| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego sposób przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

Stosownie do postanowień § 54 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z 2006 r. Nr 3, poz. 24, z 2008 r. Nr 215, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 78, poz. 653) ustala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się Regulamin określający sposób przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc decyzja nr 5 Ministra Transportu z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (Dz. Urz. MT Nr 2, poz. 8).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

Załącznik 1. [REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM]

Załącznik
do zarządzenia
Ministra Transportu,
Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
z dnia 28 marca 2012 r.

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM

§ 1. Regulamin określa sposób przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, o którym mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), zwanego dalej „egzaminem”.

§ 2. Egzamin przeprowadza się z zachowaniem przepisów:

1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

3) zarządzenia Nr 7 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;

4) niniejszego Regulaminu.

§ 3. 1. Egzamin składają osoby:

1) spełniające wymogi określone w art. 110 ust. 1 pkt 1–7 ustawy, oraz w rozporządzeniu,

2) zgłoszone przez właściwy organ ewidencyjny nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu na wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Egzamin przeprowadza się:

1) zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9 rozporządzenia,

2) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

3) w sesjach egzaminacyjnych organizowanych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla grup określonych w § 54 ust. 4 rozporządzenia.

3. Dane osób zakwalifikowanych na egzamin w danym terminie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz § 57 rozporządzenia, umieszcza się w systemie informatycznym.

4. W egzaminie mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora:

1) osoby sprawujące nadzór nad pracą Komisji,

2) inne osoby upoważnione przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

5. Egzamin składa się z części:

1) teoretycznej,

2) praktycznej.

§ 4. 1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie pracą Komisji;

2) wyznaczanie:

a) terminu, miejsca egzaminu,

b) wyznaczenie członków komisji do przeprowadzenia egzaminu w danym terminie, spośród osób powołanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

3) powiadomienie właściwych organów ewidencyjnych o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych osób;

4) wnioskowanie o opracowanie pytań egzaminacyjnych;

5) wnioskowanie o weryfikację pytań egzaminacyjnych niezależnym ekspertom;

6) wnioskowanie o zawieranie umów:

– z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, w którym będzie przeprowadzony egzamin, w zakresie o którym mowa w § 5,

– z odpowiednim podmiotem na wykonanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z obsługą egzaminu z odpowiednim podmiotem,

– innych związanych z wykonywaniem zadań Komisji,

7) omawianie bezpośrednio przed egzaminem zasad i kryteriów oceny egzaminu oraz jego przebiegu;

8) sprawdzanie prawidłowości sporządzenia i podpisywanie:

a) protokołów egzaminacyjnych,

b) zaświadczeń o posiadaniu przez osobę kwalifikacji do egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

c) rozliczenia egzaminu,

d) korespondencji związanej z pracą Komisji;

9) przekazywanie Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do dnia 31 stycznia każdego roku, rocznego sprawozdania z działalności Komisji;

10) przechowywanie banku pytań egzaminacyjnych oraz testów, o których mowa w § 8 ust. 2;

11) organizacja szkoleń członków Komisji.

2. Do obowiązków członka Komisji należy w szczególności:

1) udział w egzaminach i szkoleniach zwołanych przez przewodniczącego Komisji;

2) dokonywanie oceny kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

3. Do obowiązków sekretarza Komisji należy w szczególności:

1) sporządzenie listy osób zgłoszonych na egzamin;

2) sporządzanie protokołów egzaminacyjnych;

3) nadzór nad drukowaniem zaświadczeń o posiadaniu kwalifikacji do egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonej kategorii prawa jazdy;

4) sporządzenie rozliczenia finansowego egzaminu;

5) udzielanie informacji o działalności Komisji;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego Komisji.

§ 5. Przewodniczący Komisji ustala z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego warunki wykonania czynności techniczno-organizacyjnych określonych w umowie.

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem egzaminu teoretycznego członek Komisji:

1) sprawdza, na podstawie dowodu osobistego, paszportu oraz na podstawie prawa jazdy ważność określonych uprawnień do kierowania pojazdem oraz zgodność danych z danymi zawartymi w:

a) systemie informatycznym, jeżeli egzamin przeprowadzany jest w formie testu komputerowego,

b) protokole egzaminacyjnym jeżeli egzamin przeprowadzany jest w formie testu pisemnego,

2) wydaje osobie egzaminowanej druk arkusza egzaminacyjnego, według wzoru określonego w załączniku nr 2, jeżeli egzamin przeprowadzany jest w formie testu pisemnego,

3) omawia zasady przebiegu egzaminu.

2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, członek Komisji odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

1) uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;

2) wydaje test osobie egzaminowanej, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu;

3) przeprowadza egzamin.

3. Po zakończeniu egzaminu teoretycznego członek Komisji odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

1) na życzenie osoby egzaminowanej przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego – dokonuje wydruku jej wyników egzaminu;

2) odbiera osobom egzaminowanym testy wraz z arkuszami egzaminacyjnymi, a następnie po ich sprawdzeniu, wpisuje do arkuszy dla każdej kategorii objętej zakresem egzaminu, liczbę uzyskanych punktów, wynik egzaminu oraz potwierdza go podpisem.

§ 7. 1. W czasie egzaminu teoretycznego osoby egzaminowane nie powinny opuszczać sali.

2. Przewodniczący Komisji lub członek Komisji prowadzącej egzamin ma prawo wykluczyć z egzaminu osoby, które podczas egzaminu korzystały z:

1) niedozwolonej pomocy, pomagały innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłóciły jego przebieg;

2) technicznych środków umożliwiających uzyskiwanie informacji oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu i głosu.

3. W przypadku wykluczenia z egzaminu, o którym mowa w ust. 2, Komisja uznaje w stosunku do tych osób egzamin za zakończony, z wynikiem negatywnym.

§ 8. 1. Osoby uczestniczące w opracowywaniu i weryfikacji pytań egzaminacyjnych oraz ustalaniu i przechowywaniu testów egzaminacyjnych, jak również członków Komisji obowiązuje zasada poufności w zakresie opracowania, przechowywania pytań oraz przeprowadzania egzaminu.

2. Pytania egzaminacyjne po ich zatwierdzeniu przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej umieszcza się w banku pytań, o którym mowa w § 59 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Zestawy testów egzaminacyjnych opracowanych na podstawie pytań egzaminacyjnych stosowanych w przypadku, o których mowa w § 59 ust. 2 rozporządzenia, przechowuje się do czasu egzaminu w zapieczętowanych kopertach.

3. W przypadku naruszenia zasady poufności dotyczącej przeprowadzenia egzaminu, Komisja może unieważnić przeprowadzony egzamin w stosunku do wszystkich uczestników.

4. Pytania i testy egzaminacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w czasie prowadzenia egzaminu.

§ 9. 1. Przewodniczący Komisji przerywa egzamin w przypadku, kiedy jest on prowadzony niezgodnie z niniejszym regulaminem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji, po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Komisji, podejmuje decyzję o kontynuacji egzaminu lub o jego unieważnieniu.

3. Przewodniczący Komisji unieważnia egzamin w przypadku:

a) uzyskania od organu ewidencyjnego informacji na temat błędnego zakwalifikowania osoby egzaminowanej.

b) uznania zasadności skargi na przebieg i ocenę egzaminu

§ 10. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego członek Komisji:

1) sprawdza, na podstawie dowodu osobistego, paszportu oraz na podstawie prawa jazdy ważność określonych uprawnień do kierowania pojazdem oraz zgodność danych z danymi zawartymi odpowiednio w:

a) wyciągu z systemu informatycznego, dostarczonego przez Sekretarza Komisji, jeżeli część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu komputerowego,

b) protokole egzaminacyjnym, jeżeli część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu pisemnego;

2) omawia przebieg egzaminu praktycznego.

§ 11. 1. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej egzaminowanej osoby w obecności, co najmniej dwóch członków Komisji.

2. W zakresie kategorii C egzamin w ruchu drogowym, przeprowadza się w obecności jednego członka Komisji.

§ 12. 1. Wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego są ogłaszane w formie ustnej po zakończeniu każdego z nich i odnotowywane w protokole egzaminacyjnym oraz odpowiednio w systemie informatycznym, a następnie w protokole egzaminacyjnym poprzez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:

1) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny,

2) „N” – jeżeli wynik jest negatywny,

3) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu.

2. Po uzupełnieniu danych zawartych w systemie informatycznym drukuje się protokół z przeprowadzonego egzaminu, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do regulaminu.

3. Podstawą wydania osobie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji do egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego i praktycznego dla określonego rodzaju uprawnienia. Zaświadczenie to przesyła się w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, do właściwego organu ewidencyjnego zgłaszającego osobę na egzamin.

4. Protokoły egzaminacyjne i kopie wydanych zaświadczeń archiwizuje się w sposób określony w odrębnych przepisach.

5. Jeżeli egzamin przeprowadzany jest w formie testu pisemnego, arkusze egzaminacyjne i testy egzaminacyjne o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, przechowuje sekretarz Komisji przez okres 2 lat. Po upływie tego okresu przekazuje je do archiwum zakładowego.

§ 13. 1. Komisja prowadzi informatyczną ewidencję osób przystępujących do egzaminu, ewidencję protokołów egzaminacyjnych oraz rejestr wydanych zaświadczeń.

2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, mogą być powielane przy użyciu sprzętu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub innego będącego w posiadaniu Komisji.

§ 14. 1. Rozliczenie egzaminu sporządza się na druku według wzoru określonego w załączniku nr 4 do regulaminu.

2. Czynności związane z rozliczeniem egzaminu, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się przy użyciu druków których wzory określają załączniki nr 5 i 6 do regulaminu.

3. Czynności określone w § 4, z wyjątkiem ust. 3 pkt 5, Komisja wykonuje poza godzinami wykonywania obowiązków służbowych, wynikających ze stosunku pracy.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Jagiełło

Radca prawny w Raczkowski Paruch sp.k. Zajmuje się bieżącą obsługą spółek w zakresie prawa pracy oraz doradza Klientom w obszarach ochrony danych osobowych pracowników, w tym przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych, włącznie z transferem danych za granicę. Obszar jej specjalizacji obejmuje także pracowniczo-prawne zagadnienia związane z międzynarodowymi transferami przedsiębiorstw. Jej Klientami są między innymi wiodące spółki z branży IT, farmaceutycznej i turystycznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »