| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 28 marca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do zmian polskich regulacji prawnych związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 30 Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do zmian polskich regulacji prawnych związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. MI Nr 9, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„Zarządzenie Nr (...) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do zmian polskich regulacji prawnych związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG”;

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.”;

3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Koordynator – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, właściwy do spraw budownictwa i gospodarki przestrzennej;

2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

4) członkowie Zespołu:

a) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

– Departamentu Dróg i Autostrad,

– Departamentu Prawnego,

– Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej,

b) przedstawiciele:

– Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

– Urzędu Transportu Kolejowego,

– Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

– Instytutu Techniki Budowlanej,

– Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,

– Instytutu Kolejnictwa.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Chylińska

Architekt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »