprawdza, na podstawie dowodu osobistego, paszportu oraz na podstawie prawa jazdy ważność określonych uprawnień do kierowania pojazdem oraz zgodność danych z danymi zawartymi w:

a) systemie informatycznym, jeżeli egzamin przeprowadzany jest w formie testu komputerowego,

b) protokole egzaminacyjnym jeżeli egzamin przeprowadzany jest w formie testu pisemnego,

2) wydaje osobie egzaminowanej druk arkusza egzaminacyjnego, według wzoru określonego w załączniku nr 2, jeżeli egzamin przeprowadzany jest w formie testu pisemnego,

3) omawia zasady przebiegu egzaminu.

2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, członek Komisji odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

1) uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;

2) wydaje test osobie egzaminowanej, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu;

3) przeprowadza egzamin.

3. Po zakończeniu egzaminu teoretycznego członek Komisji odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

1) na życzenie osoby egzaminowanej przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego – dokonuje wydruku jej wyników egzaminu;

2) odbiera osobom egzaminowanym testy wraz z arkuszami egzaminacyjnymi, a następnie po ich sprawdzeniu, wpisuje do arkuszy dla każdej kategorii objętej zakresem egzaminu, liczbę uzyskanych punktów, wynik egzaminu oraz potwierdza go podpisem.

§ 7. 1. W czasie egzaminu teoretycznego osoby egzaminowane nie powinny opuszczać sali.

2. Przewodniczący Komisji lub członek Komisji prowadzącej egzamin ma prawo wykluczyć z egzaminu osoby, które podczas egzaminu korzystały z:

1) niedozwolonej pomocy, pomagały innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłóciły jego przebieg;

2) technicznych środków umożliwiających uzyskiwanie informacji oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu i głosu.

3. W przypadku wykluczenia z egzaminu, o którym mowa w ust. 2, Komisja uznaje w stosunku do tych osób egzamin za zakończony, z wynikiem negatywnym.

§ 8. 1. Osoby uczestniczące w opracowywaniu i weryfikacji pytań egzaminacyjnych oraz ustalaniu i przechowywaniu testów egzaminacyjnych, jak również członków Komisji obowiązuje zasada poufności w zakresie opracowania, przechowywania pytań oraz przeprowadzania egzaminu.

2. Pytania egzaminacyjne po ich zatwierdzeniu przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej umieszcza się w banku pytań, o którym mowa w § 59 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Zestawy testów egzaminacyjnych opracowanych na podstawie pytań egzaminacyjnych stosowanych w przypadku, o których mowa w § 59 ust. 2 rozporządzenia, przechowuje się do czasu egzaminu w zapieczętowanych kopertach.

3. W przypadku naruszenia zasady poufności dotyczącej przeprowadzenia egzaminu, Komisja może unieważnić przeprowadzony egzamin w stosunku do wszystkich uczestników.

4. Pytania i testy egzaminacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w czasie prowadzenia egzaminu.

§ 9. 1. Przewodniczący Komisji przerywa egzamin w przypadku, kiedy jest on prowadzony niezgodnie z niniejszym regulaminem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji, po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Komisji, podejmuje decyzję o kontynuacji egzaminu lub o jego unieważnieniu.

3. Przewodniczący Komisji unieważnia egzamin w przypadku:

a) uzyskania od organu ewidencyjnego informacji na temat błędnego zakwalifikowania osoby egzaminowanej.

b) uznania zasadności skargi na przebieg i ocenę egzaminu

§ 10. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego członek Komisji:

1) sprawdza, na podstawie dowodu osobistego, paszportu oraz na podstawie prawa jazdy ważność określonych uprawnień do kierowania pojazdem oraz zgodność danych z danymi zawartymi odpowiednio w:

a) wyciągu z systemu informatycznego, dostarczonego przez Sekretarza Komisji, jeżeli część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu komputerowego,

b) protokole egzaminacyjnym, jeżeli część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu pisemnego;

2) omawia przebieg egzaminu praktycznego.

§ 11. 1. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej egzaminowanej osoby w obecności, co najmniej dwóch członków Komisji.

2. W zakresie kategorii C egzamin w ruchu drogowym, przeprowadza się w obecności jednego członka Komisji.

§ 12. 1. Wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego są ogłaszane w formie ustnej po zakończeniu każdego z nich i odnotowywane w protokole egzaminacyjnym oraz odpowiednio w systemie informatycznym, a następnie w protokole egzaminacyjnym poprzez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:

1) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny,

2) „N” – jeżeli wynik jest negatywny,

3) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu.

2. Po uzupełnieniu danych zawartych w systemie informatycznym drukuje się protokół z przeprowadzonego egzaminu, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do regulaminu.

3. Podstawą wydania osobie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji do egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego i praktycznego dla określonego rodzaju uprawnienia. Zaświadczenie to przesyła się w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, do właściwego organu ewidencyjnego zgłaszającego osobę na egzamin.

4. Protokoły egzaminacyjne i kopie wydanych zaświadczeń archiwizuje się w sposób określony w odrębnych przepisach.

5. Jeżeli egzamin przeprowadzany jest w formie testu pisemnego, arkusze egzaminacyjne i testy egzaminacyjne o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, przechowuje sekretarz Komisji przez okres 2 lat. Po upływie tego okresu przekazuje je do archiwum zakładowego.

§ 13. 1. Komisja prowadzi informatyczną ewidencję osób przystępujących do egzaminu, ewidencję protokołów egzaminacyjnych oraz rejestr wydanych zaświadczeń.

2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, mogą być powielane przy użyciu sprzętu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub innego będącego w posiadaniu Komisji.

§ 14. 1. Rozliczenie egzaminu sporządza się na druku według wzoru określonego w załączniku nr 4 do regulaminu.

2. Czynności związane z rozliczeniem egzaminu, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się przy użyciu druków których wzory określają załączniki nr 5 i 6 do regulaminu.

3. Czynności określone w § 4, z wyjątkiem ust. 3 pkt 5, Komisja wykonuje poza godzinami wykonywania obowiązków służbowych, wynikających ze stosunku pracy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »